അൾസർ, മൂത്രതടസം, പൈൽസ്… ആൻ്റണി വൈദ്യരുടെ പൊടിക്കൈകൾ | Sophia Times | Sophia Times Online

അൾസർ, മൂത്രതടസം, പൈൽസ്… ആൻ്റണി വൈദ്യരുടെ പൊടിക്കൈകൾ | Sophia Times | Sophia Times Online

Advertisements

അൾസർ, മൂത്രതടസം, വേദനയോടു കൂടിയ കുരുക്കൾ, ശരീരത്തിലെ തേയ്മാനം, പൈൽസ്,
കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മ ശക്തിക്ക്…. ആൻ്റണി വൈദ്യരുടെ പൊടിക്കൈകൾ

Website : http://www.soubhadraayurvedawayanad.org/
Antony Vaidyar (MD)
Soubhadra Ayurveda
Wayanad
Mob: +91 9387045026

Sophia Times | Sophia Times Online

Advertisements

10 Powerful Antibiotics Found In Your Cupboards

10 Powerful Antibiotics Found In Your Cupboards

10 Powerful Antibiotics Found In Your Cupboards

10 Powerful Antibiotics Found In Your Cupboards

Antibiotic drugs were accidentally discovered by Alexander Fleming. At that time it was actually still a quite natural thing. Penicillium is a mold which is, or was, very effective in killing certain strains of bacteria.

Unfortunately the pharma industry jumped on this discovery, giving rise to all sorts of the chemical antibiotics that are now causing more harm than good for our health and environment.

They are still the most commonly prescribed drugs and globally overused. This overuse gave birth to the superbugs who became resistant to the most powerful drugs out there. And they not only kill the bad or sick making bacteria they kill your beneficial bacteria as well.

Why would you opt for those dangerous drugs with all their side-effects if nature can provide you a safe and healthy solution? The only thing you need to do is go through your cupboards or open your fridge and a whole natural pharmacy will enroll in front of your eyes.

 

Here are 10 of the most powerful foods to eliminate bad bacteria and strengthen your immune system:

 

1.      Garlic and Onions

file000807895057

Garlic and onions have been used for ages to treat all sorts of illnesses and inflammation. It thanks its antibacterial properties to sulfur compounds, allicin, and many other antioxidants which kill bacteria, viruses and fungi. You can add garlic and/or onions to a wide range of dishes, cooked or raw.

 

2.      Turmeric

Depositphotos_6209714_original

Curcumin, a powerful antioxidant found in the turmeric root, has been used in Ayurvedic medicine to treat stomach ulcers, indigestion, heart diseases, and viral and bacterial infections. You can use raw turmeric root or dried powdered in smoothies, Indian-style dishes, teas, or sprinkled on rice or salads. Always combine with black pepper to amplify the effect and make curcumin more available for your body.

 

3.      Ginger

Ginger

Ginger is well known for its stomach soothing and anti-nausea effect. Ginger will not only help you to keep your food in when you’re sick, but its phenols have anti-inflammatory and antibacterial properties as well. Works great in tea, smoothies, soups, and Asian style dishes.

 

4.      Coconut oil

Natural coconut walnut oil

Its medium chained fatty acids (lauric acid) are great for your heart health and have antibacterial and antiviral effects. Lauric acid, also found in breast milk, destroys pathogens by dissolving their fatty cell wall. We cook nearly all or dishes with coconut oil or often add a spoonful to our morning smoothies.

 

5.      Honey

Fresh honey

Honey has been used as an antibiotic to treat wounds and illness for ages. Its enzymes produce hydrogen peroxides which can kill bacteria and stop their growth.

 

6.      Cinnamon

spices-cinnamon

Love cinnamon for its taste and antibacterial and antifungal properties. Its medicinal properties come for the oils found in the bark. It is active against more than 60 strains of bacteria and suppresses the growth of fungi as well. For a better effect combine with honey.

 

7.      Cruciferous

Nutritious Wet Kale

 
When you’re sick it is best to incorporate more healing, anti-inflammatory cruciferous vegetables to your diet. Those include cabbage, kale, cauliflower, broccoli, and Brussels sprouts. They are high in vitamin C to strengthen your immune system and kill invading bacteria. Raw vegetables contain more beneficial phytonutrients. So next to cooking them for dinner try green juices and smoothies as a natural liquid form of antibiotics. Click here to download my FREE green smoothie eBook.

 

8.      Tea Tree Essential Oil

Dropper over essential oil bottle

Tea tree essential oil has antibacterial and antifungal properties. Its most common use is to treat cuts, acne, nail fungus, and lung infections. Tea tree oil can be used in toothpaste, lip balms, lotions, soaps, or as a spot-on treatment (test on a small patch first as some people show allergic reactions to this oil).

 

9.      Fermented Food or Probiotics

Yogurt

These add beneficial bacteria to your digestive system, which help to kill bad bacteria or restore the balance after an antibiotic cure. Fermented foods include yogurt, sauerkraut, raw pickles, kim chi, kombucha, and cultured vegetables.

 

10.  Echinacea

echinacea alternative medicine

Echinacea tea or cough syrup has been used for ages to treat the flu, cold, or sore throat. It works anti-inflammatory and acts as an antiviral and antibacterial agent.

