‘ഈശോ’ കേശു ഈ വിടിന്റെ നാഥൻ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിലെ ശക്തി ഏതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ബോസ്കൊ അച്ചൻ

‘ഈശോ’ കേശു ഈ വിടിന്റെ നാഥൻ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിലെ ശക്തി ഏതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ബോസ്കൊ അച്ചൻ

Advertisements

One thought on “‘ഈശോ’ കേശു ഈ വിടിന്റെ നാഥൻ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിലെ ശക്തി ഏതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ബോസ്കൊ അച്ചൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s