Wheels On The BUS! +More Nursery Rhymes and Kids Songs | Little Baby Bum

സാമ്പത്തിക സംവരണം: പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക സംവരണം: പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക സംവരണം അഥവാ 10% ഇ ഡബ്ള്യു എസ് റിസർവഷൻ നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് അഥവാ സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങളിലെ (ജനറൽ കാറ്റഗറി) സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ എന്നതാണ് EWS ന്റെ പൂർണരൂപം. കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നാളിതുവരെ യാതൊരു വിധ സംവരണവും ലഭിക്കാതിരുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിലെയും, ബ്രാഹ്മണ, നായർ അമ്പലവാസി വിഭാഗങ്ങൾഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിലേയും ജാതി മത രഹിതരിലെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലും യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിലും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികളിലും ഇതു ലഭിക്കും . ന്യുനപക്ഷ പദവി ഇല്ലാത്തതും ഒ ബി സി സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് 10% EWS റിസർവേഷൻ ബാധകമാകുന്നത്.
സാമൂഹ്യനീതി രംഗത്ത് കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പെന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

EWS സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്.

1. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

2. കേരള സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇവയ്ക്ക് ബാധകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫോർമാറ്റും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നൽകാൻ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യത്യസ്തമാണ്.

1. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പത്ത് ശതമാനം EWS സംവരണത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ UPSC, SSC, Railway,Banking സർവീസിലും UGC -NET, NEET തുടങ്ങിയ യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിലും വളരെ മികച്ച സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡപ്രകാരം
ആകെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപ, 5 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി, പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രദേശത്ത് 4.2 സെൻ്റ് ഹൗസ് പ്ലോട്ട്,മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ 2.1സെൻറ് ഹൗസ് പ്ലോട്ട്, എല്ലായിടത്തും വീടിന്റെ വിസ്തീർണം 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ഉയർന്ന പരിധികൾ . ഈ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ EWS സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ തികച്ചും അനീതിപരമായി എല്ലാ പുരയിടങ്ങൾ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കരഭൂമിയെയും ഹൗസ് പ്ലോട്ടായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ 4.2 സെൻ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല . എന്നാൽ 5 ഏക്കറിൽ താഴെ നെൽപ്പാടങ്ങളും വീടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും മാത്രം ഉള്ളവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . ഇതു ലഭിക്കാൻ നേരിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വഴി തഹസീൽദാർക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തഹസീൽദാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും. ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം അക്ഷയയിൽ ലഭ്യമാണ്.

കേരളത്തിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷിഭൂമിയെല്ലാം ഹൌസ് പ്ലോട്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്.

2. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

EWS സംവരണത്തിലൂടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ, മെഡിക്കൽ-എൻജിനിയറിംഗ്, പോളിടെക്നിക്, ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ്- പാരാമെഡിക്കൽ, ഡിഗ്രി, പിജി, എൽ എൽ ബി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കും PSC വഴിയുള്ള സർക്കാർ ജോലികളിലേക്കും 10% സംവരണം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ അക്കാദമികവർഷം ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 10% EWS റിസർവേഷനിലൂടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പരിധികൾ ഇപ്രകാരമാണ് .
ആകെ കുടുംബ വാർഷികവരുമാനം 4 ലക്ഷം രൂപ , ആകെ ഭൂസ്വത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2.5 ഏക്കർ, മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 75 സെൻറ്, കോർപ്പറേഷനുകളിൽ 50 സെൻറ് എന്നിവയാണ് . ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡം ഉയർന്നു പോയാൽ സംസ്ഥാന EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെയും പഞ്ചായത്തിലൊഴികെ ഹൗസ് പ്ലോട്ട്, കൃഷിഭൂമി എന്ന വേർതിരിവ് ഉണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 20 സെൻറ് ഉം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ 15 സെൻറ് ഉം ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ പ്രായോഗികമായി EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ. നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകി വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം. ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഓൺലൈൻ വഴി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

(A )കുടുംബം എന്നതിന്റെ നിർവചനം

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ വാർഷിക വരുമാനവും ഭൂസ്വത്തുമാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ( ജനുവരി 03 & മാർച്ച് 03/2020) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് കുടുംബം എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

1.സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ആൾ (വിദ്യാർത്ഥി / അപേക്ഷകൻ / അപേക്ഷക)

2.വിദ്യാർത്ഥി / അപേക്ഷകൻ / അപേക്ഷക യുടെ മാതാവ്, പിതാവ്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളി.

3.വിദ്യാർത്ഥി / അപേക്ഷകൻ / അപേക്ഷകയുടെ 18 വയസിൽ താഴെയുള്ള (below 18 years )സഹോദരങ്ങൾ, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ നിർവചനവും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്.

