പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ

പണ്ട് ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി സഹപാഠിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തു.

അതിൽ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പർ അവൻ വച്ചിരുന്നു. “എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നാളെ ചുവന്ന ഡ്രസ് ഇട്ട് വരണം”

അടുത്ത ദിവസം മഞ്ഞ ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി പുസ്തകം തിരിച്ചേൽപിച്ചു.

ആദ്യം വിഷമിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീടവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു.

പിന്നെ ഇരുവരും വേറെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു. രണ്ട് വീതം കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അവരവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്നു.

ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച. നായകൻ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓർമ്മകൾ ചികയുന്ന സമയം. ആ പഴയ പുസ്തകം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു.

എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം താഴെ വീണു. “ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ കയ്യിൽ ചുവന്ന ഡ്രസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ ഇടുന്നു. തന്നെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്”

പാഠം : വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കണം

😀

ഇനി ഇപ്പോൾ പോയി പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ നില്ക്കണ്ട.

വയസ്സായില്ലേ? മക്കളേയും പേരക്കുട്ടികളേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരുന്നോളൂ ….

Advertisements

Post from Tata Motors, worth reading

Post from Tata Motors, worth reading*

Dear Friends,

I am working in Tata Motors for last 16 years handling Vehicle Crash Safety and now handling Airbags, Seat belts and Steering wheel. I have witnessed many crash tests, designed and evaluated structures whether it meets the safety requirements, currently designing Airbags, Seat belts and steering wheel to make occupants safer.

There is a need to know some fundamentals for wearing seatbelt and related to our sitting position in the car ..

I request all of you to read , understand and implement / follow for your safety …share as much as you can.

1. Seatbelt is the primary protection and airbag is the secondary protection .

2. This means that Airbag alone will not protect WITHOUT wearing seatbelt , in fact it may hurt or kill or hurt badly..

3. Except hands holding the steering , *body ( trunk) shall be minimum 300 mm away from steering wheel*.

Closer than this distance even if seatbelt is used and airbag operates, driver will not be protected .. so stay away from steering minimum 300 mm..( VERY IMPORTANT).

4. Sit comfortably and ensure the buttock is not tilted towards the steering it will make drivers slide in case of accident . Original seats are provided to prevent the slide..

5. Never-Never fix crash bars or the side bars in your cars on your own…These may protect the vehicle but will kill the passengers inside due to improper impact load transfer, and also altering the crumbling zone, based on which the Airbags are designed to respond in 35 Milli seconds ..

6. Airbags, seat belts, steering wheel, Airbag ECU, wiring harness must be replaced once it gets used. This must be done at the authorised dealer end only..

7. Headrest for driver and the co-passenger is very very crucial. With safety belt and airbags in functioning condition without having headrest in the right place ( see vehicle manual for correct position) will break the neck after the impact ..I saw the video and clearly seen how important it is to have headrest in position ..

I am not sure how many of us are aware that headrests are detachable and they carry sharp wedges at the end, which can be used for breaking the window if one is stuck inside the car, post accident.

8. Irrespective of distance to travel wear seatbelt , it is not for long drives only, it is the impact that matters not the distance …

9. All passengers ( front and rear) to wear seatbelt …kids need to be protected well too with safety cradles…

10. Be careful in keeping loose items in the car .. as they could turn into missiles on high velocity impact …put them in the boot..

The amazing engineering that had gone into these delvelopments , for our safety, incorporated by carmakers have to be used for protecting us and our near and dear ones.

SAFE DRIVING , SAFE LIVING.

Advertisements
Advertisements

A Generation Without Reading Is A Generation Without Hope

*A Generation Without Reading Is A Generation Without Hope.*

(Excerpt from Letter of an Indian Engineer).

“On the flight to Shanghai, at bedtime, the cabin lights were off; I found that the awake people were using the iPads, mainly Asians; they were all playing games or watching movies. Actually, I saw that pattern right from the start. When I was at Frankfurt International Airport, I noticed that most of the German passengers were quietly reading or working, while most Asian passengers were shopping or laughing, comparing prices.”

Many Asians nowadays can’t seem to have the patience to sit still and read books. Once, a French friend and I were waiting for a train at a train station, and this friend asked me: “Why do Asians all chit chat or surf the internet, but no one reads books?”. I looked around, and it was. People talked on the phone, read text messages, surfed social media, or played games. They are busy talking loudly or pretending to be active; the only thing missing is a sense of calm and relaxation. They are always impatient and irritable, easy to complain about, and annoyed….

According to the media, the average person in China only reads 0.7 books/year, Vietnam with 0.8 books, India with 1.2 books, and Korea with 7 books. Only Japan can compare with Western countries with 40 books/year; Russia alone is 55 books. In 2015, 44.6% of Germans read at least one book a week – similar numbers for the Nordic countries.

In all of China’s towns and cities, whether big or small, the most popular types of entertainment are mahjong parlours, food stalls, and PC bangs. Whether in the internet shop or the school’s computer room, most students surf social media, chat or play games. The number of students who look up documents online is minimal. As for the managers, for example, businesses, all day busy dealing with reviews, receiving guests, and partner meetings,… so when I asked, they said they have not read books since leaving school.

The reason for not liking reading, statistics show that there are three main aspects.

– One is the low level of culture (not education) of the people. Therefore people always talk a lot when they meet, and chat all day without getting bored. They are always curious about other people’s stories, constantly update social networks and have significant communication needs.

– Second, from a young age, it is not nurtured into a good habit of reading. Because their parents don’t have the practice to read books, the young weren’t nurtured in that environment since early in their lives. Remember, a child’s personality is formed mainly from the family.

– The third is “exam-heavy education”, which makes young children not have the time and energy to read books outside. Most of the time, if they even read books, those are to serve the exams. The outdated study environment has formed the habit of studying, having a degree, and then stopping reading.

Two countries that like to read the most in the world are Israel and Hungary. In Israel, the average person reads 64 books a year. From the time children begin to perceive, almost every mother teaches her children: “Books are a store of wisdom, more valuable than money, treasures, and wisdom is something no one can rob from you. Whatever you do, you have to read before going to sleep.”

The Jews are the only people with no illiterate people; even beggars always have a book by their side. In their eyes, reading books is an excellent quality to judge people. During the Sabbath, all Jews stop working, and people can only stay at home to rest or pray. Shops, restaurants, and amusement parks have to close, all means of transport stops operating, and even airline companies. But there is one exception: all bookstores nationwide are still open. On this day, people come there to enjoy their reading sessions.

Hungary has nearly 20,000 libraries, and an average of 500 people have a library; going to the library is as good as going to a coffee shop or a supermarket. Hungary is also the country with the most significant number of people reading books in the world, with more than 5 million people reading regularly every year, exceeding a quarter of the population of this country.

Knowledge is power, and knowledge is property. A country or an individual who values ​​reading and accumulating knowledge from books will be treated well. No matter what industry they work in, people who usually read have a very different way of thinking, and even if they don’t have brilliant achievements, they still have a great mindset. Many races are vibrant but not civilised. Similarly, many individuals have a lot of money but cannot reach elegance just because they lack the depth of knowledge.

The population of Israel is sparse, but the talents are numerous. Although the country’s history is short, there have been eight Nobel laureates. The nature of Israel is harsh. Most of the land is desert, but they can turn their country into a verdant oasis; the food industry is sufficient for domestic supply and exports a large number to other countries. Israeli society is orderly, and Israelis win respect from people worldwide.

Hungary is the “country of the Nobel Prize” compared to the population. The Nobel Prizes that Hungary has received belong to many fields: physics, chemistry, medicine, economics, literature, peace, etc. Their inventions are many that people usually say they cannot be counted, from small items to high-tech products. Because of reading books, a small country like them can acquire wisdom and, above all, have a superior civilization. Hungary is an immaculate and beautiful Eastern European country, and the life of ten million people is no different from the Nordic countries.

Books don’t just affect an individual; it affects society. A great scholar once said: “The history of a person’s thought development is his reading history. The community will develop or stay behind, depending on how many people read books and what type of books they choose.

Remember: A race without reading is a race without hope. And so is a child, so is a young person.”

I am forwarding it

Yes we live in the world of slogans , meaningless debates on TV

Sensational news

Endless TV serials series shows chats Tik Tok Facebook Twitter

We lost touch with books

I remember reading right from sawarkar , Gandhi , Marx ,Lelin , JP

Nehrus discovery of India Gorky Mother

I don’t find any books

All libraries book shops all shut

It is good piece of self narrative

So forwarding it

Post Courtesy : WhatsApp

Advertisements

ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഗുണനപ്പട്ടിക ബോർഡിൽ എഴുതി.
9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 91
അവസാനത്തെ വരി വായിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിഹാസത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ചിരിച്ച് ബഹളം വച്ചു. പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുവരെ
9 × 10 ന്റെ ഉത്തരം 90 ആണെന്ന് അറിയാമെന്നിരിക്കെ പ്രതിഭാശാലിയായ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ നിസ്സാരമായ ഗുണനക്രീയ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബഹളം അടങ്ങാൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തുനിന്നു.

എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു.

തന്നിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തിന്റെയും, അതായത് ഭൂരിഭാഗത്തിൻെറയും ഉത്തരം ഞാനെഴുതിയത് ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും അതിനെന്നെ അനുമോദിച്ചില്ല.
എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വരുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആർത്തു ചിരിച്ചു.
ഇതിനൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്.
ഒരാൾ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റു വരുത്തിയാൽ ആളുകൾ അത് മാത്രമേ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കൂ. എന്നിട്ട് മറ്റു നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം മറന്ന്
ഈ ചെറിയ തെറ്റിനെ നോക്കി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മാത്രം ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നവരാണ് മിക്ക മനുഷ്യരും…

അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്!!

