തെന്മല ഷട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ പകുതി മയങ്ങി ഒഴുകി വരുന്ന മീനുകളെ സഹസികമായി ചാടിപിടിക്കുന്നു | Deepika News

തെന്മല ഷട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ പകുതി മയങ്ങി ഒഴുകി വരുന്ന മീനുകളെ സഹസികമായി ചാടിപിടിക്കുന്നു | Deepika News

Advertisements

തെന്മല ഷട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ സാഹസികമായി മീനുകളെ പിടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപകടം നിറഞ്ഞ ഈ കാഴ്ച ആളുകളുടെ കണ്ണു തളിച്ചു.

Subscribe Now ► https://goo.gl/SbZuMy
Official Website ► http://www.deepika.com

For advertising & business enquiries
Email ► deepikasm@deepika.com
WhatsApp ► http://wa.me/917034330390

**Connect With Us**
Daily Motion ► https://www.dailymotion.com/deepikanews
Facebook ► http://www.fb.com/DeepikaNewspaper
Twitter ► https://twitter.com/Deepika_News
Instagram ► https://instagram.com/deepikanewslive
Google+ ► http://bit.ly/DeepikaNews-GPlus

**Quick Overview**
Deepika, the first Malayalam news daily, serves as the trusted source of news and views for Malayalees around the globe. From the humble beginnings in 1887, it has recorded exponential growth in the last 132 years of existence. Today, it adorns the forefront of journalism in Kerala. Deepika’s online division covers news, entertainment, viral stuff, videos and more. So, come and hang out with us at http://www.deepika.com

Tags: #DeepikaNews #DeepikaNewspaper #DeepikaOnline#tenmaladam#tenmalashutter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s