30 വർഷം മുൻപ് കല്യാണത്തിനു അമ്മ ഇട്ട സാരി, മകളുടെ മനസ്സമ്മതത്തിന്റെ അന്ന് മകൾ ഇട്ടു ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ

https://youtube.com/shorts/5MbLiDkW8us

Watch “30 വർഷം മുൻപ് കല്യാണത്തിനു അമ്മ ഇട്ട സാരി, മകളുടെ മനസ്സമ്മതത്തിന്റെ അന്ന് മകൾ ഇട്ടു ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s