വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ👈👍👍😊| malayalam truewords 2020| inspiration words

I Found My Escapes

I Found My Escapes

LITERARY TITAN

Jeremy Morang
Jeremy Morang Author Interview

The Guardian War Chronicles Vol I follows a brash truck stop intendant as she is unwillingly thrust into a game of cat and mouse with the fate of the universe in the balance. What was the inspiration for the setup to this exciting story?

I’ve always enjoyed the written word. It had been a dream of mine to write a book and tell a story my way, with my own voice. To be honest, and not intentionally confusing, “Vol II” had always been the first book in the series. Vol II (for now we’ll call it RISE) was edited, the artwork was in process, ready to publish, but something didn’t feel right. I was pleased with RISE and was told it was a fun read (staying in the vein of science fiction/action adventure) by my editors and beta readers, and I was ready to commit, but…

View original post 1,383 more words