കേരളപ്പിറവി ദിന സന്ദേശം | Kerala Piravi Day Message

#keralapiravi #keralapiravimessage #keralamessage കേരളപ്പിറവി ദിന സന്ദേശം | Kerala Piravi Day Message In Malayalam നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനം  ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദിനം മാമല നാടിൻറെ ജന്മദിനം .1947 ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ശേഷവും വിവിധ രാജ കുടുംബങ്ങളുടെ കീഴിലമർന്ന കേരള ജനതയ്ക്ക് കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി  വന്നു. ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സഫലതയാണ് […]

കേരളപ്പിറവി ദിന സന്ദേശം | Kerala Piravi Day Message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s