കലി തുള്ളി എത്തിയ മലവെള്ളം; ശേഷിക്കുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ | Rain | Kerala

കലി തുള്ളി എത്തിയ മലവെള്ളം; ശേഷിക്കുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ | Rain | Kerala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s