പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ

പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ

ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കു.. “പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ”.. റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്..അതുകൊണ്ടാണ് കേബിൾ connect ചെയ്യാത്തത്..

എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപെടും എന്ന് കരുതുന്നു..love you all .❤️

back up by Sunil Prayaag keyboardist 🎹

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s