സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * അണികൾ പറിക്കപ്പെട്ട ചുവരുകൾ പോലെ ആണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എത്ര പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ പാടുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും ………. ..!!🙏


🙏❄️🌷 സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s