ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുക എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു തീവ്രവാദിയുടേയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. എന്തുകൊണ്ട് ?

ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുക എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു തീവ്രവാദിയുടേയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. എന്തുകൊണ്ട് ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s