ഇങ്ങനെ വ്യഭിചരിക്കരുതേ. Do not commit adultry like this