 

FYI: Other Beneficial Herbs

There are many other beneficial herbs with antibiotic properties for you to try. So try and flavor your dishes or teas with those on a regular basis to fight bacteria and strengthen your immune system

 • Goldenseal
 • Thyme
 • Mint
 • Basil
 • Sage
 • Rosemary
 • Oregano
 • Chili peppers
 • Cardamom
 • Nutmeg
 • Fennel
 • Anise
 • elderberries

 

Adding those foods to your daily diet will improve your overall health and reduce the risk of bacterial overgrowth.

 

Papaya for Uric Acid Problem

 Just try it if you’ve got uric acid after all no harm done.

This is a really effective, just mix green papaya cubes to the ordinary green tea, my cousin-brother tried and found it very effective.

I have also shared with a friend with gout to try this (his “toe joints” started to deform), after a week of drinking this formula there is significant improvement, and after two weeks the toe joints heal and revert to normal state.

It is almost three years now, the joint pain is gone, but he maintains the intake between 1-3 times monthly to avoid relapse.

Other friends suffering from years of gout problem have also recovered.

It is good for all, even those without gout.

Good formula! Do share with the people in need!

An improved sequence by Professor Lai from the China School of Pharmacy :

Cut green papaya into small cubes, place into the water, bring to boil, then add tea leaves, similar to the tea-making process.

Clinical tests show that this brings better effects for treatment of gout, subject to frequent drinking of this formula.

Mr. Liu Qing, Chief of the Rende Town in Tainan, was suffering for years from severe stomach pain around the posterior wall of stomach.

He used green papaya as a tea pot to prepare the family tea daily, after a month, his chronic disease condition was much improved.

His family members with high uric acid were also healed by the same papaya tea.

For this Mr. Liu planted a lot of papaya to share with relatives and friends with similar sickness.

According to Mr. Liu, in selecting the green papaya as tea pot, pick those the shape of which is fat and short, with larger capacity.

Cut off the top part of the papaya, clear away the seeds, open a small hole at the upper side wall to facilitate pouring of tea.

Create a small ventilation hole at top cover, put in the tea leaves, pour in boiling water, place the top cover back onto the papaya, you may also use the toothpicks to secure the top cover.

Similar to normal process of preparing tea.

Liu like to use Oolong tea as the taste is good.

He was pleasantly surprised that the stomach pains he suffered for many years was healed after a month of drinking tea from the green papaya pot, without taking any other medication.

He passed some green papaya leaves to a friend who worked at a Medical Center to test and analyse the content.

The tests confirmed that the healthy enzyme present in papaya is beneficial to human health.

Now as papaya in Mr. Liu’s orchard is yielding suitable size fruits, he would share the fruits with family and friends.

Xu Fuchang, an experienced papaya farmer, said green papaya means to unripe papaya, where the skin is still green in colour.

Generally, the papaya takes about four months to fully mature and ripen, but the healing effect would be lost after it is fully ripe.

Green papaya should be harvested when the papaya is approximately three months old, when the fruit is still firm, and the “papaya milk” contains high papaya enzyme and other healthy ingredients.

Not only the green papaya can be used in tea drinking, you may also cut them into cubes, and boil with the ribs, or even slicing the green papaya into fine long pieces and fried with garlic, very tasty, and no adverse effects on the human body.

Benefits of ALOE VERA

Benefits of ALOE VERA

Everybody knows ALOE VERA is great for cuts and sunburns, even bug bites. It’s been called the “First Aidplant. Aloe vera‘s soothing gel inside the thick, succulent leaves is an incredible natural skin care “product.” But what about the rest of the body: are there benefits for your insides too? Actually there are some very powerful benefits from the aloe vera plant. No one plant offers all the health benefits of the aloe vera plant.

• Aloe vera is an antioxidant and cancer fighter, especially colon cancer

• Reduces and stops inflammation, both internally and externally

• Oxygenates blood and energizes cells, hydrates skin and repairs skin tissue

• Aloe vera heals internal digestive problems such as irritable bowel syndrome, constipation, acid reflux – cleanses the intestinal tract

• Reduces risk factor for strokes and heart attacks by making “sticky” blood “unsticky,” and boosts the oxidation of your blood, plus circulation

• Alkalizes the body, helping to balance overly acidic dietary habits

• Boosts cardiovascular performance and physical endurance

• Stabilizes blood pressure and reduces triglycerides

The Harvesting Process

When ready to harvest the gel from an aloe leaf, choose an outer leaf that is healthy and grows toward the bottom of the plant. To remove the leaf, cut it at an angle close to the plant’s base. Plants that are too immature to harvest will not have leaves growing close to the ground.

Once you cut the leaf from the plant, place it upright in a container in a slightly tilted position. Let the leaf stay in that position for approximately 10 to 12 minutes, allowing the sap to drain from the leaf.

Place the aloe leaf on a flat surface such as a cutting board. Carefully cut off the tip of the leaf and the pointed rough edges on both sides using a very sharp knife. Make certain to cut both sides of the leaf all the way from top to bottom.

