വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

പൈശാചിക ശക്തികളെ തകർക്കാൻ 

വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Prayer to S Jacob

Powerful prayer to St Jacob against evil forces in Malayalam

St Jacob

One thought on “വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s