സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * ഫോൺ വയറുമായി ബന്ധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നു മുതൽ ഫോൺ വയറിൽ സ്വതന്ത്രൻ ആയി അന്നുമുതൽ മനുഷ്യൻ ഫോണുമായി ബന്ധിതൻ ആയി മാറി

………. ..!!*🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

JC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s