റീത്തുമായി വരേണ്ട; അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉ‌റക്കം; മരണത്തിലും ആദരം വാങ്ങി പി.ടി. | P T Thomas

റീത്തുമായി വരേണ്ട; അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉ‌റക്കം; മരണത്തിലും ആദരം വാങ്ങി പി.ടി. | P T Thomas |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s