Separate the front and back of the leaf by slicing it lengthwise from the inside.

Scoop out both the slimy mucilage gel and the clear inner gel which appears more as a solid gel. For most leaves, a spoon works for scooping out the gel. If the leaf is very large, a butter knife may work best. When removing the gel, it is important to press down lightly but firmly, being careful not to remove any remaining sap.

Storing the Aloe Vera Gel

Store the aloe gel in the refrigerator in a plastic container that is safe for food storage or a glass container. The best container choice is a dark green or brown glass jar, which helps to keep out light. Many people add a drop of vitamin E and a small amount of citric acid powder to prevent discoloration and make the aloe vera gel last longer. In place of citric acid powder, simply crush a vitamin C tablet into powder or use a drop of grapefruit seed extract.

ഉദര രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ചില ആയുര്‍വേദ ഒറ്റമൂലികള്‍

നമ്മുടെ ഉദര സംബന്ദമായ എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കും മുഖ്യ കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ദഹനക്കുറവാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശെരിയായ രീതിയില്‍ ദഹിക്കുയാണെങ്കില്‍ ഒരു വിധം ഉദര രോഗങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ നമ്മെ അലട്ടുകയില്ല. നാം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോള്‍ വായ നിറച്ചു ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. അങ്ങിനെ കഴിച്ചാല്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ ശെരിയായ രീതിയില്‍ ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉമിനീര്‍ ലഭിക്കുകയില്ല.. ഭക്ഷണം കുറച്ചു മാത്രം എടുത്തു വായിലിടുകയും

അത് നന്നായി ചവച്ചരച്ചു കഴിക്കുകയും ചെയ്യ്താല്‍ മാത്രമേ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട വിറ്റാമിന്സും മിനറല്‍സും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉമിനീരിനു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ വലിചെടുക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പുറം തള്ളാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. സാവധാനം നന്നായി ചവച്ചരച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട അവസ്തയുണ്ടാകില്ല.

ദഹനത്തിനും അത് പോലെ മറ്റു ഉദര രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ചില ആയുര്‍വേദ ഒറ്റമൂലികള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ദഹനം എളുപ്പമാകാന്‍ കറിവേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പതിവായി കുടിക്കുക.
മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ പശുവിന്‍ പാലിലിട്ടു ഇരട്ടി വെള്ളമൊഴിച്ചു തിളപ്പിച്ച്‌ അല്പം പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുക. ഗ്യാസ് ട്രബിള്‍ മാറിക്കിട്ടും.
പത്തു ഗ്രാം പഞ്ചസാര വറുത്ത് കറുപ്പ് നിറമാകുമ്പോള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി കുടിച്ചാല്‍ വയറു വേദന ശമിക്കും.
അമ്പഴത്തിന്റെ തൊലി ചതച്ച് ഒരു സ്പൂണ്‍ നീരെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ അട്ടിന്‍പാലില്‍ ചേര്‍ത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുക. നല്ല ശോദന ലഭിക്കും.
വയറു വേദനക്ക് പച്ച ഇഞ്ചി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അര ഔന്‍സ് നീരെടുത്ത് അതില്‍ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു കാന്താരിമുളകും ചേര്‍ത്തു രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുക.
ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ്‍ അയമോദകം ഒന്നര ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച്‌ അരിച്ചു പലതവണ കുടിക്കുക..
ഒരു വലിയ സ്പൂണ്‍ കൃഷ്ണതുലസിയില പിഴിഞ്ഞ നീര് കുടിച്ചാല്‍ വയറു വേദന മാറും…
ജാതിക്ക അരച്ചത്‌ കല്‍ ചെറിയ സ്പൂണ്‍ , ഒരു സ്പൂണ്‍ തേന്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ വയറിളക്കം പെട്ടെന്ന് സുഖമാവും.
ദഹനക്കേട്‌ മാറാന്‍ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ടോ മോന്നോ വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി ചവച്ചു കഴിക്കുക.
ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉപ്പുകല്ല് ചേര്‍ത്തു ചവച്ചു കഴിച്ചാല്‍ പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കും.
വെളുത്തുള്ളി നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി ചുട്ടു തിന്നാല്‍ ഗ്യാസ് ട്രബിള്‍ ശമിക്കും.
കുമ്പളങ്ങാ നീരോ മാതളനാരങ്ങ നീരോ ഒരു ഗ്ലാസ് രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുക. ദഹന ശക്തിക്ക് നല്ലതാണ്.

രോഗ ചികിത്സക്കും പ്രതിരോധത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാട്ടു ചികിത്സകളാണ് ഇത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകളാല്‍ മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിനാല്‍ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒറ്റമൂലികളുടെ സവിശേഷത.

CLEAN YOUR KIDNEYS

CLEAN YOUR KIDNEYS IN Rs. 01.00 OR EVEN LESS

Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt accumulates and this needs to undergo cleaning treatments and how are we going to overcome this?

It is very easy, first take a bunch of parsley (MALLI Leaves) KOTHIMIR (DHAN

IYA) and wash it clean, Then cut it in small pieces and put it in a pot and pour clean water and boil it for ten minutes and let it cool down and then filter it and pour in a clean bottle and keep it inside refrigerator to cool.

