ഷാനിക്ക് വെളിവ് വീണപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട എസ് ഡി പി ഐ യുടെ മുഖം മൂടി നുരു നുരെ കീറിയെറിഞ്ഞു….

ഷാനിക്ക് വെളിവ് വീണപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട എസ് ഡി പി ഐ യുടെ മുഖം മൂടി നുരു നുരെ കീറിയെറിഞ്ഞു….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s