Author: Unknown | Source: WhatsApp

Advertisements
Advertisements

ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കുറെ ജന്മങ്ങൾ

പാർട്ടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാത്ത
രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കുറെ ജന്മങ്ങൾ.
തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വളരുന്നു
കേരളത്തിൽ ന്യായികരണ തൊഴിലാളികൾ വളരുന്നു..
തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഓരോ വ്യവസായത്തിനും ഒന്നോ രണ്ടോ ടൗണുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്..

 1. മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ , സാമഗ്രികളുടെയും ഫൗണ്ടറികളുടെയും സിറ്റി ആണ് കോയമ്പത്തൂർ.
 2. ഹോസിയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നഗരമാണ് തിരുപ്പൂർ.
 3. പേപ്പർ , കാർട്ടൻ വ്യവസായത്തിന്റെ ടൌൺ കരൂർ, ടേബിൾ ലിനൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയും അവിടെ തന്നെ.
 4. തീപ്പെട്ടി അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ കോവിൽപ്പട്ടി .
 5. പടക്കം, പേപ്പർ നിർമാണ കമ്പനികൾ കൂടുതലും ശിവകാശി.
 6. ഉപ്പ് സിമെറ്, പച്ചമീൻ വ്യവസായങ്ങൾ അധികവും തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിൽ.
 7. ഡിണ്ടിഗൽ നഗരത്തിൽ ആണ് താഴുകൾ കൂടുതലും നിർമിക്കുന്നത്.
 8. നാമക്കൽ ജില്ലയിൽ ആണ് ഹാച്ചറി , മുട്ട വ്യാപാരം ഒക്കെ, ഒപ്പം ട്രൈലെറുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ള ജില്ലാ എന്ന പേരും അവർക്കു ഉണ്ട്.
 9. അരി മില്ലുകളും തുണി മില്ലുകളും കൈലി നിർമാതാക്കളും ഈറോഡ് ജില്ലയെ പ്രശസ്ഥമാക്കുന്നു.
 10. ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഗ്രാനൈറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ള ജില്ലയാണ് മധുര.
 11. സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട ജില്ലയാണ് തഞ്ചാവൂർ.
 12. അക്വാ ഫാമുകൾ കുറെയേറെ ഉള്ള നാടാണ് പതുകോട്ട.
  വളരെ ഏറെ വാഹന നിർമാണ ശാലകൾ ഇന്ന് ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എണ്ണിയാൽ തീരത്ത അത്ര വൻകിട വ്യാവസായങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. വടക്കു ചെന്നൈ മുതൽ കന്യകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈസ്റ്റേൺ കോറിഡോറിനു ഇരുവശവും. അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ തമിഴ്‌നാടിന്റെ വികസനങ്ങൾ….
  എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യവസായത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജില്ല കാണിച്ചു തരുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ?.
  ആകെ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യവസായം ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ ന്യായികരണ തൊഴിലാളികൾ മാത്രം.. പാർട്ടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാത്ത രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കുറെ ജന്മങ്ങൾ..
  കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തൻ പറയുന്നത് കേട്ടു അദ്യേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ ചെയ്ത വോട്ട് ‘കള്ള വോട്ടല്ലാ – വ്യാജ വോട്ട് ആണ് എന്ന്…
  ഇത്തരം “ന്യായികരണ തൊഴിലാളി” വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.✍️🙏👍

Author: Unknown | Source: WhatsApp

Advertisements

നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ!
ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ആരോ ഒരാൾ എഴുതിയതാണ്.
പറഞ്ഞതിൽ കുറെയേറെ ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ
എടുത്തതാണ്. ഏതായാലും ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാതെ ആരും കമൻ്റ് ചെയ്യരുത്… പ്ലീസ്!

നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളും ഒട്ടും മുട്ടാതെ “COCA COLA” എന്ന് പറയണം, മാക്സിമം മൂന്ന് തവണ ട്രൈ ചെയ്യാം.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ചുണ്ട് മുട്ടാതെ ആദ്യ attempt ല്‍ പറയാന്‍ പറ്റിയെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ തരക്കെടില്ലാത്ത മണ്ടനാണ്, രണ്ട് തവണ വേണ്ടി വന്നു എങ്കില്‍, സാമാന്യം നല്ല മണ്ടനാണ്, മൂന്ന് തവണ വേണ്ടി വന്നു പറയാന്‍ എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ മരമണ്ടനാണ്.

ഇനി നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കില്‍ “അല്ലെങ്കിലും COCA COLA എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ചുണ്ട് മുട്ടില്ലല്ലോ?” അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോധവും, ബോധ്യവും ഉള്ള ആളാണ്‌. കാരണം, നിങ്ങള്‍ക്കറിയാം ഇത് ആളെ പറ്റിക്കണ പരിപാടിയാണെന്ന്.

ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെതന്നെയല്ലേ? സത്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് നല്ല നുണയാക്കി അതിനെ സത്യത്തിന്‍റെ ചന്തയില്‍ കൊണ്ടുപോയി വില്‍ക്കുന്നു, സത്യങ്ങളെക്കാള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ അത് അവിടെ വിറ്റഴിയുകയും ചെയ്യും..

WHOEVER CONTROLS THE MEDIA CONTROLS THE MIND എന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ ജിം മോറിസണ്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കാനും, നിയന്ത്രിക്കാനും സോഷ്യല്‍ മീഡിയക്കാകും.

അടുത്തയിടക്ക്‌, കോളേജ് Students ന് ടോക്ക് കൊടുക്കാന്‍ പോയിരുന്നു. “Social media influence and Religion” ആയിരുന്നു ടോപ്പിക്ക്. ഞാന്‍ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു,

“ചില ചിത്രങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കാണിക്കും, അത് കാണുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേരോ, ആദ്യ ചിന്തയോ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയണം”

ആദ്യം കാണിച്ചത് ചൈനയുടെ മാപ്പ് ആണ്…
“ചാത്തന്‍ സാധനങ്ങള്‍, കുങ്ഫു” ഇതായിരുന്നു മറുപടി.

പിന്നെ ഒരു സോളാര്‍ പാനലിന്‍റെ പടം കാണിച്ചു…
“സരിത…. ” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അലമുറയിട്ട് , ചിരിച്ചുപിള്ളേര്‍.

അവസാനം ICU എന്ന് കാണിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ മറുപടി കേട്ട് ഞാന്‍ ഞെട്ടി….

ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളി യുണിയന്‍ (അങ്ങനെ ഒരു ട്രോൾ പേജ് ഉണ്ടല്ലോ)

ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍, ലോകത്തെ ശക്തമായ Economy എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും പറയാഞ്ഞത്??
സോളാര്‍ കാണിച്ചപ്പോള്‍, സൗരോര്‍ജത്തെ കുറിച്ചോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒരു കുട്ടി പോലും പറയാഞ്ഞതെന്തേ??

ICU എന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴും ആശുപത്രിയെന്നോ, രോഗം എന്നോ ആരും പറയാത്തതോ??

നമ്മള്‍ എപ്പോഴും കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടുക…
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ വിളമ്പുന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളില്‍ എത്ര പേര്‍ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്‌……??

“വെള്ളത്തില്‍ വീണ മീനിനെ മരണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിച്ച പാമ്പിനു എത്ര ലൈക്‌ ??”

“ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുരിശിന്‍റെ വഴിക്കിടയിൽ കാലിടറി വീണ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ആമേന്‍ പറയാമോ?”
(ആമ്മേൻ കിട്ടാതെ ക്രിസ്തു സങ്കടപ്പെടുന്നതു പോലുണ്ട് വാക്കുകൾ)

“സൗത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി Prithviraj ആണെന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഏഷ്യാനെറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖം നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല..
(എന്നിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ വരികൾ മാത്രം കേട്ട് അഹങ്കാരി, ജാഡ ക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ നല്ല കലാകാരനെ കളിയാക്കി കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും.)

കുറച്ചുകൂടി പക്വതയോടെ നമ്മൾ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കാണുന്നതെല്ലാം ചാടിക്കയറി വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചേര്‍ന്നതാണോ ??

ചുരുക്കി പറയാം
ആരുടേയും ജീവിതം തകര്‍ക്കാനും, കള്ളനെ വിശുദ്ധനാക്കാനും, നുണയെ സത്യമാക്കാനും, തിന്മയെ നന്മയായി പ്രചരിപ്പിക്കാനും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും… നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം….
വലത്ത് കയ്യില്‍ ന്യൂസ്‌ പേപ്പര്‍, ഇടത്ത് കയ്യില്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, മനസ്സില്‍ കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്ത് വേണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാന്‍…
ആരെയും വിധിക്കാതിരിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കും,ചിലപ്പോള്‍ സഹായിക്കാനും….

പത്തേമാരിയില്‍ മമ്മുക്ക പറഞ്ഞ പോലെ… “നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റൊരാള്‍ക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായാല്‍ അതാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥ ACHIEVEMENT.”

ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയില്‍ നമ്മുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗം ഇനിയെങ്കിലും മാറട്ടെ…

(ഇതിനടിയിലും ആമേൻ വന്നു വീഴും എന്നെനിക്കുറപ്പുണ്ട്.)

Author: Unknown | Source: WhatsApp

Advertisements

ഭാര്യ നൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട്

വിരസമായി തോന്നിയ ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു കടലാസും പേനയും എടുത്തു ആയാൾ കുത്തിക്കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കിഡ്‌നിയിലെ കല്ല് നീക്കാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് ഞാൻ വിധേയനായി, നീണ്ട കാലം ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു.

അതേ വർഷം തന്നെ 60 തികഞ്ഞ എനിക്കു ജോലിയിൽനിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടിവന്നു. 35 വർഷത്തിലധികം ജോലി ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു.

അതേ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ലോകത്തു ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ മാതാവ് എന്നെ വിട്ട് പരലോകം പൂകി.