വിദ്യാർത്ഥി / അപേക്ഷകൻ / അപേക്ഷകയുടെ വല്യപ്പൻ, വല്യമ്മ, 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള മക്കൾ, വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങൾ മുതലായവർ ഇപ്രകാരം കുടുംബം എന്നതിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. റേഷൻ കാർഡിലെ പേര് വിവരം പ്രസക്തമല്ല. അവരുടെ പേരിലുള്ള ഭൂസ്വത്തോ വരുമാനമോ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെയും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സ്വത്തും വരുമാനവുമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തും വരുമാനവും കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം പൂർത്തിയായ ഒരു സത്രീ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

കേരള സർക്കാർ EWS സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഉത്തരവുകളാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020 ജനുവരി 03, ഫെബ്രുവരി 12 , മാർച്ച് 03 തീയതികളിൽ ആണ് ഇവ. ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി 12 ലെ ഉത്തരവിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുടുംബം എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മാർച്ച് 03 ലെ തിരുത്തൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിർവചനം പുനസ്ഥാപിച്ചു. പല വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഫെബ്രുവരി 12 ലെ ഉത്തരവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 03ലെ ഉത്തരവിൻ്റെ കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല എന്ന കാര്യം അപേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൻ്റെ അനുബന്ധത്തിലും ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം തെറ്റാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

(B)ഇല്ലാത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാനദണ്ഡപ്രകാരം വീടിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹൗസ്പ്ലോട്ടിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം എന്നിവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എടുത്തുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സഹോദരങ്ങളും മറ്റ് അംഗങ്ങളും കുടുംബം എന്നതിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ട്. പക്ഷേ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും വീട് അളക്കുന്നുണ്ട്.

(C) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ്

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേരള സർക്കാരിനും വ്യത്യസ്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് . ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മാറി പോയതിൻ്റെ പേരിൽ അഡ്മിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഷമങ്ങൾ മുൻവർഷം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂർണമായും വ്യക്തമായും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഒപ്പ്, name &Designation സീലുകൾ, ഓഫീസ് സീൽ എന്നിവ യഥാസ്ഥാനത്ത് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോയും നിർബന്ധമായും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് അതിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും വാങ്ങിയിരിക്കണം.


(D) ആവശ്യമായ രേഖകൾ

വിദ്യാർത്ഥി / അപേക്ഷകൻ /അപേക്ഷക (18 വയസ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ) നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയും സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിക്കുക.

റേഷൻ കാർഡ്, സമുദായം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ( SSLC ബുക്ക്,ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ), ആധാർ കാർഡ് , കരം അടച്ച രസീത്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകളുടെ കോപ്പി എന്നിവ കയ്യിൽ കരുതുക.

(E) സാമ്പത്തിക വർഷം

സർക്കാർ ഉത്തരവു പ്രകാരം നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വത്ത് വരുമാനങ്ങൾ ഉള്ള കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതായത് 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ (നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 2021-22) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി 2020-21സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വിവരങ്ങളാണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത്.
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അഥവാ തൊട്ടടുത്ത മാർച്ച് 31 വരെയായിരിക്കും കാലാവധി.

(F) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് 7 ദിവസത്തിനകം മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എഴുതി വാങ്ങുക. നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവ കൈപ്പറ്റി എന്ന് രസീത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് 7 ദിവസമായിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാതിരിക്കുകയോ തടസങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പക്കൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് സർടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് കാരണം സഹിതം എഴുതി വാങ്ങുക. നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ് ന്യായം എന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ
തഹസീൽദാരുടെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുക്കുക. അവിടെയും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകുക.

-EWS സംവരണം ഉള്ളതിനാൽ പഠനം അല്പം കുറഞ്ഞാലും അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. EWS സംവരണത്തിന് അർഹരായവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നവർ മാത്രമേ 10% സീറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി തയ്യാറെടുക്കുക. സംവരണസീറ്റിലും ഓപ്പൺ മെറിറ്റിലും ഒരുപോലെ അവസരം ലഭിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളോ സംരക്ഷണമോ ലഭിക്കാതിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ്ണ അവസരമാണ് EWS സംവരണം.ഈ അവകാശം പരാമവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക.

Author: Unknown

Advertisements

देखिये अब इससे एलोवेरा जेल कैसे बनाया जायेगा Amazing Modern Aloe Vera Farming Harvesting Technology

Watch “देखिये अब इससे एलोवेरा जेल कैसे बनाया जायेगा Amazing Modern Aloe Vera Farming Harvesting Technology” on YouTube