സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * “ഏതുവരെ പഠിച്ചു എന്നതല്ല” …. എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നത് പ്രവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന മഹത്വം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ………. ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

JC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s