Drink one glass daily and you will notice all salt and other accumulated poison coming out of your kidney by urination, also you will be able to notice the difference which you never felt before.

Parsley is known as best cleaning treatment for kidneys and it is natural!

Techniques of Ayuveda Massage

Techniques of Ayuveda Massage

The traditional Ayurveda massage is done on the whole body with medicated oil in a special rhythm and pattern. It is a systematic way of treatment for almost all major diseases. There are several techniques in the Ayurveda massage to increase blood circulation and to make the joints, muscles, nerves and vertebrae flexible. It stimulates the heart, nerves, endocrine glands, joints, muscles and the digestive system.       

These massage techniques provide relaxation, circulation and elimination of toxins. If adopted as a daily practice, Ayurvedic massage techniques can even help to rejuvenate the body. In ancient times, ayurvedic clinics did not regularly offer massage, as everybody gave and received it. Only when patients needed a particular treatment were they referred to specialists that used the appropriate ayurvedic techniques. Today in India, practitioners roam the public places in great number and give head and body a massage for a few rupees. Although they often have little knowledge of Ayurveda they do know how to work with muscles, joints and bones. Many have received training based on the massage developed by wrestlers.

Ayurvedic doctors who were also wrestlers developed a special system of their own that contained the knowledge of the Ayurvedic system of medicine.

These traditional indian massage techniques are based on the ayurvedic Doshas and Marmas (vital pressure points like in reflexology). Specific ayurvedic massage techniques have also been developed for Massage Therapy, used in certain therapeutic treatments like in panchakarma purification. These massage techniques should only be practiced in a particular disease condition under supervision of an Ayurvedic doctor or vaidya. In rural areas, weekly massage is still a family scene. People in India enjoy it – they know that like a best friend it brings joy and relaxation. Medicated oils are essential to any Ayurveda massage.

Abhyangam

In Ayurveda the massage is described as Abhyangam.

Benefits of Ayurveda Massage

1. Jarahar (anti aging) – If done daily to the spine, feet and head with sesame oil, mustard oil or almond oil massage increases virility, vitality and semen. The body is made up of seven tissue ingredients that are called as Dhatu. Because massage is one practice, which provides energy, vitality, and nourishment to all seven Dhatus and old age approaches late, one remains young and energetic for longer duration. In this way, massage is anti aging.

2. Shram Har (fatigue reliever) – Fatigue is actually caused by physical and mental strain. It affects the muscles and causes tensions. Rubbing, patting and squeezing muscles gently removes fatigue.

3. Vata Har (pacifies the Vata) – Constant strain on the nervous system from Vata producing foods and anxieties disturb the Vata and one starts having pain in the muscle and joints. Regular abhyangam massage with Mahanarayana oil or oils prepared by burning garlic in heated oil, or adding fenugreek seeds to boiling oil, mint oil and wintergreen oil all help the troubles created by Vata.

4. Drishti Prasad Kar (Improves sight) – Daily practice of abhyangam massage can improve sight and reduces the risk of blindness. Those who have weak sight or who suffers from diseases of the eyes should massage the feet, especially under the big toe. They should also massage the spine, neck and head regularly. This will remove eye troubles and improve vision.

5. Pushti Kar (makes one strong) – By increasing the circulation of vital life fluids, and because of rubbing, pressing and kneading massage makes the body strong, increases stamina, vitality and virility.

6. Ayu Kar (provides longevity) – By creating an electrochemical balance, massage helps in achieving longevity.

7. Swapna Kar (induces sleep) – Massage relaxes the body and removes tensions. Those suffering from sleeplessness, insomnia or those who are unable to enjoy sound sleep should massage the body (especially the head and feet) before sleeping. The use of oil in this case, especially oil from pumpkin seeds, massaged on the head is very helpful. Brahmi oil is also advised.

8. Twak Dridh Kar (strengthens the skin) – Dryness of the skin is caused due to dry climate, excess mental work, anxieties and constant worrying. People who live in cold climates get dry skin by constantly facing the chilled air, which creates dryness. Vata, by nature, is cold and dry and its cold property is more active when there is a cold wave or cold wind. The skin directly comes into contact with the external atmosphere, and the skin also reflects like a mirror to the inner state of the physical body. There are so many other factors that make skin unhealthy like cosmetics of chemical origin, pollution etc. Massage with oil remove dryness, which is first sign of disturbed Vata in the body. Massage also makes the skin smooth and makes it shine. Regular rubbing makes it strong.

9. Klesh Sahatwa (provides resistance against disease and disharmony) – Massage strengthens the seven ingredients of which the body is made up. These antibodies provide more resistance to disease, and the strength, which comes from the seven Dhatus, gives tolerance, forbearance, and patience. This saves one from sorrows, agonies and anxieties.

10. Abhighat Sahatwa (resistance to injuries & power to recover quickly) – Those who massage the body regularly recover from physical injury more quickly than other person who do not massage. Those who massage regularly experience the healing process from within immediately and they experience comparatively less pain and fewer problems.

