സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏

* 🙏 * ദൈവം തന്ന ഒരു മഹത്തായ കഴിവാണ് മറവി.

ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വേദനിപ്പിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നോക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് ചരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു … . ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s