കേരളപ്പിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song with Lyrics Malayalam

#keralapiravi #songmalayalam #keralasong കേരളപ്പിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song with Lyrics Malayalam എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്  കേരളമാണെൻറെ നാട്  എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്  കേരളമാണെൻറെ നാട്  കേരളമാണെൻറെ നാട് എല്ലാരെയും ഒന്നായ് തലോടുന്ന നാട്  കേരളമാണെൻറെ നാട് എല്ലാരെയും ഒന്നായ് തലോടുന്ന നാട്  മഴയുള്ള വെയിലുള്ള  മഞ്ഞുള്ള നാട്  പാടും കിളിയുള്ള നാട് മഴയുള്ള വെയിലുള്ള  മഞ്ഞുള്ള നാട്  പാടും കിളിയുള്ള നാട്  ഒരുമയോടൊരുമിച്ചു […]

കേരളപ്പിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song with Lyrics Malayalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s