11. Kapha Vata Nirodhak – Subsides ailments caused by Vata and Kapha.

12. Mrija Varna Bala Prad – It maintains body strength, skin health and also improves the color and texture of the skin.

Thus in Ayurveda, abhyangam massage is highly praised and much emphasis is placed on the use of oils in massage. However, you must note the above are only guidelines for Abhyangam and you should consult with a qualified ayurvedic physician.However you must take this massage by a specialist who has finished Massage courses through a known Institute

Udhwartanam

Udhwartanam is a special massage with herbal powders for diseases like hemiplegia, paralysis, obesity (excess fat) and certain rheumatic ailments.

Herbal powders are massaged in a special way for 30 to 45 minutes every day for 7 to 28 days. This is considered very good in reducing over weight and controlling cholesterol of the body. It also strengthens muscles and tightens loose skin . There are several types of powder massage for various disorders. Powder Massages are done for rheumatism, to reduce overweight and also to increase weight in some cases. The main powder used for Udhwarthanam is Kolakulathadhi Choornam.

 

 

 

History of Ayurveda Treatments

The Real History of Ayurveda Treatments

Where ayurvedic knowledge ultimately developed is unknown, but oral myths, circumstantial evidence, and several early texts have been used to research its origins. Indigenous Indian medicine is probably as old as the Indus Valley Civilization dating back to 3000 BCE. The meticulously planned cities of Harappa and Mohenjodaro are pointers not only to India’s rich cultural heritage but also to its advanced systems of hygiene and health care. The remains of deer antler and bitumen found in Harappa testify to the existence of a medical practice. It was between 1200 and 700 BCE, that the four sacred Vedas were composed. References to diseases, herbs and herbal cures can be seen in all the four Vedas especially in the Rig Veda. The Atharva Veda has many hymns eulogizing herbs. Many plants were worshipped as deities and invoked by incantations. There were also many Mantras (invocations) to combat jaundice, consumption and hereditary diseases among others. The Atharvan hymns chanted for the cure of diseases were known as Bhaishajyams and those for attaining longevity and prosperity were called Ayushyams. These hymns, especially the Ayushyams are considered to be the foundation for advances in later medicine.

In in inception, the system of Ayurvedic medicine was orally transferred via the Gurukul system until a written script came into existence. In this system, the Guru gave a solemn address where he directed the students to a life of chastity, honesty, and vegetarianism. The student was to strive with all his being to heal the sick. He was not to betray patients for his own advantage. He was required to dress modestly and avoid alcohol or drugs. He was to be collected and self-controlled, measured in speech at all times. He was to constantly improve his knowledge and technical skill. At the patient’s home, he was to be courteous and modest, directing all attention to the patient’s welfare. He was not to divulge any knowledge about the patient and his family. If the patient was incurable, he was to keep this to himself if it was likely to harm the patient or others.

The normal length of the student’s training appears to have been seven years. Before graduation, the student was to pass a test. But the physician was to continue to learn through texts, direct observation (pratyaksha), and through inference (anumana). In addition, the vaidyas attended meetings where knowledge was exchanged. The practitioners also gained knowledge of unusual remedies from laypeople who were outside the huffsteter community such as hillsmen, herdsmen, and forest-dwellers.

A common myth states that ancient “rishis” (seers) revealed the knowledge after meditations on the questions of life. The result was a treatise of philosophy encrypted in poetry and mythology, partly to reveal the knowledge to true students and partly to help memorize the voluminous oral content. Ayurveda is said to have been first compiled as a text by Agnivesha, in his book Agnivesh tantra, which was written during Vedic times.[citation needed] The book was later revised by Charaka, and renamed to Charaka Samhita (encyclopedia of the physician Charaka). Other early texts of Ayurveda include the Charaka Samhita and the Sushruta Samhita. The system was orally transferred via the Gurukul system until a script came into existence. The earliest scripts would have been written on perishable materials such as Taalpatra and Bhojapatra, which could not be readily preserved.[citation needed] The script was later written on stone and copper sheets.[citation needed] Verses dealing with Ayurveda are included in the Atharvaveda, which implies that some form of Ayurveda is as old as the Vedas.[citation needed] Ayurvedic practices have also evolved over time, and some practices may be considered innovations upon earlier Vedic practices, such as the advances made during the Buddhist period in India.

Dhanvantari, the God of AyurvedaAccording to India’s Council for Research on Ayurveda, the Ayurvedavatarana (the “descent of Ayurveda”) or origin of Ayurveda is said to be a divine revelation of the Hindu deity Brahma as he awoke to recreate the universe. It was revealed to the gods through the means of the divine physician Dhanvantari who emerged from the churning of the celestial ocean. This knowledge was passed directly to Daksha Prajapati in the form of shloka sung by Lord Brahma, and this was in turn passed down through a successive chain of deities to Lord Indra, the protector of dharma. According to this account, the first human exponent of Ayurveda was Bharadvaja, who learned it directly from Indra. Bharadvaja in turn taught Ayurveda to a group of assembled sages, who then passed down different aspects of this knowledge to their students. According to tradition, Ayurveda was first described in text form by Agnivesha, in his book the Agnivesh tantra. The book was later redacted by Charaka, and became known as the Charaka Samhita. Another early text of Ayurveda is the Sushruta Samhita, which was compiled by Sushruta, the primary pupil of Dhanvantri, sometime around 1000 BCE. Sushruta is known as the Father of Surgery, and in the Sushrut Samhita, the teachings and surgical techniques of Dhanvantri are compiled and complemented with additional findings and observations of Sushrut regarding topics ranging from obstetrics and orthopedics to ophthalmology. Sushrut Samhita together with Charaka Samhita, served as the textual material within the ancient Universities of Takshashila and Nalanda. These texts are believed to have been written around the beginning of the Common Era, and are based on a holistic approach rooted in the philosophy of the Vedas and Vedic culture. Holism is central to ayurvedic philosophy and elements of holism is found in several aspects of ayurveda.