അതേ വർഷം തന്നെ എന്റെ ഏക മകൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു. അവൻ ഓടിച്ച കാർ ഒരപകടത്തിൽ പെട്ടതിനാൽ അവനു പരീക്ഷക്ക്‌ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. കാർ നന്നാക്കാനുള്ള ചിലവ് ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ തുക ആയിരുന്നു.

നശിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം തന്ന് കടന്നുപോയ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വർഷം .

എഴുതിയ കടലാസ് മേശപ്പുറത്തു അലസമായി ഇട്ട് ആസ്വസ്ഥതയോടെ അയാൾ കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. എപ്പോഴോ ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് അയാൾ വീണു.

കാപ്പിയും കൊണ്ടു മുറിയിലേക്കു വന്ന ഭാര്യ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കടലാസ് കണ്ടു. അവർ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ ഉണർത്താതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പുറത്തുപോയി.

കുറേ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്തു ഭാര്യയുടെ കൈപ്പടയിൽ ഒരു കടലാസ് കണ്ടു.

“കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ പ്രിയതമനെ ഏറെ അലട്ടിയിരുന്ന കിഡ്‌നിയിലെ കല്ല് നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വര്ഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഠിന വേദനക്ക് അതോടെ പരിഹാരമായി. ദൈവത്തിനു നന്ദി.

അതേ വർഷം തന്നെ ദൈവകൃപയാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്, നല്ല ആരോഗ്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആയിരിക്കെ തന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സാധിച്ചു. 35 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള സമ്പാദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനവും, ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നീക്കിയിരിപ്പും ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇനി സന്തോഷത്തോടെ മുഴുവൻ സമയവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടവിനോദമായ എഴുത്തിൽ മുഴുകാം. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം.

അതേ വർഷം തന്നെ എന്റെ അമ്മായിഅമ്മ പരലോകം പൂകി. അവർക്ക് 95 വയസ്സായിരുന്നു. തീരെ കിടപ്പിൽ ആവാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ അല്പം പോലും വേദനയില്ലാത്ത മരണം. ദൈവം മഹാനാണ്.

അതേ വർഷം തന്നെ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മകൻ രക്ഷപെട്ടു. കാറ്‌നന്നാക്കാൻ കുറച്ചധികം ചിലവ് വന്നെങ്കിലും മകന് കാര്യമായ പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. കാവലിനു ദൈവത്തിനു നന്ദി.

കഴിഞ്ഞു പോയത് അസാധാരണമായ ഒരു പാട് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ച വർഷമാണ്. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

അയാൾ വികാരഭരിതനായി പുഞ്ചിരിച്ചു, അവന്റെ കവിളിലൂടെ കുളിർ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം താൻ കടന്നുപോയ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ഭാര്യ നൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് അദ്ദേഹം നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു.

ഈ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും അല്ല നമ്മെ നന്ദിയുള്ളവരാക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. കൃതജ്ഞതയാണ് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്/ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത്! സംഭവങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണാനും അസൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനും നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം.

എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറയുകയുണ്ടായി: “പനിനീർ ചെടിക്ക് മുള്ളുണ്ട് എന്ന് പരിഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൾച്ചെടിയിൽ പനിനീർ പൂ വിരിയുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം”.

Advertisements
Nature, Uppukunnu View Point, Idukki
Advertisements

ജീവിതം ജീവിക്കാൻ മറന്ന് പോകരുതേ

മരിച്ചു_പോയാൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടും, കരയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒന്നു നോക്കാം,
നമ്മൾ എന്തോ വല്യ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, നമ്മളില്ലങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ നിന്നുപോകും എന്നൊക്കെ കരുതും. എന്നാൽ മനസിലാക്കിക്കോ നമ്മളിവിടുന്ന് അടുത്തനിമിഷം എടുക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളറിയുന്ന പകുതിയിലേറെപ്പേർ ഒന്നറിയുക പോലുമില്ല . ചുരുക്കം ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പതറിയേക്കാം, നമ്മോടൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരുപിടി ആൾക്കാർ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മളെ ഓർത്തേക്കും, പിന്നീട് അവരും പതുക്കെ മറക്കും…..

അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഞൊടിയിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചുമ്മാ അങ്ങ്‌ അടഞ്ഞു പോകുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മളോരുത്തരും… അതിൽ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വച്ചേക്ക്.. വെറുതെയാണ്…

നന്ദി പറയാൻ പോലും ജീവിതം നമുക്കൊരവസരം തരണമെന്നില്ല …

അതിനാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക..
വറുത്ത മീനിന്റെ നടുക്കഷ്ണം തന്നെ കഴിക്കുക..
അലമാരിയിൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരുതവണയെങ്കിലും വയറു നിറയെ ചോറുണ്ണുക …
എടുക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന സാരികളൊക്കെ ഒന്നെടുത്തുടുക്കുക ..
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു കഴിക്കുക …
പേഴ്സിൽ എടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടെടുത്തു പോയൊരു സിനിമ കാണുക ..
ആ മുടിയൊക്കെയൊന്ന് വെട്ടി മിനുക്കി ഷാംപൂ ഇട്ടു വിടർത്തി മുറ്റത്തൊരു ചാരുകസേരയിലിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ നിശബദതയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക.. കൂട്ടുകാരൊത്ത് തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുക…
വീട്ടുകാരോടുള്ള മസില് പിടുത്തം മാറ്റി ആവുന്നത്ര സന്തോഷിക്കുക…

ജീവിക്കുക ഓരോ നിമിഷവും, ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ല.. മറിച്ചു ഓരോ രാത്രിയും കണ്ണടയ്ക്കുമ്പൾ ഉറങ്ങാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിക്കുക…

ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ, ജോലികൾ എന്തിന് ??… നമ്മളിവിടുന്നു പോയാൽ ആർക്കും ഒരു ചുക്കുമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുക.. ലോകത്തിലെ വല്യ നേതാക്കൾ പോയിട്ടും ലോകം എന്നും ഇങ്ങനെ നീങ്ങി… നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും, ഓഫീസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും, പള്ളിയെങ്ങനെ പോകും? എല്ലാം ഭംഗിയായി പോകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ… ജീവിതം ജീവിക്കാൻ മറന്ന് പോകരുതേ..©️

Author: Unknown | Source: WhatsApp

Advertisements

എന്തോ… എനിക്കറിയില്ല!

Nelson MCBS

ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ വളർച്ചയെത്താറായ നാളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മറ്റേ കുഞ്ഞിനോടു ചോദിച്ചു: “നീ പ്രസവാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ?”

മറ്റേ കുഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞു:

“തീർച്ചയായും, പ്രസവത്തോടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനായി നമ്മെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതിന് ആയിരിക്കാം നാമിപ്പോൾ ഇവിടെ, ഈ ഗർഭ പാത്രത്തിൽ കഴിയുന്നത്‌.”

വിഡ്ഢിത്തം! ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തം! പ്രസവശേഷം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ജീവിതം?”

“എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വെളിച്ചം നാം ഇനി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ ഈ പിഞ്ചു കാലുകൾ കൊണ്ട് നാം അവിടെ നടക്കും; വായകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കും”.

“ഇത് വെറും അസംബന്ധമാണ്. ഈ കാലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുക സാധ്യമല്ല; മാത്രമല്ല വായ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധ്യമല്ല. വെറും വിഡ്ഢിത്തം! പൊക്കിൾകൊടിയാണ് നമുക്ക് പോഷകാഹാരം തരുന്നത്. നിനക്കറിയുമോ, പ്രസവത്തോടെ പൊക്കിൾകൊടി മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടും; അതോടെ തീർന്നു ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് പ്രസവത്തോടെ ജീവിതവും തീർന്നു. പൊക്കിൾകൊടി യാവട്ടെ വളരെ ചെറുതുമാണ്”.

“പ്രസവത്തിനു ശേഷം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആണ് എന്റെ ധാരണ. ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരിക്കും ആ ജീവിതം”.

“പ്രസവിച്ചു പോയവർ ആരും ഇന്നുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം പ്രസവം ആണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളത് ഇരുട്ടും ആകുലതയും മാത്രം. അത് നമ്മെ ഒന്നിനും സഹായിക്കുകയും ഇല്ല”.

“എന്തോ… എനിക്കറിയില്ല… പക്ഷേ എനിക്ക്…

View original post 104 more words

മരണം

മരണം

ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലിത്തിരക്കിനിടയിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്.

“എന്തൊരു ഉറക്കമാണ് ഇത്, നേരം എത്രയായി എന്നറിയുമോ? ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഒന്നും പോകുന്നില്ലേ…?”

അത് കേട്ട ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

പക്ഷെ എന്‍റെ കൈകാലുകൾ ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല.

ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല.

ഞാൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. !!!

“എന്‍റെ കൈകാലുകൾ ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല”

എന്ന് ഞാൻ ആർത്തു വിളിച്ചു കരഞ്ഞു.

ആരും കേള്‍ക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അതുപോലെ കിടന്നു. ആരും കേള്‍ക്കുന്നില്ലാ.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ എന്‍റെ അടുത്തേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ വന്നു, എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു.
ഞാൻ അനങ്ങുന്നത് കാണാഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ തട്ടിവിളിച്ചു, എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും അവൾ കാണുന്നേ ഇല്ലാ.

പിന്നീട് അവൾ വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഉരുട്ടിവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് എന്‍റെ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും ഓടിവരുന്നത് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു.

അവരോടായി അവൾ വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്‌. “ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ അനങ്ങുന്നില്ല”
എന്ന്.

ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു,
“എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല,
എന്‍റെ കൈകാലുകൾ മാത്രം അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല” എന്ന്.

