പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ തിരുനാൾ | Corpus Christi | Feast of the Blessed Sacrament

Nelson MCBS

പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ തിരുനാൾ | Corpus Christi | Feast of the Blessed Sacrament

ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷവുമായ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ മനോഹരസന്ദേശവും ചരിത്രവും.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay
Photo: Nitsche Fotografie, Rain, Germany
Sources: http://www.archivioradiovaticana.va/s…
https://darsanam.online/2019/06/20/va…
https://sundayshalom.com/archives/19841

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s