പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി ഉണ്ടായത് ഒരു കഥയാണ്| Athul Narukara | Soul of Folk Band | Paalapalli Song

Watch “”പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി ഉണ്ടായത് ഒരു കഥയാണ്”| Athul Narukara | Soul of Folk Band | Paalapalli Song” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s