നഷ്ടങ്ങൾ…

ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കെത്തന്നെ,
കണ്ണുനിറയുന്ന ചിലരുണ്ട്…

ആ കണ്ണീർതുള്ളികൾക്കിടയിൽ
ചിതറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ
അവർ തങ്ങളുടെ നഷ്ടം കോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്…
ആർക്കും എളുപ്പം വായിക്കാനാവാത്ത തരത്തിൽ… @jossuttymcbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s