വെള്ളം ഇരച്ചുകയറിയിട്ടും നായക്കുട്ടിയെ കൈവിടാതെ മേൽക്കൂരയിൽ അവൾ ഇരുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം | Flood

Watch “വെള്ളം ഇരച്ചുകയറിയിട്ടും നായക്കുട്ടിയെ കൈവിടാതെ മേൽക്കൂരയിൽ അവൾ ഇരുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം | Flood” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s