In the Mahabharata it is stated that Lord Krishna had a son named Samb. He was suffering from leprosy. In order to treat him, Krishna invited special Brahmins from shakdvipa (believed as present-day Iran). They were sun worshipers and famous astronomers. They treated Samb and cured him of leprosy. Shakdvipiya brahmins originated from those shakdvipa origin brahmins and are also called as magi brahmins. Sakaldwipya are said to be specialized in ayurveda, astronomy, astrology and the Sakaldwipiya are the sun worshipper or so-called Saura.

The most detailed account of the origin of Sakadvipis or Bhojakas occurs in Bhavishya Purana (chapter 133). They also played a great role in Ayurveda. The founder of modern Ayurveda Charaka was a Maga or Sakaldwipiya. Different schools of Sanskrit philosophy such as Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Vedanta and Mimamsa influenced Ayurveda. The principles expounded in these philosophies facilitated the development within Ayurveda of its theory of humoral pathology which propounds that the human body is composed of Tridoshas, the three humors – Vata, Pitta and Kapha. When these are in equilibrium they are called the Tridhatus. The body in which these three humors are in a state of equilibrium enjoys perfect health; their disequilibrium causes ill health.

 

Although Ayurveda was formulated in ancient times, there were a number of additions made during the Middle Ages. Alongside the ancient physicians Sushruta and Charaka, the medieval physician Vagbhata, who lived in the 7th century, is considered one of the three classic writers of Ayurveda. In the 8th century, Madhav wrote the Nidana, a 79-chapter book which lists diseases along with their causes, symptoms, and complications. He also included a special chapter on smallpox (masurika).

 

 

 

Panchakarma

Panchakarma

Ayurveda Treatments for purification and rejuvenation. The basis of Ayurveda treatment is a process of purification and rejuvenation. According to Ayurveda the accumulation of “Ama” or toxic substances in the body, years of poor diet, weak digestion and incomplete elimination of waste matter, inadequate sleep, pollution and stress lead to the imbalance of the Tri Dosha and the build up of toxins, which can lead to ill-health. Ayurveda is believed as the oldest treatment in the world. The current synthetic lifestyle of modern man has led to many health hazards. The stress and strain of day-to-day life is a major factor for many chronic diseases. Ayurveda Treatment Methods The current synthetic lifestyle of modern man has led to many health hazards. The stress and strain of day-to-day life is a major factor for many chronic diseases. Lack of exercise, polluted environment and climatically unsuitable menu further drains away energy.

Panchakarma Treatment

Ayurveda emphasizes preventative and healing therapies along with various methods of purification and rejuvenation. Ayurveda is more than a mere healing system, it is a science and art of appropriate living which helps to achieve longevity. It can also guide every individual in the prevention of disease and long term maintenance of health. To achieve this balanced state of body, mind and consciousness, Ayurveda prescribes Panchakarma Therapy for the cleansing of body toxins.

What is Panchakarma?

Panchakarma is a Sanskrit word that means “five actions” or “five treatments.” This is a process used to clean the body of toxic materials left by disease and poor nutrition. Ayurveda says that imbalanced doshas create waste matter. This waste matter is called Ama in Ayurveda. Ama is a foul-smelling, sticky, noxious substance that needs to be evacuated from the body as thoroughly as possible.

Panchakarma will stick out the excess doshas (or imbalances in the dosha) along with the sticky Ama out of your system by means of the body waste evacuation channels such as sweat glands, urinary tract, intestines, etc. Panchakarma is, thus, a balancing operation. It involves daily massages and oil baths and is extremely pleasant experience. Ayurveda recommends Panchakarma as a seasonal treatment for toning your mind body system. Panchakarma is a five-fold therapy; it is highly personalized based on the needs of the individual depending on the body type, dosha imbalances etc. Usually, only parts of the five therapies are needed.

Steps of Panchakarma.

The first step in Panchakarma is the process of oleation, which initiates the purification process by loosening ama, in the tissues. Oleation is accomplished by special massages using herbalized oils or by taking certain oils internally.

The second step is to heat the body using specific steam and warm oil therapies. This is known as Swedana in Ayurveda. Using therapeutic heat allows the loosened toxins to flow more easily from the tissues to the GI tract.

The third step in the Panchakarma process is to eliminate the toxins that have accumulated. This is accomplished by the use of gentle herbal enemas, known as bastis, and gentle cleansing of the upper respiratory tract and sinuses, known as nasya.

