തമിഴ്നാട്ടിൽ മരിച്ചെന്നു കരുതിയ യുവാവിനെ തോളിലേറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

തമിഴ്നാട്ടിൽ മരിച്ചെന്നു കരുതിയ യുവാവിനെ തോളിലേറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s