ഇന്തിരൻസ് ചേട്ടന് പടം കൊടുക്കണം അതാണ് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം | Juna Amazing Drawing | Deepika News

ഇന്തിരൻസ് ചേട്ടന് പടം കൊടുക്കണം അതാണ് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം | Juna Amazing Drawing | Deepika News

Advertisements

ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് അച്ചടിച്ചതുപോലുള്ള വരകൾ നാട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രതിഭയാണ്ജൂണ ജോസഫ് എലിസബത്ത്. ഇൗ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സംഖ്യ വരുമാനമായി ഇൗ കൊച്ചുമിടുക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s