ഇവിടെ എല്ലാം നശിച്ചു! മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രദേശം | Kokkayar – Azhagadu

ഇവിടെ എല്ലാം നശിച്ചു! മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രദേശം | Kokkayar – Azhagadu

അതിശക്തമായ മഴയിലും കെടുതികളിലും കൊക്കയാർ പഞ്ചായത്തിലെ അഴങ്ങാട് ദേശം പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s