എന്താണ് RSSഉം താലിബാൻ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം? മനോരമ ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ഇൽ വന്ന ഒരു comment വിവാദം ആകുമോ?

എന്താണ് RSSഉം താലിബാൻ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം ? മനോരമ ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ഇൽ വന്ന ഒരു comment വിവാദം ആകുമോ ?

Advertisements