പക്ഷെ എന്റെ സംസാരം അവരാരും കേള്‍ക്കുന്നു പോലുമില്ലാ.

എല്ലാവരും എന്നെ ദയനീയമായി നോക്കുന്നുണ്ട്

അവർക്കിടയിൽ കിടന്നു എന്‍റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്‌.

കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു നിറഞ്ഞു.

അവരിൽ ചിലർ അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു:

“എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത്”

എന്ന്!!!!!!!!..

എന്നെ ആരോ വെളുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഞാനവരോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.:

“ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്”.

എന്നാൽ അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല.

എന്‍റെ കൂട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായും കൂട്ടമായും എന്‍റെ വീട്ടിലേക്കു വരാൻ തുടങ്ങി.

എന്‍റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധു ഉണ്ട്, അവർക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലാ, അവരും വന്നു.

അവർക്ക് അസുഖമായി കിടപ്പിലായിരുന്നു, അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ എന്നോട് ഭാര്യ എന്നും പറയുമായിരുന്നു.

ഞാൻ അങ്ങോട്ട്‌ ഒന്ന് പോകണം എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും വിചാരിച്ചതുമാണ്.

പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ തിരക്കുകൾ കാരണം പോകാൻ സാധിച്ചതുമില്ലായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഇതാ അവർ എന്നെ കാണാൻ വായ്യാത്ത ശരീരവും വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു.

അതിനിടയിലാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്.

എന്‍റെ വീടിന്‍റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ.

അദ്ദേഹം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും, വരുമ്പോഴും എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഞാൻ കാണാത്തത് പോലെ നടിച്ചിരുന്നു.

ഒരു വട്ടം പോലും മിണ്ടാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല.

അദ്ദേഹവും എന്നെ കാണാൻ വന്നു.

അതുപോലെ എന്‍റെ ഒരു അയൽവാസി, അയാൾക്ക്‌ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാഹവാപകടത്തിൽ പെട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു.

അങ്ങോട്ട്‌ ഒന്ന് പോകാൻ എനിക്ക് സമയം ഇല്ലായിരുന്നു.

അയാളും ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോലും പോകാതെ എന്‍റെ വീട്ടിൽ എന്‍റെ തൊട്ടരികിൽ നില്കുകയാണ്.

ഓരോരുത്തരെ ആയി ഞാൻ നോക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാനത് കണ്ടത്.

മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് കൊണ്ട് എന്‍റെ പഴയൊരു ഉറ്റ സുഹൃത്ത് വിതുമ്പുന്നു.

എന്‍റെ ആത്മ സുഹൃത്തായിരുന്ന അവനോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയിട്ടു ഇപ്പോൾ വര്ഷം 3 കഴിഞ്ഞു.

അതിനു ശേഷം എത്ര തവണ അവൻ എന്നോട് മിണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചു, ഞാൻ മാറി നടന്നതായിരുന്നു.

അവനും എന്നെ നോക്കി കരയുകയാണ്. എനിക്ക് അവനോടു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി.

ഞാൻ അവനെയുറക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ അവനും കേള്‍ക്കുന്നില്ലാ.
…………………………
പെട്ടെന്ന് എന്‍റെ തലക്ക് മുകളിലെ ഫാനിന്‍റെ കറക്കം നിന്നു.

മുറി ആകെ ഇരുട്ടായി. ആരോപറയുന്നത് കേട്ടു, കറണ്ട് പോയതാണ്.

ആരോ എമർജൻസി തെളിയിച്ചതും എന്‍റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.!!!

“യെന്തൊരു കിടപ്പാണ് ഇത്.
ഇന്ന് ഓഫീസിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ…..?”

ഞാൻ ചാടി എണീറ്റു. അതേ, ഞാനാകെ വിയർത്തു കുളിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണരുകയായിരുന്നു.

അതെ…
എല്ലാം…!
ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു.

എന്‍റെ വെപ്രാളം കണ്ടു ഭാര്യ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു.

ഞാൻ പറഞ്ഞു:

“ഇല്ല ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് നീ പറഞ്ഞവരെയും, കുടുംബക്കാരെയും എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ പോകണം. വരുന്ന വഴിക്ക് എന്‍റെ സുഹുർത്തിന്‍റെ വീട്ടിലും പോകണം…

ഓര്‍ക്കുക,
മരണം വിളിപ്പാടകലെ…

ഏത് നിമിഷവും ഇത് പോലെ ഒരു അനുഭവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വന്നു ഭവിക്കാം.

എല്ലാം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക.

സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക.

❤എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക, എന്നാൽ ഏതു നിമിഷമായാലും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാൾ ഈ ലോകത്തോട്‌ വിട പറയാം…

Advertisements

ജീവിക്കാതെ മരിക്കുന്നവർ

മരണ ശേഷം സ്വന്തം വീട് കാണാന്‍ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ കഥ

മരണ ശേഷം സ്വന്തം വീട് കാണാന്‍ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ കഥയാണിത്. താനില്ലാതെ വീട്ടില്‍ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി അവര്‍ക്കായി ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബ നാഥ എന്നാല്‍ വീട്ടില്‍ കണ്ട് കാഴ്ച്ച കണ്ട് ഞെട്ടുന്ന സ്ഥിതിയാണുണ്ടായത്. കഥാകാരിയെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവില്ല. കഥയിലേയ്ക്ക് കടക്കാം. ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്കു ചെല്ലുന്നത്. മക്കൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ കരഞ്ഞു ഇരിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നു കരുതി, ജയേട്ടൻ ഭാര്യയുടെ വിയോഗത്തിൽ സർവ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ടവനെപോലെ ഇരിക്കുക ആവുമെന്ന് കരുതി അല്ല, മൂത്തവളായ നീനു അടുക്കളയിലായിരുന്നു. അവൾ അനിയനും അച്ഛനും ചായ ഇടുകയായിരുന്നു, ഇടക്ക് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന കറി കരിഞ്ഞോ എന്നും നോക്കുന്നതുകണ്ടു. ഇന്നുവരെ അടുക്കളയുടെ പരിസത്തുവരാത്തവൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെന്നു ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറി. മകൻ പാത്രം കഴുകി വെക്കുകയായിരുന്നു. കഴിച്ച പാത്രം ഇരുന്നയിടത്തു നിന്ന് മാറ്റാത്തവൻ, എല്ലാ പാത്രങ്ങളും വൃത്തിയായി കഴുകി അടുക്കി വെക്കുന്നു. ജയേട്ടൻ തുണികളൊക്കെ ഇസ്തിരിയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്‌തിയിട്ടുവെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടി. ഇസ്തിരിയിട്ടു വെച്ച ഷർട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് ബട്ടൻസും ഇട്ടുകൊടുത്താലേ തൃപ്‌തി ആകാറുണ്ടായിരുന്നൊള്ളു.രാവിലത്തെ തിരക്കിൽ ഇതേ ചൊല്ലി എത്ര വഴക്കടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനില്ലാതെ എന്റെ അടുക്കളയിൽ തീ പുകയിലെന്നു, ഊണു മേശയിൽ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കുന്നുകൂടുമെന്ന്, വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കപ്പെടിലെന്ന്, മുറ്റം കരിയില കൊണ്ടു നിറയുമെന്ന്, ഈ വീട് ഉണരുകയായോ ഉറങ്ങുകയോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. അവയൊക്കെ എന്റെ വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ വീടിനു ഒരു മാറ്റമേയൊള്ളു. ഇവിടെ ഞാനില്ലെന്നൊരു മാറ്റം മാത്രം. എന്റെ മക്കളും ഭർത്താവും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ഭർത്താവ് അവരെങ്ങനെ ഞാനില്ലാതെ ജീവിക്കുമെന്നായിരുന്നു. പുറത്തു എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ഓടിയെത്തിയിരുന്നത് ഞാനില്ലാതെ എന്റെ വീടില്ല എന്നൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നു… ഞാൻ മരിച്ച അന്നു അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞ മക്കൾ ഇന്ന് മാറിയിക്കുന്നു. ‘നീ ഇല്ലാതെയെങ്ങനാ ഇന്ദു ഞാൻ ജീവിക്കുക’ എന്നു ചോദിച്ച ജയേട്ടനും ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി. ഇവരെയൊക്കെ ഓർത്തു ജീവിക്കാതെ മരിച്ച ഞാനാണ് വിഡ്ഢി. *കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വിഡ്ഢികളാണ്. – ജീവിക്കാതെ മരിക്കുന്നവർ.. 🙏🙏🙏

Advertisements

മാറിലെ അർധ ചന്ദ്രൻ

‘മുല മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ വേണ്ടത്രെ…. മക്കളെയും’; സ്തനാർബുദ പോരാട്ടത്തിന്റെ നേരനുഭവം പറഞ്ഞ് സുനിത


സ്തനാർബുദത്തോടു പൊരുതുന്ന അനേകം സ്ത്രീജീവിതങ്ങൾ നമുക്കു ചുറ്റിലുമുണ്ട്. ഇവരിൽ കുറേ പേർ അർബുദത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ജീവിതവഴിയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ഉറ്റവരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, ചേർത്തു നിർത്തേണ്ട സമയത്തു അകറ്റി നിർത്തി ജീവിതം കരുപിടിപ്പിച്ചവരെയും കാണാം. ലോക വനിതാദിനമായ ഇന്ന് കാൻസർ അതിജീവനം വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ സുനിത ലിയോൺസ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നതും ഒരു സ്തനാർബുദ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ്. കുറിപ്പ് വായിക്കാം.


മാറിലെ അർധ ചന്ദ്രൻ


ഇതൊരു കഥയല്ല. ജീവിത അനുഭവമാണ്. നേരുള്ള അനുഭവം. പകുതി അറുക്കപ്പെട്ട മുല മുറിവിലൂടെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രണയം ഊർന്നിറങ്ങി പോയ ഒരു ഒറ്റമുലച്ചിയുടെ കഥ.


