ഹണിമൂണിനിടെ തർക്കം; ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തള്ളി; നടുക്കം | Chennai lady murder

ഹണിമൂണിനിടെ തർക്കം; ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തള്ളി; നടുക്കം | Chennai lady murder

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s