മ്യൂണിക് നഗരത്തിൻ്റെ കാവൽ വിശുദ്ധൻ

Nelson MCBS

ജൂൺ പതിനാലിനു മ്യൂണിക് നഗരം അവളുടെ 864 ജന്മദിനം ആലോഷിച്ചു. രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു

ജൂൺ മാസം പതിനാറാം തീയതി അവളുടെ സംരക്ഷകനായ വിശുദ്ധ ബെന്നോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.

ജർമ്മനിയിലെ മയിസ്സൻ (Meissen) രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്നു ബെന്നോ. ജർമ്മനിയിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാന സമയത്ത് (reformation) ബെന്നോയുടെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റുകാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മയിസ്സൻ ബിഷപ്പായിരുന്ന ജോഹാൻ ഒൻപതാമൻ വോൺ ഹൗഗ്വിറ്റ്സ് (Johann IX con Haugwitz) ബെന്നോയുടെ പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ബവേറിയൻ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന ആൽബർട്ട് അഞ്ചാമനു കൈൈമാറി.

സാക്സണിലെ ഹിൽഡേസ്ഹൈമിൽ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ 1010 ൽ ബെന്നോ ജനിച്ചു. അഞ്ചാം വയസു മുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബനഡിക്ടൻ അശ്രമത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. പിൽക്കാലത്തു ബെന്നോ അവിടുത്തെ ആബട്ടായി. ഹെൻട്രി നാലാമൻ രാജാവിൻ്റെ ചാപ്ലയിനും ഗോസ്റ്റിലെ സഭാ നിയമപണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ബെന്നോ 1066 ൽ മയിസ്സൻ രൂപതയുടെ പത്താമത്തെ മെത്രാനായി നിയമിക്കകപ്പെട്ടു. നാൽപതു വർഷം മെത്രാനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ബെന്നോ മെത്രാൻ, സാക്സണുമായുള്ള രാജാവിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും മെത്രാൻമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഹെൻട്രി നാലാമനും ഗ്രിഗറി ഏഴാമനുമായുള്ള അഭിപ്രായ പരിഹരിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വിപ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. 1106, ജൂൺ പതിനാറിനു ബെന്നോ മെത്രാൻ മരണമടഞ്ഞു. 1523-ൽ ബെന്നോയെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റു വിപ്ലവത്തിൽ വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പു നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ 1576-ൽ ജോഹാൻ ഒൻപതാമൻ മെത്രാൻ ബെന്നോയുടെ പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ബവേറിയൻ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന ആൽബർട്ട് അഞ്ചാമനു കൈൈമാറി…

View original post 272 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s