പ്രതിരോധം അപരാധമല്ല

കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ ലോകം ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയേനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വിഭിന്നവും വൈവിദ്ധ്യവുമായ ജീവിതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഭൂമുഖത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് മുൻപിൽ തെളിവായിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബുദ്ധപ്രതിമകൾ സാക്ഷ്യമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശം കടന്നു പോകുന്ന വഴിത്താരകളിൽ പൂർവ സംസ്കൃതികളുടെ പൊട്ടും പൊടികളും പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നും നമുക്കറിയാം.

കുരിശുയുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നു . ഈ പ്രതിരോധം തന്നെയാണ്
മാനവരാശിയുടെയും ശാസ്ത്രഞ്ജാനത്തിന്‍റെയും കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ചവിട്ടു പടി പോലെ നിന്നത്.

ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് രാമായണം, മഹാഭാരതം സൂത്രപിഠകം ബൈബിൾ ഒന്നും അവശേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ശാസ്ത്രം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിറകോട്ടടിച്ചു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇന്നുമതിന്റെ കല്‍ചക്രങ്ങൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നേനെ.

ഒരുപക്ഷേ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുരിശുയോദ്ധാക്കൾ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഐസക് ന്യൂട്ടനും, തോമസ് ആൽവ എഡിസണും, മേരി ക്യൂറിയും, ഹോക്കിൻസും മദ്രസയിലെ ഓത്ത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കാലം കഴിച്ച് പോയനെ.

കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് എന്ന സാധ്യതയെയായിരുന്നു.

അന്നത് വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരേ വസ്ത്രം ഒരേ ഭാഷ ഒരേ മതം ഒരേ സമയകാലം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങിപ്പോയേനെ

വിമർശനങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി കുരിശുയുദ്ധങ്ങളെ നിലനിൽപ്പിന്റെ, പ്രതിരോധമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒന്നായി മാത്രമേ കണക്ക് കൂട്ടുവാനാകൂ ഈ പ്രതിരോധം പിൽക്കാലത്ത് മാനവ നന്‍മയ്ക്ക് കാരണം ആയിത്തീർന്നതിനാൽ കുരിശ്ശുയുദ്ധം കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത ആയിരുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനാകും..
⚔️✝️💪👍
കടപ്പാട്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s