സ്ത്രീ ധനം ചോദിക്കുന്നവനെ ചൂലെടുത്തു തല്ലണം 😂😂മോള് കലക്കി തിമിർത്തു 👌

ദേവനന്ദ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി

സ്ത്രീ ധനം ചോദിക്കുന്നവനെ ചൂലെടുത്തു തല്ലണം 😂😂മോള് കലക്കി തിമിർത്തു 👌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s