മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ | Homily on the Feast of Christ the King

മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ | Homily on the Feast of Christ the King

Nelson MCBS

മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ

പള്ളികൂദാശ കാലത്തിൻറെ അവസാന ആഴ്ചയായ ഇന്ന് തിരുസഭ മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ ദിനം ‘ജയ് ജയ് ക്രിസ്തുരാജൻ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച്, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവാണെന്ന് പ്രഘോഷിച്ചതിന്റെ ബാല്യകാലസ്മരണ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഒളിമങ്ങാതെ നിൽപ്പുണ്ടാകും. ഈശോ നമ്മുടെ രാജാവാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ നല്ല ദിനത്തിൻറെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു.

1925ൽ പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപാപ്പയാണ് ഈ തിരുനാളിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. ഇത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. 1918 ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അധിനിവേശനത്തിനായുള്ള മത്സരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിച്ച ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം. ഈ സംസ്കാരത്തെ ചെറുത്ത് യഥാർത്ഥ രാജത്വത്തിന് ഒരു മാതൃക നൽകാൻ 1925ൽ പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാളിന് ആരംഭം കുറിച്ചു.

വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട മിശിഹ ഒരു രാജാവായിരിക്കും എന്നത് യഹൂദരുടെ ശക്തമായ പാരമ്പര്യം ആയിരുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട രക്ഷകനായ മിശിഹ ഈശോ ആണെന്നും, ഈ ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജാവാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ സുവിശേഷകനായ മത്തായി 3 തെളിവുകൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, യഹൂദർക്ക് പിറന്ന രാജാവിനെ കാണാനാണ് പൗരസ്ത്യദേശത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ വന്നത്. ജ്ഞാനികളുടെ ചോദ്യം മത്താ2,2 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു: “എവിടെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ജനിച്ചവൻ?” ഈശോ ഒരു രാജാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സുവിശേഷകൻ നൽകുന്ന…

View original post 271 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s