സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * ദുഃഖിച്ചവനെ കണ്ണീരിന്റെ വില അറിയൂ…

സ്നേഹിച്ചവനേ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയൂ…

അനുഭവിച്ചവനേ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയൂ….

വിശക്കുന്നവനേ വിശപ്പിന്റെ വില അറിയൂ…

ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവനേ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയൂ…………. ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s