മഴ… 😝

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള ഫോൺ വായനയിൽ,
ചങ്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ കണ്ണുടക്കി
“മഴപെയ്യുന്നുണ്ടോ അളിയാ…
ന്തായാലും ‘സെന്റിയെക്ക്. “
സാധനം മേടിച്ചു ‘സ്റ്റാറ്റസാക്കി. ‘
ഉമ്മറത്തമ്മ തുണിയെടുക്കുണ്ടാവും ,
കുടയെടുക്കാതെ പലരും നനയുന്നുണ്ടാവും,കളിക്കുന്നുണ്ടാവും, കരയുന്നുണ്ടാവും, കാണുന്നുണ്ടാവും.
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടാവും….

ആൽവിൻ ജോസഫ്
@jr.monk

2 thoughts on “മഴ… 😝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s