ഞെട്ടിപ്പിക്കും തട്ടിപ്പ്; 29 ലക്ഷം തട്ടിയ വഴി; വീഴരുത് ഈ ചതിയില്‍ | Money Fraud | Sara Joseph

Watch “ഞെട്ടിപ്പിക്കും തട്ടിപ്പ്; 29 ലക്ഷം തട്ടിയ വഴി; വീഴരുത് ഈ ചതിയില്‍ | Money Fraud | Sara Joseph” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s