ഹേമ… ഹേമ ചേച്ചി..


അമല കാൻസർ സെന്ററിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ ഹേമ ചേച്ചിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഓരോ കീമോതെറാപ്പിക്കും മുമ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒപി യിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം. ഓരോ സമയത്തെയും ഡോസ് വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും. ശക്തി കൂട്ടിയും കുറച്ചും പുതിയ മരുന്നുകൾ ചേർത്തും. 24 കീമോയുടെ, ഏതാണ്ട് പകുതി കഴിയുന്ന നാളുകളിലാണ് ഞാൻ ഹേമ ചേച്ചിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ രോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കിളിർത്തു വരുന്ന മുടി, സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ കാരണമാവും വല്ലാതെതടിച്ചുവീർത്ത് ഇരിക്കുന്നു ആകെ കരിവാളിച്ച ഒരു രൂപം. കൂടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട്. മടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുവാവയും. ഒരു വയസിനടുത്ത് പ്രായം ഉള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞ്. നല്ല മിടുക്കൻ കുട്ടി. അവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാലുകുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും ഒന്നു മാറ്റിയാലും വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ്.


രാവിലെ എത്തിയാലും ഒപിയിൽ ചിലപ്പോൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പാണ്. എനിക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അമ്മ ഇങ്ങനെ കൊന്ത ചൊല്ലുന്നുണ്ടാവും. അതൊരു ശോകമൂകമായ ഒരിടമാണ്. ആരും അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. പിന്നെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ആരൊക്കെയാണ് രോഗികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉടയവർ. ആരും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ ദീനതയാണ്. വിളിക്കുമ്പോൾ ഉഴം അനുസരിച്ച് കയറിപ്പോകും. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ നീണ്ട കടലാസ് ചീട്ട് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആ കടലാസ് ചീട്ടിൽകുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫാർമസി, കീമോവാർഡ്, റേഡിയേഷൻ മുറി…. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും.


ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖങ്ങളെ പോലും അവിടെ കണ്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മയാണ് ആദ്യം ഹേമ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പാലക്കാട് അടുത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചേച്ചിയും അമ്മയും ആ കുഞ്ഞു മോനും. വേറെ ആണുങ്ങൾ ഒന്നുംകൂടെ കാണാറില്ല.


ചേച്ചിഎന്നോടും പതിയെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. മൂത്തതും ആൺകുട്ടിയാണ്. നാലു വയസ്സു കഴിഞ്ഞു. അവനെ കൊണ്ടു വരാറില്ല. അനിയത്തി നോക്കിക്കോളും.


ഞങ്ങൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം പറഞ്ഞു…. അറിഞ്ഞു..


എനിക്ക് ബ്ലഡിൽ ആണ്.ചേച്ചിക്ക് ലിംഫോമാ. കഴുത്തിൽ ആയിരുന്നു തുടക്കം ചെറിയ മുഴകൾ ആയിട്ട്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ….. ഒരെണ്ണം എടുത്തു കളഞ്ഞു, മുഴുവനായി. കീമോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്. കുറച്ചു ചെയ്തപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത മാറിലെ മുറിവ് പഴുക്കുന്നു. അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. റേഡിയേഷൻ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ചേച്ചി അത്രയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കീമോവാർഡിലേക്ക് പോകും. കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം അമ്മയാണ് കൂടെ. രണ്ട് അമ്മമാരും മാറിയിരുന്നു സംസാരിക്കും. എന്റെ അമ്മയും കരയും… കൂട്ടത്തിൽ ആ അമ്മയും… എന്റെ അപ്പൻ അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മുഖം താഴ്ത്തി ഇരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ ഉള്ളിൽ കരയുന്നുണ്ടാവും.


എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. നേരിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പനോട് പറയുന്നത് കേട്ടതാണ്. ഹേമ ചേച്ചിയുടേത് പ്രേമ വിവാഹം ആയിരുന്നു. ചേച്ചിയെക്കാൾ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ നിന്നും. രണ്ടാമത്തെ തവണ ഗർഭിണിയായപ്പോഴാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത്. മാസം തികയും മുമ്പേ കുട്ടിയെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പുറത്തെടുത്തു. കുഞ്ഞിന് ആറു മാസം ആകുന്നതിനു മുമ്പേ മാറിലും അസുഖം ബാധിച്ചു. ഒരെണ്ണം മുറിച്ചുമാറ്റി. അതോടുകൂടി ഭർത്താവിന്റെ പ്രണയവും തീർന്നു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അയാൾ അപ്രത്യക്ഷനായി. വലിയ സാമ്പത്തികം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ. അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു. രണ്ടു പെൺമക്കൾ മാത്രം. അമ്മയുടെ ആങ്ങളമാരാണ് ചികിത്സാചെലവ് വഹിക്കുന്നത്. അയാളെ പിന്നെയും പോയി ഇവർ കണ്ടു. മുല മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ വേണ്ടത്രെ…. മക്കളെയും വേണ്ട…….. അയാൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരെ തേടി വന്നില്ല…


കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും സങ്കടം തോന്നി. ഞാനും കരുതി ഒരു ഒരു മുല ഇല്ലെങ്കിലെന്താ സ്നേഹിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതല്ലേ… ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ….. ഞാൻ അന്നാളിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ചെറിയപെൺകുട്ടി…. വെറും 19 വയസ്സ്. രോഗത്തെയും മരണത്തെയും എനിക്കൊട്ടും പേടിയില്ലായിരുന്നു. ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അപ്പന്റെ വിരിഞ്ഞ നെഞ്ചും പ്രാർത്ഥനയും നോമ്പുമായി നിഴൽപോലെ അമ്മയും. ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല.


ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹേമ ചേച്ചി കണ്ണേട്ടന്നെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. കണ്ണൻ എന്നാണ് അയാളുടെ വിളിപ്പേര്. ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകൾ ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെത്. നിറയെ പീലികൾ തിങ്ങി വെള്ളപ്പളുങ്കു പാത്രത്തിൽ നടുവിലൊരു കറുത്ത മുന്തിരി പോലെ. പിടയുന്ന കണ്ണുകൾ നിറയുമ്പോൾ തുളുമ്പുന്ന സമുദ്രം മാതിരി… ഒരിക്കൽ എപ്പോഴോ പഴയ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു. നിറയെ മുടിയുള്ള മെലിഞ്ഞ സുന്ദരി. പിന്നെ കല്യാണ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. അയാളും സുന്ദരൻ.


അവിടെ കീമോ വാർഡിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ബാഗിലോ പേഴ്സിലോ പഴയ ഫോട്ടോകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. കാരണം രൂപമാറ്റം അതിഭയങ്കരം ആയിരിക്കും. പണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരുറപ്പുവരുത്തൽ. ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒന്ന് ആശ്വസിക്കാൻ. ഞാനും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. ചേച്ചിയെ ഞാനും കാണിച്ചു ഫോട്ടോ…. നീ നല്ല സുന്ദരിക്കുട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ…. ചേച്ചി എന്റെ കവിളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.


അമ്മ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വച്ച് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് അപ്പനോട് പറയും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കും, ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്താല്ലേ.. നമ്മുടെ മോളും ഇതുപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടേനെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ അവൾക്ക്. ആരും കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലേലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൂടെ…


ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയും വേദന എനിക്കന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി മാംസം അടർന്നു പോയപ്പോൾ….. കൂടെ അടർന്നു പോയത് ചിലരുടെയൊക്കെ പ്രണയം ആവാം… ജീവിതം ആവാം…. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇരമ്പുന്ന ദുഃഖം ഞാനും അറിയാതെ പോയി….


ശരീരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഏതോ മൂഢൻ ആയിരിക്കും അയാൾ. പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചിലെ മാംസ പാളികൾക്കിടയിൽ ആണ് സ്നേഹം എന്നും ദാമ്പത്യം എന്നും കരുതിയ ഏതോ വിഡ്ഢി….. അയാളെതന്നെ വാർത്തു വച്ചാൽ എന്ന പോലെയുള്ള രണ്ടു പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഏതോ പെണ്ണിന്റെ മാർ ച്ചൂട് തേടി പോയി കാണും. ഹേമ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ സങ്കട കടലിനപ്പുറം കാത്തിരിപ്പിന്റെ, പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങ് പാറി നടന്നിരുന്നു. അന്ന് അത്എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഉൾക്കണ്ണിൽ കാണുന്നു ആ കണ്ണീരിൽ ഉലഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വെട്ടം.


ഇന്നും ഒരുപാട് ഒറ്റ മുലച്ചികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ പ്രണയത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന കൈകളും ഉണ്ട്, അച്ഛൻ ആകാം… ഭർത്താവ് ആകാം…. കാമുകനോ…. കൂട്ടുകാരനോ….. സഹോദരനോ…. ആരുമാകട്ടെ…. നിങ്ങൾ അറിയുക…. മുല മുറിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രണയം, ജീവിതം, ആഗ്രഹങ്ങൾ….. ഇവയൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ല. തുണി അഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാമംമാത്രം ജനിപ്പിക്കുന്ന രൂപമല്ല സ്ത്രീ. ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയാലും അറ്റു പോയാലും നിന്റെ ഒരിത്തിരി പ്രണയം മതി അവൾ വീണ്ടും പൂത്തുതളിർത്തുകൊള്ളും.


