ബണ്ടല്ല തകർന്നത് ചങ്കാണ്! കുട്ടനാട്ടിൽ 440 ഏക്കർ മടവീണു | Fall of the Dam | Deepika News

ബണ്ടല്ല തകർന്നത് ചങ്കാണ്! കുട്ടനാട്ടിൽ 440 ഏക്കർ മടവീണു | Fall of the Dam | Deepika News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s