അനന്യയ്ക്ക് അന്ത്യയാത്ര നല്‍കി ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹം | Anannyah Kumari Alex

Watch “അനന്യയ്ക്ക് അന്ത്യയാത്ര നല്‍കി ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹം | Anannyah Kumari Alex |” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s