Lê Vĩnh Tài | no. 2:8 – When she won’t stay, people will talk

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

When she won’t stay, people will talk…

.

when she won’t stay, people will talk

all those poems about her

her eyes, her hands

tightly holding onto you

.

to after rip your heart open

to take bits and pieces of herself

and you

with her…

_____

Khi nàng không ở lại với bạn, chắc sẽ có người thầm hỏi…

.

sao nàng không ở lại với bạn, có người thầm hỏi

những bài thơ của nàng

hai mắt và bàn tay của nàng

giữ chặt lấy bạn

.

và sau đó nàng xé trái tim bạn

lấy cả phần nàng

và phần của bạn

mang đi…

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s