കേരളപ്പിറവി ദിന ക്വിസ് | Kerala Piravi Day Quiz

#keralapiravi #quizmalayalam #keralaquiz കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് | Kerala Piravi Dinam Quiz in Malayalam Questions and Answers ✍    കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? ✅    1956 നവംബർ 1 ന് ✍    1956 -ൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ✅    5 ✍    കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? ✅    ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ✍    ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ✅    1957 ഏപ്രിൽ […]

കേരളപ്പിറവി ദിന ക്വിസ് | Kerala Piravi Day Quiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s