എന്നോട് ഒന്ന് മിണ്ടാമോ??

TRIBE | Cinematic Video | Tanzania

TRIBE | Cinematic Video | Tanzania

The continent of Africa is comprised of 54 countries, more than 1.3 billion people, and more than 3,000 tribes

Advertisements

RAIN | Cinematic Video | Tanzania

RAIN | Cinematic Video | Tanzania

Advertisements

This is a cinematic video of rain. ❤
Rainy season refreshes everyone by making the climate cool, pleasant and brings in a sigh of relief from the scorching heat. But for me, it was just another rainy day in tanzania. Instead of sitting casually at home, I decided to take my camera and go for a walk.
I captured these beautiful moments of Rain on my Sony A7 iii camera.
I hope you enjoy it.

Feel free to subscribe and like❤️

FOLLOW ME ON
Instagram: https://www.instagram.com/monk_frames
Email Contact: kadalaass@gmail.com

Thank you for watching! Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** THANK YOU *****

africa #africavlog #tanzania #africanvillagelife #amazingafrica #safari #villagelife #walking #cinematography #natural #monkframes #indian #photography #cinematic #cinematicvideo #rain #monsoon #rainyday #rainbow

Advertisements

A Village Journey | Tanzania | Africa Village Life

a village journey | Tanzania | Africa village life

Advertisements

traveling to a small village in Tanzania. feel the travel🌿

Feel free to subscribe and like❤️

FOLLOW ME ON
Instagram: https://www.instagram.com/monk_frames
Email Contact: kadalaass@gmail.com

Thank you for watching! Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** THANK YOU *****

africa #africavlog #tanzania #africanvillagelife #amazingafrica #safari #villagelife #walking #cinematography #natural #monkframes #indian #photography #cinematic #cinematicvideo

Advertisements

Traditional Cooking | African village life

African village life

Traditional Cooking | African village life |#africa #village #tea

Advertisements

this about African village life. in this video the girl is making a traditional African Tea, which is medicinal and good for our health. let’s watch and try once.

Feel free to subscribe and like❤️

FOLLOW ME ON
Instagram: https://www.instagram.com/monk_frames
Email Contact: kadalaass@gmail.com

Thank you for watching! Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** THANK YOU *****

africa #africavlog #tanzania #africanvillagelife #amazingafrica #safari #villagelife #walking #cinematography #natural #monkframes #indian #photography

Advertisements

മസായികളുടെ സംഗീതം | Masai Tribal Music, Dance | Episode – 2

മസായികളുടെ സംഗീതം | Masai Tribal music, dance | episode-2 | #kadalaass | #കടലാസ് | #africa

Advertisements

മസായി ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവിതം പല എപ്പിസോഡുകളിലായി കടലാസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിലെത്തുന്നു… ❤

Feel free to subscribe and like❤️

africa #malayalamvlog #africavlog

FOLLOW ME ON

Facebook Page: https://web.facebook.com/kadalaass
Instagram: https://www.instagram.com/kadalaass_o…
Email Contact: kadalaass@gmail.com

Thank you for watching! Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** THANK YOU *****

africa #africavlog #malayalamvlog #tanzania #africanmalayalamvlog #africanvillagelife #amazingafrica #maasai #safari #kadalaass #malayalamvlog #masailife

Advertisements

ലോകം അറിയേണ്ട ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കലാകാരൻ | African artist | African Malayalam vlog | Arusha Masai Market

ലോകം അറിയേണ്ട ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കലാകാരൻ | African artist | African Malayalam vlog | Arusha Masai Market

Advertisements

Arusha Maasai Market Curio and Crafts shops are found on the ablaze road. Just a few meters (less than 100 m) from tower Arusha on Great North road.
Arusha tower is the middle way between Cape Town to Cairo on the great north road or Pan African road.
The town hosts the National explanation Museum, which contains three exhibits on early man. Plants and animals of the region, and therefore the history of the town.
The middle boasts of varied carvings, gemstones, artifacts, clothing, and books. Masai crafts and curios are famous cultural handicraft products to point out Tanzania culture. Wear, wildlife animals mammals, wealth like Tanzanite gems, Tinga tinga paints, and history
Most people see Arusha city as nothing quite the gateway to the northern corridor safari circuit. While others see it because of the gateway to climbing Kilimanjaro.
Arusha Maasai Market offers many shops selling Maasai fabrics and hand-work baskets. For the simplest in African trophy and curios, it’s worth heading to the Mt Meru Curios & Crafts Market.

Advertisements
Advertisements
Advertisements