കൊറോണം 2.0

അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടി വരവായി…. വെറും ഓണം അല്ല മാസ്കും ക്വാറന്റൈനും ഒക്കെയായി കൊറോണം അതിന്റെ രണ്ടാം വരവിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓണം ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കൊറോണ ഓണത്തിന് മാത്രം ചെറിയ ലീവ് തന്നിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം…. എന്നാൽ ഈ വർഷവും മറക്കാതെ ഓണം മാസ്കിലും സാനിറ്റൈസറിലും ഒതുക്കി നിർത്തിക്കോളാൻ കൊറോണ ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർഷവും ഓലക്കുടയുമായി വരുന്ന മാവേലിയ്ക്ക് മറുകൈയിൽ സാനിറ്റൈസറും കൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നു. […]

കൊറോണം 2.0

3 thoughts on “കൊറോണം 2.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s