മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനമായിരുന്നെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു

മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനമായിരുന്നെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s