ഹേമചേച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ടില്ല, കുറേനാൾ. പിന്നീട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിവ്ചെക്കപ്പുകൾ നടത്താനായി ഞാൻ വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടു. എന്നെ പോലെ അവരും വന്നതാണ്. അന്നും കണ്ണേട്ടൻ ഇല്ല. ഇത്തവണ അനിയത്തിയാണ് കൂടെ.കുഞ്ഞുമോൻ മിടുക്കനായി വലുതായി നഴ്സറിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അന്ന് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ കരിവാളിപ്പ് ഒക്കെ മാറി നിറം ഒക്കെ വച്ചു എങ്കിലും കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രതീക്ഷ കണ്ടില്ല. ഞാനും കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണാവോ. ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലുമില്ല.


സമർപ്പണം…. നെഞ്ചുപിളർന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി….

കടപ്പാട്: മനോരമ ഓൺലൈൻ
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Advertisements

സീരിയൽ അടിമയായിരുന്ന ഒരു അമ്മക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ അമ്മമാരും നിർബന്ധം കേൾക്കേണ്ടത്

സീരിയൽ അടിമയായിരുന്ന ഒരു അമ്മക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ അമ്മമാരും നിർബന്ധം കേൾക്കേണ്ടത്

Advertisements

അമ്മ

‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്’ എന്ന സിനിമയിൽ ലാലി അവതരിപ്പിച്ച അമ്മ കഥാപാത്രമുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മുടെ സിനിമകൾ കാണിച്ചു തരുന്ന അമ്മമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയായ ഒരു കഥാപാത്രം.

ആകെ താളം തെറ്റിയ വീടും ജീവിതവും ചിട്ടയിലാക്കാൻ, ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മക്കൾ പോകുന്നത്. സ്നേഹത്തോടെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് അമ്മ വളരെ മയത്തിൽ മക്കളോട് തീർത്തു പറയുകയാണ്. തനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ജോലിത്തിരക്കുണ്ടെന്നും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു മക്കളെ തിരിച്ചയക്കുന്ന അമ്മ നമ്മുടെ സിനിമാ രീതികൾ വെച്ചായാലും ജീവിതം വെച്ചായാലും ബോബി പറയുംപോലെ എന്തൊരു കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും.

അവർ പ്രസവിച്ചതല്ലെങ്കിലും മൂത്ത മകൻ സജി അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്.
“പ്രാകരുത്… അവർ നിന്നെക്കൊണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്… ആവാഞ്ഞിട്ടാണ്.. അവർ അടുത്തു വരുമ്പോൾ അമൃതാഞ്ജന്റെ മണമാണ്… വേദന കൊണ്ടാണ്…. അവർക്ക് ആവാഞ്ഞിട്ടാണ്”

‘Home’ സിനിമയിലെ കുട്ടിയമ്മയും ഇതുപോലെ ഒരമ്മയാണ്. മുട്ടുവേദന കാരണം സ്റ്റെപ്പ് പോലും കയാറാനാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ മുകൾ നിലയിൽ കിടക്കുന്നിടത്തെ ഫാൻ ഓഫാക്കാൻ പോലും താഴെയുള്ള അമ്മയെ വിളിക്കുന്ന ടീനേജുകാരനായ മകനുള്ള അമ്മ. സിനിമയിൽ മുട്ടുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടും വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഓടിനടക്കുന്ന ആ അമ്മയും, മടിയനും അലസനുമായ ആ മകനും നമ്മെ ചിരിപ്പിച്ചെങ്കിലും. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ അമൃതാഞ്ജന്റെ മണമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടിയമ്മമാർ ഉണ്ട് എന്നത് ഒട്ടും ചിരിയില്ലാത്ത സത്യമാണ്.

ആശുപത്രിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം നാല്പതിനടുത്തു പ്രായമുള്ള എത്രയോ അമ്മമാർ മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയും ശരീരവേദനയുമായി. രണ്ട് ദിവസം നിർബന്ധമായി അനങ്ങാതെ കിടന്ന് ബെഡ്റെസ്റ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന ഡോക്ടറുടെ ശാസന പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, പെയിൻ കില്ലറുകളിൽ വേദനയെ മറികടന്നു പിന്നെയും പേറിപ്പേറി….

പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആകെയുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് കുട്ടികളും, അതിനൊരു തടസ്സവും ആകരുത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കളും ഉറപ്പിച്ചു പോയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആവുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. പഠിപ്പും അറിവും കൂടുമ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, അലസരായ ഒരു തലമുറ കൂടിയാണ് വളർന്നു വളരുന്നത്. മൊബൈലിൽ ലോകത്തിലെ സർവ്വ സംഗതികളും അറിയുമെങ്കിലും അടുത്ത കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം ശരിയായി വാങ്ങി വരാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നേരിടാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുണ്ട് എമ്പാടും.

രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറിന്റെ ‘റായ്ചരൻ’ എന്ന കഥയിലെ കുട്ടിയെ പോലെ താൻ പ്രഭുകുമാരൻ ആണെന്ന മട്ടിലാണ് പല കുട്ടികളും വളരുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിത്തരേണ്ട ഒപ്പം തങ്ങളുടെ പണികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ട വേലക്കാരും!.

മക്കളോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത, കർക്കശക്കാരായ തലമുറയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൂടി മക്കളോടുള്ള ഒരുതരം വിധേയത്വത്തിന്റെ മട്ടിൽ എത്തിപ്പോയോ എന്ന് തോന്നും.

പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മക്കളെ അറിയിക്കാത്ത ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ശരിക്കും മക്കളോടും തങ്ങളോട് തന്നെയും ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ്.

വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നതും കടയിൽ പോകുന്നതും പറമ്പിലെ പണികളിൽ സഹായിക്കുന്നതുമൊക്കെ പഠനം തന്നെയാണ്. പുസ്തകമില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ. ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും കരുത്തും ചെറുതല്ല. ഒരു വെയിലിലും വാടിപ്പോകാതെ വളരും.

‘എള്ളിലെ കല്ല് നീക്കാതെ’ മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമായി മക്കൾ വളരുമ്പോൾ ഓരോ വീടിനകത്തും അമൃതാഞ്ജൻ മണമുള്ള അമ്മമാർ ഏറുകയാണ്. മക്കളുടെ പഠനത്തിന് കാവലിരുന്നു ഉറക്കമൊഴിച്ചും, മക്കൾക്കായി നല്ലതൊരുക്കി ബാക്കി വരുന്നത് വല്ലതും വാരിവലിച്ചു തിന്നും ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചു പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചു പട്ടിണി കിടന്നും….

ഒരുപാട് ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടകങ്ങളിലുണ്ട്….
കണ്ടറിയാൻ മക്കൾക്ക് കഴിയണം എന്നില്ല. അവരുടെ ഒരു കൈ സഹായം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീടകവും സ്വർഗ്ഗമാകും. വീടിനുപരിക്കാത്തവർ എങ്ങനെയാണ്…

ചെറുപ്പത്തിലേ താങ്ങാനാവാത്ത പണികളും മക്കളെ ചൊല്ലിയുള്ള പിരിമുറുക്കവും ആധിയും പേറി ശരീരവും മനസ്സും തകർന്നു രോഗികൾ ആയിത്തീരുകയാണ് പല അമ്മമാരും. ചീഞ്ഞു വളമാകേണ്ടവരല്ല ഒരമ്മയും.

പഠപുസ്തകങ്ങളിലും വെബ്‌സീരീസുകളിലും ഇല്ലാത്ത ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് മക്കളോടൊന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.

Advertisements

അമേരിക്ക നമുക്കൊരു പാഠമാകട്ടെ

അമേരിക്ക നമുക്കൊരു പാഠമാകട്ടെ !!!

🫂 വീട്ടിലെ പാചകം നിർത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

🫂 1980കളിലെ പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി “അടുക്കള സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിച്ചു, പ്രായമായവർ ശിശു സംരക്ഷണം സർക്കാരിന് നൽകിയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും അതിന്റെ പ്രസക്തിയും ഇല്ലാതാകും. ”എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിൽ പാചകം നിർത്തി. പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ശീലം വളർത്തി.

വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുപോലെ അമേരിക്കൻ കുടുംബങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. സ്നേഹത്തോടെ പാചകം ചെയ്യുക എന്നാൽ കുടുംബത്തെ വാത്സല്യത്തോടെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. പാചകം ഒരു കല മാത്രമല്ല. കുടുംബ സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു കൂടിയാണ്. അടുക്കള ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിടപ്പുമുറി മാത്രം, അതൊരു കുടുംബമല്ല, ഹോസ്റ്റലാണ്..

അടുക്കള അടച്ച് കിടപ്പുമുറി മാത്രം മതിയെന്ന് കരുതുന്ന അമേരിക്കൻ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യമോ?.

🫂 1971-ൽ, യു.എസിലെ 71 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും കുട്ടികളുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

🫂 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിൽ (വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ) താമസിക്കുന്നു.

🫂 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ 15 ശതമാനം സ്ത്രീകളും, 12 ശതമാനം പുരുഷന്മാരുമാണ്

🫂 19% വീടുകളും അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്.

🫂 6% കുടുംബങ്ങൾ ആണ്-പെൺ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളാണ് (ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നത്).

🫂 ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 41% അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ജനിച്ചവരാണ്. ഇവരിൽ പകുതിയും സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ്

🫂 അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ വിവാഹങ്ങളിൽ 50 ശതമാനവും ഈ കുഴപ്പം കാരണം വിവാഹമോചനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

🫂 രണ്ടാം വിവാഹങ്ങളുടെ 67%, ഒപ്പം 74% മൂന്നാം വിവാഹങ്ങളും പ്രശ്‌നകരമാണ്.

🫂 അടുക്കളയും കിടപ്പുമുറിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക.

