പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം

പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലകപ്രവേശനത്തിനായി ഇന്നു മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഈ മാസം 18 വരെയാണ് അപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം. http://www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s