ക്രിസ്‌തു കണ്ട കാപ്പിപ്പൊടി സ്വപ്‌നം | LATEST CHRISTIAN DEVOTIONAL | St. Francis of Assisi | കനൽ വഴിയേ ലോകം ചരിച്ചൊരു കാലം | Kanal vazhiye lokam charichoru kalam — Joseph mcbs

Song: കനൽ വഴിയേ… Lyrics: Clinton Thomas Music: Fr. Jinu Manthiyil Capuchin Orchestration, Mix and Mastering: Anoop Anand, AJ Media, Alleppey. Vocal: Anu Thomas Woodwind: Rajesh Cherthala Vocal Ensemble: Fr. Jinu Manthiyil Capuchin,Bro. Libin Jacob Capuchin, Bro. Bro. Melvin Mathew Capuchin,Bro: Midhun Panikamveliyil Capuchin, Bro. Amal Luca Capuchin, Naigy Thomas, Anupa Shibu. Dop: Justin V Jose, […]

ക്രിസ്‌തു കണ്ട കാപ്പിപ്പൊടി സ്വപ്‌നം | LATEST CHRISTIAN DEVOTIONAL | St. Francis of Assisi | കനൽ വഴിയേ ലോകം ചരിച്ചൊരു കാലം | Kanal vazhiye lokam charichoru kalam — Joseph mcbs

Ivide Eeshwara Sannidhiyil

Ivide Eeshwara Sannidhiyil…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mic?autoPlay=1

ഇവിടെ ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ 

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Swargathil Ninnum

Swargathil Ninnum…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mid?autoPlay=1

സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ വന്ന 

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Eritheeyay Mulpadarppil

Eritheeyay Mulpadarppil…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mie?autoPlay=1

എരിതീയായ് മുൾപ്പടർപ്പിൽ…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്. 

Eesho Njanen Hrudayam

Eesho Njanen Hrudayam…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mih?autoPlay=1

ഈശോ ഞാനെൻ ഹൃദയം നിന്നെ 

സ്നേഹിക്കാനായ് നൽകുന്നു…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Divyakarunyame Karthavin Sannidhyam

Divyakarunyame Karthavin Sannidhyam…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mig?autoPlay=1

ദിവ്യകാരുണ്യമേ കർത്താവിൻ സാന്നിദ്ധ്യം…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Anandasneham Vazhinjozhukum

Anandasneham Vazhinjozhukum…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mij?autoPlay=1

അനന്തസ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകും…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Manavamakkalodothu Vasikkuvan

Manavamakkalodothu Vasikkuvan…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mik?autoPlay=1

മാനവമക്കളോടൊത്തു വസിക്കുവാൻ…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

Vachanam Mamsamay Bhoomiyil

Vachanam Mamsamay Bhoomiyil…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x766mil?autoPlay=1

വചനം മാംസമായി ഭൂമിയിൽ…

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.

 

 

Shanthamayange Munpilithiri

Shanthamayange Munpilithiri…

Fr Thomas Edayal MCBS, Christian Devotional Song

https://dailymotion.com/video/x763fi2?autoPlay=1

ശാന്തമായങ്ങേ മുൻപിലിത്തിരി 

നേരമൊന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ … 

ഫാ. തോമസ് ഇടയാൽ എം. സി. ബി. എസ്.