The ‘panchakarma’ treatments are administered over a period of several consecutive days (up to 14 days), and creates a profound and deeply purifying experience.

Other miscellaneous therapies of Panchakarma:

Udvartana Nasya Padabhyanga

    Shirodhara: It is recommended in anxiety, depression, hypertension, insomnia etc.

    Kati Basti: Useful in different backaches.

    Janu Basti: Useful in arthritis of the knee joint.

    Nadi Sweda: Useful in pain disorders of different sites.

    Pinda Sweda: Useful in neurological ailments and in the management of different pains.

    Shashti-Shali Pindasweda: Useful in neurological ailments.

    Tarpanam: Useful in the ailments of the eyes.

    Shirobasti: Useful in hair loss and the falling hair and other diseases of skull.

    Uttara Basti: Useful in genitourinary diseases and infertility of female.

    Udvartana: It is a medicated Ubtan to be applied over the skin for fair and glowing skin.

AYURVEDA – THE SCIENCE OF LIFE

AYURVEDA – THE SCIENCE OF LIFE

What is Ayurveda?

Ayurveda is a science evolved through centuries and developed by the great Indian sages. It is the science of healthy living, the ancient living medical heritage of India. It is a way of co-operating with the nature and living in harmony with it, making our lives happy and healthy. The mind, body, soul and the environment are in a state of dynamic interaction and the maintenance of this interaction in an optimum state of efficiency is what we call health. It is a sense of all-round well-being as contrasted with illness. It is difficult to live without depending on and following the science of health called Ayurveda.

What is Health?

When the elementary equilibrium of the human body is in harmony with nature, a person is said to be in a healthy state. But when this harmony is lost either by means of internal factors like diet, sleep or sexual life, or by means of external factors like the variation of the elements like the earth, water, wind, fire or ether factors, a person is said to be sick. Ayurveda is based on the three Dosha (Vatha, Pitta, Kapha) theory and the Panchabhootha theory (earth, water, fire, air and ether). The whole Universe and also the human body which is part of the universe is made up of the Panchabhootha.

Ayurvedic treatment is divided into two parts

(1) Shamana Chikitsa(Curing of diseases through medicines)- In this, the disease is controlled to a certain extent, but it is not completely eliminated.

(2) Sodhana Chikitsa (Total elimination of causes of disease without any chance of relapse)- In this, the toxins and Malas are completely eliminated and the body is rejuvenated.

Ayurveda is a holistic science which help human beings to achieve a healthy living. It has sound observational concepts which have stood the test of time for thousands of years. It is a science that has overcome the most stringent attacks on its voracity. Ayurveda is one of the most ancient systems of medicine in the world. It is an extension of Atharva Veda; it is a mixture of science, art and philosophy. Ayurveda means the knowledge of life. It not only gives recipes for treatment of illness but discusses at length ways to prevent any form of disease. Ayurveda has eight branches, namely:

1. Kayachikitsa (internal medicine)

2. Balaroga chikitsa (paediatrics and gynaecology)

3. Shalyachikitsa (surgery)

4. Shalakyachikitsa ( ENT, ear, nose and throat surgery)

5. Agadathanthra (toxicology)

6. Rasayanachikitsa (rejuvenation)

7. Vajikaranachikitsa (study of sexual function and reproduction)

8. Manasarogachiktsa (psychiatry)

Basic philosophy and principles of Ayurveda are based on the Pancha Maha Bhootha (the five elements) theory. Human body is made up of five elements, namely ether or space, air, fire, water and earth. The solid matter is the earth and the liquid matter is water, the gaseous state is air, the transforming force in the body is fire and is the source of all matter and the space in which it exists is ether. The body according to the science of Ayuveda has three basic components: the doshas, the dhatus and the malas. There are also composed of the five elements. The controlling forces which act on these tissues of the body are called doshas. They are vata (air and space), pitta (fire and water) and kapha (earth and water). The vata is the lightest and kapha is the heaviest of these.We can experience them only because of the effects they produce on the tissues of the body. The dhatus perform functions under the control of the doshas. The various metabolic products formed from these functions are called mala ( waste metabolic products of tissues discharged from the body.

Dhatus are ruled by the Doshas and cannot function properly in their absence. The food we eat is assimilated into the body to form and displace the Dhatus and through them the Doshas, in turn, influence the function of the Dhatus. The waste products of the body are called Mala. They are metabolic end products. The character of Mala or waste products, like urine or faeces, plays a great role in maintaining of health in an individual. They play an important function inside the body, for the faeces facilitates the function of the colon and the urine influences through intricate hormonal systems the fluid and electrolyte balance of the body. Each cell in the body is a living factory which produces, under the influence of the Doshas, chemicals or Mala which in turn influence the function of the Dhatus which manufacture them. There is an interaction between the Doshas,Dhatus and Mala. The principle of Ayurveda says that if all the three legs of the tripod (Dosha- Dhatu- Mala) are kept healthy, there will be no disease at all.

