Month: June 2021

കുയിലാപ്പാളയം ഫോർമുല പടരുമ്പോൾ..

കുയിലാപ്പാളയം ഫോർമുല പടരുമ്പോൾ.. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വില്ലുപുരം- സൗത്ത് ആർകോട്ട്- ജില്ലയിലെ കുയിലാപ്പാളയം ഗ്രാമം ചോളകാലം മുതൽക്കെ ജനവാസം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. 95% ജനങ്ങളും വണ്ണിയർ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ. പോണ്ടിച്ചേരിയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള കുയിലാപ്പാളയത്തിന് സമീപമാണ് 1968ൽ ആരോവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത്. കൃഷിയും ചെറിയ തോതിൽ കച്ചവടവും നടത്തി ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന കുയിലാപ്പാളയത്തെ ജനങ്ങൾ ആരോവില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരോവില്ലിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു junction point ആയി കുയിലാപ്പാളയം വികസിച്ചു. ടൂറിസത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ … Continue reading കുയിലാപ്പാളയം ഫോർമുല പടരുമ്പോൾ..

A Host of Golden –

Golden Apple Leaves 1 Haiku 251 Carpeting the lawn Autumn hues of yellow-gold Winter wonderland! .   Following on from my Lonely Cloud post, I present: A Host of Golden Apple Leaves, An adaptation of the line A host of golden daffodils, from William Wordsworth’s poem; I wandered lonely as a cloud That floats on high … Continue reading A Host of Golden –

A Collective Magnitude

Photo by Daniel Olah on Unsplash Fingers clutching,gripping, andrippingat the pain,tearing away, yet,another piece of mefrom the fray. As they walkalong the edgesof my pain, I,at times feel dismay, anda growing sense of tame,which was once only knownto me as shame. I can taste the bitternessof the pain endured,and taught to me and you,yet, for … Continue reading A Collective Magnitude

Homeless

Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden door! The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc. Homeless Incomplete women and incomplete men schlep up the avenue and back again bearing … Continue reading Homeless

Tanka: Red Rose

a red rosehow grandmother blusheswhen she sees himafter all these years his voicethe longest in her mind © Xenia Tran When my grandmother moved into a retirement home she met her first True Love (from High School) at the breakfast counter and it felt as if they’d never been apart. He placed a red rose … Continue reading Tanka: Red Rose

In the Softness of the Light

To be honest, it was the softness of the light that surprised me, as God spoke through the trees. And as if I had always known that voice my heart paused, I hesitated, yet at least I was listening now, in the silence. Poetry and Image Copyright © 2021 rivers renewedIn the Softness of the … Continue reading In the Softness of the Light

यह चांद वह चांद / This Moon That Moon

उस चांद पर क्या भरोसाजो छुप जाता हैथोड़े से आवारा बादलों से… मुझे तो भरोसा है उस चांद परजिसे देखने हर रोज़कभी जाता था अपने छत पर,और अब छत के नीचे ही… 🌙🌙🌙 🌕 🌜🌜🌜 Why should I trustthat moonwhich gets hiddeneven by a few fluffy clouds? I believe in the moon,whom to seeI used … Continue reading यह चांद वह चांद / This Moon That Moon

The Moon Brings Hope

My heart aches.I long for that spark,that touch of understanding.My face is a grimace;My hands lift.My fingertips tremble.I look to the east:hope rises with the moonand sets with the waking sun.Morning rests upon my face, butall I crave is the night and the promise that it brings.My heart aches.My soul quivers.I watch the stars for … Continue reading The Moon Brings Hope

Love in Every Flavor

Stepping insideGrandma’s house,their eyes zero inon the white candy dish,elegantly painted in pinkand pale green flowers.Grandma gives themher approving nod,so their young handslift the lid where insidethey find magic –gumdrops in red,orange, yellow, green,purple, white, and pink.With each bite andnew flavor bursting,they give her big smiles.The candy dishis only one wayGrandma showsher love. (Mom passed … Continue reading Love in Every Flavor

The gift of humanity

Alone, abandoned and adriftin the tsunami of turbulent timeswe learnt the hard way to stay afloatwe also learnt to look out for each other. Each day a commoner lent a handeach day brought stories of humanitarianismeach day many a precious lives were losteach day some small victories were won too! The powers to be never … Continue reading The gift of humanity

dVerse — Poetics — Ernest Hemingway quote provides inspiration — Groundhog Day

It is very hard to write this way, beginning things backward… –The Torrents of Spring (1926) Standing at the edge of the water, alone, at sunset, remembering the innumerable times you begged me with a happy, hopeful smile to come to watch them with you and I declined. And all the rest too. There is … Continue reading dVerse — Poetics — Ernest Hemingway quote provides inspiration — Groundhog Day

The Link is Blood

Blood let between my fingertipsMosquitoes should know better I’m quick with hands and quips Fray a careful linkTenuous we stirWrit in blood and inkThe lines begin to blurPass and craneReturn a devious stareStreams are oft to waneAs are those who care With heavy heart And empty pocketI find myselfAt a loss Weekly Theme: Lost Phone … Continue reading The Link is Blood