“ഡയാന – The People’s Princess”| Life and times of Princess Diana| Vallathoru Katha Ep#105

Poetry: My Grandma’s Jinn

as a tiny girl, I’d stare at the pretty bottleon grandma’s cherrywood dressing tablewhile she covered my head in foam curlersso I’d look good for the Lord on Sundays when she wasn’t looking I’d run pudgyfingers along its sleek pink sides beforesilently tugging at the curved pearl top hoping for a peek at its magical elixir […]

Poetry: My Grandma’s Jinn

Write What You’re Passionate About

Hi, SEers. You’re with Mae today. I hope you’ll forgive me while I ramble. As writers we’re lucky we get to do something we enjoy—creating stories. No one makes us sit down at a keyboard and pour our heart into a world we populate with twists and turns for characters who live in our heads.  […]

Write What You’re Passionate About

Weekly

Push to Sunday,begin the week.Climb on Monday,create new peaks. Moon filled Monday,seeks serene rest,so that Tuesday,jumps over tests. Combat Tuesday,brings tugs of wars,balance Wednesday,gain a great score. Scorching Wednesday,mercury flows,so on Thursday,cool breezes blow. Stormy Thursday,loud thunder sounds,crashes Friday,excitement pounds. Eager Friday,carries fun times,on Saturday,memories chime. Full Saturday,so much to do,joyful Sundays,peaceful review. Stop on […]

Weekly

Travelling—– as a part of Education…

king kong

Travelling has always been considered a part of education by all thinkers and writers of the world. We can get education and knowledge by two ways, study of books and by means of travelling.

Knowledge gained from book is theoretical and imperfect. It is second hand knowledge. We can get first hand knowledge from our meeting with men and women. The knowledgewhich we get from our acquaintance with things and men can be called fresh and first hand. It has been rightly said by Shakespeare “Home keeping youth have homely wits”. It is our mixing with men and women which bestows on us real knowledge. It is only through travelling that we learn more about the living habits, morals and customs of people than by reading books.

All the great scholars and writers have considered travellingas a partof education. Almost all great scholars from Chaucer…

View original post 397 more words

Education system in Germany…

king kong

The German education system consists ofpre-school, primary, secondary, and tertiary education. Full-time schooling is compulsory at primary and secondary levels for all children aged six to 15. However,German education generally lasts until the age of 18.The quality of German education is world-renowned for a reason.It’s well-organized and designed to be highly accessible to all students allowing them to continue studying up to the university level regardless of a family’s finances. All German states offer the same school systems and education system

Cost To Study In Germany For International Students…

University Charges
Technical University of Munich144 EUR/per year
Ludwig Maximilian University244 EUR/per year
Technical University of Berlin308 EUR/per year
Free University of Berlin354 EUR/per year
University of Heidelberg364 EUR/per year
Humboldt University Berlin620 EUR/per year
Karlsruhe Institute of Technology1500 EUR/per year
RWTH Aachen UniversityNo Tuition Fees for

View original post 574 more words

Education system in UK…

king kong

The education system in the UK is divided in to four main parts, Primary education, Secondary education, further education and higher education.Children in UK have to legally attend primary and secondary which runs from about 5 to 11years. The UK has scooped the first spot in The 2021 best Countries for education, maintaining its rank from last year, according to a study by US News and World Report UK also rank in #5 in the 2021 Best countries ranking, down one spot from last year.

Primary education in UK…

Primary schooling in England accommodates children aged from 5 to 11 years. Children must start full-time school the school term after they become five, although most children actually start school at age four.

Secondary education in UK…

Secondary Education: Secondary education (including what they call high school in UK, sixth form, and “college“) lasts for

View original post 327 more words

Syro Malabar Homily | Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ | Mathew 10:34-42

Nelson MCBS

Syro Malabar Homily | Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ | Mathew 10:34-42 | Jomit Thunduparambil MCBS

ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം │Syro Malabar Sunday Homily Season of Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday │ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ │ Sanathana Divyakarunya Vidyapeetham│Bro. Jomit Thunduparambil MCBS | Salt Official | Mathew 10:34-42

© The official YouTube channel of Sanathana Divyakarunya Vidyapeetham, theological formation center of the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS).

Website: http://www.sanathanadkv.com

View original post

SUNDAY SERMON MT 10, 34-42

ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശേക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ സംഖ്യ 21, 1-9 സഖറിയാ 10, 8-12 ഗലാ 6, 11-18 മത്തായി 10, 34-42 ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശേക്കാലത്തിലെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച, മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സുവിശേഷഭാഗമാണ് നമുക്ക് പരിചിന്തനത്തിനായി തിരുസ്സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സുവിശേഷഭാഗത്തെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി, ക്രിസ്തുവിനെ, അവിടുത്തെ സന്ദേശത്തെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരും, അക്രൈസ്തവരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുള്ളപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈയിടെ Whats App ൽ […]

SUNDAY SERMON MT 10, 34-42