AYURVEDA

 AYURVEDA

Ayurveda is the oldest surviving complete medical system in the world. Derived from its ancient Sanskrit roots – ‘ayus’ (life) and ‘ved’ (knowledge) – and offering a rich, comprehensive outlook to a healthy life, its origins go back nearly 5000 years. To when it was expounded and practiced by the same spiritual rishis, who laid the foundations of the Vedic civilisation in India, by organising the fundamentals of life into proper systems.

The main source of knowledge in this field therefore remain the Vedas, the divine books of knowledge they propounded, and more specifically the fourth of the series, namely Atharvaveda that dates back to around 1000 BC. Of the few other treatises on Ayurveda that have survived from around the same time, the most famous are Charaka Samhita and the Sushruta Samhita which concentrate on internal medicine and surgery respectively. The Astanga Hridayam is a more concise compilation of earlier texts that was created about a thousand years ago. These between them forming a greater part of the knowledge base on Ayurveda as it is practiced today.

The art of Ayurveda had spread around in the 6th century BC to Tibet, China, Mongolia, Korea and Sri Lanka, carried over by the Buddhist monks travelling to those lands. Although not much of it survives in original form, its effects can be seen in the various new age concepts that have originated from there.

No philosophy has had greater influence on Ayurveda than Sankhaya’s philosophy of creation and manifestation. Which professes that behind all creation there is a state of pure existence or awareness, which is beyond time and space, has no beginning or end, and no qualities. Within pure existence, there arises a desire to experience itself, which results in disequilibrium and causes the manifestation of the primordial physical energy. And the two unite to make the “dance of creation” come alive.

Imponderable, indescribable and extremely subtle, this primordial energy – which and all that flows from it existing only in pure existence – is the creative force of all action, a source of form that has qualities. Matter and energy are so closely related that when energy takes form, we tend to think of it in terms of matter only. And much modified, it ultimately leads to the manifestation of our familiar mental and physical worlds.

It also gives rise to cosmic consciousness, which is the universal order that prevades all life. Individual intelligence, as distinct from the everyday intellectual mind, is derived from and is part of this consciousness. It is the inner wisdom, the part of individuality that remains unswayed by the demands of daily life, or by Ahamkara, the sense of `I-ness’.

A Sanskrit word with no exact translation, Ahamkara, is a concept not quite understood by everyone as it is often misleadingly equated to `ego’. Embracing much more than just that, it is in essence that part of ‘me’ which knows which parts of the universal creation are ‘me’. Since ‘I’ am not separate from the universal consciousness, but ‘I’ has an identity that differentiates and defines the boundaries of `me’. All creations therefore have Ahamkara, not just human beings.

There arises from Ahamkara a two-fold creation. The first is Satwa, the subjective world, which is able to perceive and manipulate matter. It comprises the subtle body (the mind), the capacity of the five sense organs to hear, feel, see, taste and smell, and for the five organs of action to speak, grasp, move, procreate and excrete. The mind and the subtle organs providing the bridge between the body, the Ahamkara and the inner wisdom, which three together is considered the essential nature of humans.

The second is Tamas, the objective world of the five elements of sound, touch, vision, taste and smell – the five subtle elements that give rise to the dense elements of ether or space, air, fire, water and the earth – from which all matter of the physical world is derived. And it is Rajas, the force or the energy of movement, which brings together parts of these two worlds.

It is worth noting that even at the stage of the dense elements the philosophy of creation –which according to Sankaya is now and in the present, without any past and any future – is still dealing with aspects of existence beyond our simple physical realms. The point of contention being that we are the first and foremost spirit experiencing existence. To use Ayurveda in daily life, one has neither to accept nor even understand this philosophy. But it does provide a deeper insight into how Ayurveda works towards betterment of your health.

Ayurveda therefore is not simply a health care system but a form of lifestyle adopted to maintain perfect balance and harmony within the human existence, from the most abstract transcendental values to the most concrete physiological expressions. Based on the premise that life represents an intelligent co-ordination of the Atma (Soul), Mana (Mind), Indriya (Senses) and Sharira (Body). That revolves around the five dense elements that go into the making of the constitution of each individual, called Prakriti. Which in turn is determined by the vital balance of the three physical energies – Vata, Pitta, Kapha and the three mental energies – Satwa, Rajas, Tamas.

The Hindu God of creation revealed the science of Ayurveda to the sage Atreya

Ayurveda thus offers a unique blend of science and philosophy that balances the physical, mental, emotional and spiritual components necessary for holistic health.

PRINCIPLE OF AYURVEDA

According to ayurvedic philosophy an individual bundle of `spirit’, desirious of expressing itself, uses subjective consciousness or Satwa to manifest sense organs and a mind. Spirit and mind then project themselves into a physical body, created from the five (Pancha) great (maha) eternal elements (bhutas) – together called the Panchamahabhutas – which arise from Tamas. The sense organs then using Rajas to project from the body into the external world to experience their objects. The body becoming the mind’s vehicle, its physical instrument for sense gratification.

The Bhutas combine into “tridoshas” or bioenergetic forces that govern and determine our health or physical condition. While the three gunas (Rajas or activity, Tamas or inertia and Satwa, which balances the first two) or psychic forces determine our mental and spiritual health. Ayurveda is thus a holistic system of health care that teaches us to balance these energies in order to achieve optimum health and well being.