സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * കൈയിൽ ചരടില്ലാത്ത,

നെറ്റിയിൽ നിസ്കാര തഴമ്പില്ലാത്ത,

മാമോദിസ മുക്കാത്ത

പച്ചയായ മനുഷ്യരെ തെരുവിൽ കാണാം.

അവർക്ക് ഒറ്റ വികാരമേ ഉള്ളു…

അതാണ് വിശപ്പ്….!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s