🫂 കുടുംബങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരം തടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അണുബാധയ്ക്കും അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്കും അതിനാൽ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് കാരണം. ശാരീരിക ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ/ഒഴിവാക്കാൻ ഉപദേശിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞമ്മൾ ഞമ്മളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു… “സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, യൂബർ ഈറ്റ്‌സ് പോലെ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇടത്തരക്കാർക്കിടയിൽ പോലും ഫാഷനായി മാറുകയാണ് ഈ ശീലം. ഭാവിയിൽ വിൽ ഇതൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും…

നാം എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി തീരുമാനിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ ആണ്… നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ തീർത്ഥാടനത്തിനും പുറപ്പാടിനും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയേറെ അവർ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക

Author: Unknown | Source: WhatsApp 

Advertisements

FULL BASEMENT TOUR || 2022

FULL BASEMENT TOUR || 2022

Advertisements

I hope you enjoy this full basement tour all of my other home tours are below.

My Prayer Room Tour https://youtu.be/shCet5hRMh8
My Kitchen & living room Tour (main floor) https://youtu.be/aSe87rO5kOU
My Bedroom and bathroom Tour (top floor) https://www.youtube.com/watch?v=gWfK9…

Catholic DISCOUNT Codes
15% off ENTIRE order of Catholic Company with promo code catholicmom
https://www.catholiccompany.com/
Catholic DISCOUNT Codes
10% off Entire order of Stay Close to Christ with Promo code CATHOLICMOM10
https://stayclosetochrist.com/collect…

🌸 My Website
https://acatholicmomslife.com/
🌸Support My Work:
https://www.patreon.com/acatholicmoms…
🌸Instagram:
https://www.instagram.com/acatholicmo…
🌸Facebook:
https://www.facebook.com/acatholicmom…
🌸Pinterest:
https://www.pinterest.com/acatholicmo…
🌸MY STORE:
https://www.amazon.com/shop/acatholic…

WRITE TO ME
Heather Johnson
PO BOX 76
North Branch, MN 55056

Thank you for supporting this channel by shopping through all these links
🌸MY ETSY SHOP https://www.etsy.com/shop/ACatholicMo…

Most Asked Questions
Are you going to have more children?
It’s 100% up to God, all my trust is in him😁

What are the best Catholic Books that you would recommend?
I have a video that has my all time favorite books:) https://www.youtube.com/watch?v=RsVeu…

Where is the music from your videos from?
https://artlist.io/

Where did you get your Miraculous Medal?
Here are links to my Silver medals https://amzn.to/3izHsWO

How Can I learn the Rosary?
Easiest way is to pray with a video or app I will link my Rosary videos here
https://www.youtube.com/playlist?list…

I want to be Catholic! What do I do?
Ask to join RCIA classes at your nearest Catholic Chruch:) Here are some videos that might help you get a jump start https://www.youtube.com/playlist?list… learn more about the Catholic faith

I want to be A Catholic YouTuber what is your advice?
Pray! Ask God what he is asking of you! Here are my videos for people who want to start a Catholic Youtube channel https://www.youtube.com/playlist?list…

If you are looking for more Catholic rescourses check out these links
Catholic Answers https://www.youtube.com/user/catholiccom
Relevant radio https://relevantradio.com/
EWTN is Catholic TV on Cable http://www.ewtn.com/
Patrick Madrid http://patrickmadrid.com/

Thinking about being Catholic playlist
https://www.youtube.com/watch?v=yIiyW…

Video for confession
https://www.youtube.com/watch?v=5tL92…

A Little About Me & This Channel
Hello thanks for stopping by my channel! I’m Heather and I’m a Catholic wife and mom of 3 young boys and 2 girls! I hope my channel will inspire others to grow more in love with God! I try to keep it positive and bring Joy to others here on this channel! I will be sharing all kind of videos from faith, mommy tips and tricks, testimonies, NFP, lifestyle, family and even some Catholic family vlogs here and there. Hope you enjoy! God bless you!

#catholiclife #catholicmom #Catholic

* some links above are affiliate links.

Advertisements

കളക്ടർ മേക്കപ്പിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്…?

കളക്ടർ മേക്കപ്പിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്…?

അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി പ്രിയപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീമതി റാണി സോയമോയി നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതാണ്

കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ. അവർക്ക് ചെറുതായി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ആണെങ്കിലും വികൃതി ഒപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അവരെന്ന് അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിവരയിട്ട് ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കോളേജ് ഡേക്ക് സ്ഥലം എംഎൽഎ യെ വരെ കൂവി തോൽപിച്ചു വിട്ട കുട്ടികളാണ്.

ഭഗവാനെ. ഒന്നും വരുത്തല്ലേ.

മൂകമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിദ്യ മിസ്സ്‌ സദസ്സിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി.

ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്‌സ്.

മനോഹരമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കളക്ടർ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

എല്ലാവരും കളക്ടറെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ്.

വളരെ മെലിഞ്ഞു കഴുത്തൊപ്പം വെട്ടിയ മുടിയും നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ കഴുത്തുമുള്ള ഒരു നാടൻ പെണ്ണ്. നരച്ച ഒരു കോട്ടൺ സാരിയാണ് വേഷം. ചെറിയ മുഖത്തെ വലിയ കണ്ണുകൾ മറച്ചു കൊണ്ട് കറുത്ത ഫ്രെയിം ഉള്ള കണ്ണട ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മുഖത്തെ വെളുത്ത പല്ലുകൾ അല്പം പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കയ്യിൽ കെട്ടിയ വാച്ചല്ലാതെ അവർ മറ്റു ആഭരണങ്ങൾ ഒന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല. അതിലേറെ കുട്ടികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അവർ മുഖത്ത് പൗഡർ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരം. ഒന്ന് രണ്ട് മിനുട്ട് മാത്രമേ അവർ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത നിശ്ചയ ദാർഢ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ചോദിക്കാം.

സദസ്സിലെ പിറുപിറുക്കലുകൾ കേട്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവർ പറഞ്ഞു.

മാഡത്തിന്റെ പേരെന്താ ഇങ്ങനെ?.

ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ വായാടി ഹിബയാണ് അത്‌ ചോദിച്ചത്.

എന്റെ പേര് റാണി എന്നാണ്. സോയമോയി എന്റെ കുടുംബ പേരാണ്. ഞാൻ ജാര്ഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയാണ്.

ഓഹ്. നമ്മുടെ ധോണിയുടെ നാട്.

പെട്ടെന്നാരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

അതെ. ധോണിയുടെ ജാർഖണ്ഡ് തന്നെ. ധോനിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട് ഇഷ്ടമാണെന്നു തോന്നുന്നു.

എനിക്ക് കൊഹ്‌ലിയെ ആണ് ഇഷ്ടം.

മറ്റാരോ ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കോറസ്സായി ഓരോരോ പേരുകൾ ഓരോരുത്തരായി വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. സദസ്സ് ആകെ ശബ്ദമുഖരിതമായി.

സൈലെൻസ് പ്ലീസ്.

വിദ്യ മിസ്സ്‌ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സദസ്സ് പൊടുന്നനെ നിശബ്ദമായി.

സോറി മാഡം.

വിദ്യ മിസ്സ്‌ അവരുടെ നേരെ കൈകൾ കൂപ്പി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

ഇട്സ് ഓക്കേ.

പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കളക്ടർ പറഞ്ഞു.

ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ?.

സദസ്സിൽ നിന്നും നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റു നിന്നു.

ചോദിക്കൂ കുട്ടീ.

മാഡം എന്താണ് മുഖത്തു മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത്?.

കളക്ടറുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് വിവർണ്ണമായി. മെലിഞ്ഞ നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പു പൊടിഞ്ഞു. മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു പോയി. സദസ്സ് പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദമായി.

അവർ മേശപ്പുറത്തു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളക്കുപ്പി തുറന്നു അല്പാല്പമായി വെള്ളം കുടിച്ചു. പിന്നെ ചോദിച്ച കുട്ടിയോട് മെല്ലെ ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. പിന്നെ മെല്ലെ പറയാൻ തുടങ്ങി.

ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യമാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരിക്കലും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അത്‌. അതിന്റെ ഉത്തരമായി എന്റെ ജീവിത കഥ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പത്തു മിനുട്ട് എന്റെ കഥക്കായി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം.

തയ്യാറാണ്.

സദസ്സ് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു.

വളരെ നന്ദി.

ഞാൻ റാണി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ധോണിയുടെ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയാണ് ഞാനും. അദ്ദേഹം റാഞ്ചിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ 76 ശതമാനം സാക്ഷരത ആണെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ അത്‌ വട്ട പൂജ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്റെ നാടിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന്.

റാണി ഒന്ന് നിർത്തി സദസ്സിനെ നോക്കി. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ റാണിയുടെ സ്ഫുടമായ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവർ.

മൈക്ക മൈൻസുകൾ നിറഞ്ഞ കോഡെർമ ജില്ലയിലെ ആദിവാസി മേഖലയിലെ ഒരു കൊച്ചു കുടിലിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ ജനനം.

എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മൈൻസിലെ ജോലിക്കാർ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മേലെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും താഴെ ഒരു അനിയത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കൂരയിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം.

മറ്റൊരു ജോലിയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് മൈൻസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ജോലി ആയിരുന്നു അത്‌.

എനിക്ക് നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു ചേട്ടന്മാരും ഓരോ അസുഖങ്ങളുമായി കിടപ്പിലായത്. മൈൻസുകളിലെ മാരകമായ മൈക്ക പൊടി ശ്വസിച്ചാണ് അസുഖം ഉണ്ടായത് എന്ന അറിവ് അക്കാലത്തു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് ആവുമ്പോഴാണ് ചേട്ടന്മാർ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചു മരിച്ചു പോയത്.

ഒരു ചെറിയ ഇടർച്ചയോടെ റാണി സംസാരം നിർത്തി കൈലേസു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഒപ്പി.

മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പച്ച വെള്ളവും ഒന്നോ രണ്ടോ റൊട്ടിയും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു പട്ടിണി കിടന്നാണ് എന്റെ രണ്ടു ചേട്ടന്മാരും ഈ ലോകം വിട്ടു പോയത്. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പോയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ പടി കടന്നവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്കൂളോ ആശുപത്രിയോ എന്തിനു പേരിനു പോലും ഒരു കക്കൂസ് പോലുമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി എത്താത്ത ഒരു ഗ്രാമം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ആവുമോ?.

സദസ്സ് മുഴുവൻ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ ഇരിപ്പാണ്.

ഒരു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു എല്ലും തോലുമായ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു അച്ഛൻ ഏന്തി വലിഞ്ഞു നടന്നു ചെന്നത് തകര ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു വലിയ ഖനിയിൽ ആണ്.

കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു മൈക്ക മൈൻസ് ആയിരുന്നു അത്‌.

മൈക്ക കുഴിച്ചെടുത്തു കുഴിച്ചെടുത്തു പാതാളം വരെ താണ് പോയ പുരാതനമായ ഒരു ഖനി. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കഷ്ടിച്ച് നൂണ്ടു പോകാവുന്ന ചെറിയ ഗുഹകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ചെന്നു മൈക്ക അയിരുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു എനിക്ക്. പത്തു വയസ്സിൽ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അതിനു കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അന്നാണ് ഞാൻ വയറു നിറച്ചു റൊട്ടി കഴിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഛർദിച്ചു പോയി.

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിഷപൊടികൾ ശ്വസിച്ചു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുട്ടറകളിലൂടെ നൂഴ്ന്നു മൈക്ക വാരി എടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിര്ഭാഗ്യവാന്മാരായ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോവുന്നത് അവിടെ പതിവായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടക്കിടെ ചിലർ മാരകമായ അസുഖങ്ങളാലും.

എട്ടു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താലാണ് ഒരു നേരത്തെ റൊട്ടി വാങ്ങാനുള്ള കാശെങ്കിലും കിട്ടുന്നത്. പട്ടിണിയും വിഷപുകയും കാരണം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അനിയത്തിയും ഖനിയിലെ ജോലിക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി. അല്പം അസുഖം ഭേദമായ ഉടനെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടി ജോലി ചെയ്തു പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിയാം എന്ന ഒരു നില വന്നു.

പക്ഷെ വിധി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. വല്ലാത്ത പനി കാരണം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാത്ത ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു. ഖനിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ മുൻപിൽ ഖനി ഇടിഞ്ഞു നൂറോളം ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി. കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും.

റാണിയുടെ ഇരു കണ്ണുകളിലൂടെയും കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ശ്വസിക്കാൻ പോലും മറന്നു നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയിരുന്നു.
എനിക്കന്നു കേവലം ആറു വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നോർക്കണം.

ഒടുവിൽ ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ഞാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒടുക്കം ഇതാ കളക്ടറായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലും.

ഇതും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തതും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയം.

സദസ്സിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ട് അവർ തുടർന്നു.

അന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ഞാൻ ശേഖരിച്ച മൈക്ക മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളിലാണെന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഒന്നാം തരം പിയർസെന്റ് സിലിക്കേറ്റ് ധാതുക്കൾ ആണ് മൈക്ക. നിരവധി വലിയ കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മിനറൽ മേക്കപ്പുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമത്തിനു തിളക്കമേറ്റുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി വാരി എടുക്കുന്ന പല നിറങ്ങളിലുള്ള മൈക്ക ആണ്.

കരിഞ്ഞു പോയ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പൊലിഞ്ഞു പോയ അവരുടെ ജീവനും പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ അവരുടെ മാംസവും ചോരയും ചേർന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കവിളുകളിൽ റോസാപ്പൂവിന്റെ മൃദുലത വിരിയിക്കുന്നത്.

കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ മൂല്യമുള്ള മൈക്കയാണ് ഇന്നും ഖനികളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിക്കൈകൾ വാരി എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒക്കെ സൗന്ദര്യത്തിനു മാറ്റ് കൂട്ടാൻ.

ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ.

ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ പുരട്ടുക?. പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ചു പോയ സഹോദരങ്ങളുടെ ഓർമയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണു വയർ നിറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക?. കീറി പറിയാത്ത തുണി സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത എന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആണ് വില കൂടിയ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക?.

സദസ്സ് മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ്.

എന്നെ ശ്രവിച്ചതിനു നന്ദി.

ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നിറഞ്ഞ മിഴികൾ തുടക്കാതെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു അവർ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അറിയാതെ സദസ്സ് മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു.

അവരുടെ ഒക്കെ മിഴികളിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ചുടുകണ്ണീരിൽ മുഖത്തെ മേക്കപ്പുകൾ ഒലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ.
………………………….
(അവസാനിച്ചു ).

( ഏറ്റവും ഗുണ നിലവാരം കൂടിയ മൈക്ക കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ജാർഖണ്ഡ് നിന്നാണ്. 20,000 അധികം കൊച്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോവാതെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ചിലർ മണ്ണിടിഞ്ഞും ചിലർ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചും വാടി കരിഞ്ഞു പോവുന്നു.

നമ്മുടെ മുഖം തിളങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊഴിഞ്ഞു പോയ ആ കുസുമങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ. )

എസ്.കെ

Advertisements

Know your Parents

Know your Parents: (KYP)

Brilliant Message!!

One who loves till her eyes close, is your Mother.
One who loves without an expression in his eyes, is your Father.
__________
Mother – Introduces you to the world.
Father – Introduces the world to you.
_________
Mother : Gives you life.
Father : Gives you living.
__________
Mother : Makes sure you are not starving.
Father : Makes sure you know the value of starving.
__________
Mother : Personifies Care.
Father: Personifies Responsibility.
__________
Mother : Protects you from a fall.
Father : Teaches you to get up from a fall.
__________
Mother : Teaches you walking.
Father : Teaches you walk of life.
__________
Mother : Teaches from her own experiences.
Father : Teaches you to learn from your own experiences.
__________
Mother : Reflects Ideology.
Father : Reflects Reality.
_________
Mother’s love is known to you since birth.
Father’s love is known when you become a Father.
_________
Mother loves from Heart.
Father loves from Brain.

🙏 Dedicated to all parents. 🙏

Advertisements

പുതുവത്സര ആശംസകൾ

❤️ പുതുവത്സര ആശംസകൾ 2022 ❤️

A. ഏറ്റവും കുറക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ :

(1) ഉപ്പ്
(2) പഞ്ചസാര
(3) പാൽപ്പൊടി


B. വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ:

(1) പച്ചിലകൾ
(2) പച്ചക്കറികൾ
(3) പഴങ്ങൾ


C. മറക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ:

(1) നിങ്ങളുടെ പ്രായം
(2) നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം
(3) നിങ്ങളുടെ പക

D. ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ:

(1) യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ
(2) സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം
(3) പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ

E. ആരോഗ്യകരമായി തുടരുന്നതിന് നാല് പ്രവൃത്തികൾ:

(1) ഉപവസിക്കുക
(2) ചിരിക്കുക
(3) വ്യായാമം ചെയ്യുക
(4) ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക

F. കാത്തിരിക്കേണ്ടാത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ:

(1) ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്.

(2) വിശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ തളരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്

(3) നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകാന്‍ അവന് അസുഖം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്

(4) ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാന്‍ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കരുത്.

സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക…… ചെറുപ്പമായി തുടരുക….. !!

5. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക!

6. നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത
ഒരു വിഷയത്തിലും ഇടപെടാതിരിക്കുക!

7. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കുക!

8. ഈ ലോകം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെതന്നെ മുൻപോട്ടു പോകും എന്ന് തിരിച്ചറിയുക!

9. പ്രിയമുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. കുറ്റങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക!

10. ക്ഷമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക!

11. ഒരു നാൾ ഇവിടംവിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് ഓരോരുത്തരം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നും!

12. കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക!

13. ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരവും കരയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരവും ഭാഗ്യമെന്നു തിരിച്ചറിയുക!

14. സ്നേഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചും സ്നേഹിക്കുക!

ഒരു കുഞ്ഞു കരച്ചിലിനും വലിയ മൗനത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ജീവിതം!!!


✨ HAPPY NEW YEAR✨

Advertisements

കഴുകനെ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു പക്ഷി

“കഴുകനെ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു പക്ഷി കറുത്ത ഡ്രോംഗോ മാത്രമാണ്.
അത് കഴുകന്റെ പുറകിലിരുന്ന് കഴുത്തിൽ കടിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, കഴുകൻ പ്രതികരിക്കുകയോ ഡ്രോംഗോയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല.
ഡ്രോംഗോയ്‌ക്കൊപ്പം സമയവും ഊർജ്ജവും കളയില്ല.
അത് ചിറകുകൾ തുറന്ന് ആകാശത്ത് ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഉയരത്തിൽ , ഡ്രാങ്കോയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഓക്സിജന്റെ അഭാവം മൂലം ഡ്രോംഗോ ഒടുവിൽ വീഴുന്നു.

എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല.
എല്ലാ വാദങ്ങൾക്കും വിമർശകർക്കും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനോ മറുപടി നൽകാനോ ആവശ്യമില്ല.
Choose your battle wisely ….

നമ്മുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക . അവയുമായി തർക്കിച്ചു സമയം പാഴാക്കുന്നത് നിർത്തുക.
അവയെ നിങ്ങളുടെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, അവ മങ്ങിപ്പോകും.

ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുതുകിലിരുന്ന് കഴുത്തിൽ കടിച്ചേക്കാം …
എന്നാൽ ഓർക്കുക, കാലം എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു…

നിങ്ങളുടെ “ഉയർന്ന ഉദ്ദേശ്യം” നിങ്ങളെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ, അവിടെ ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്!

നമ്മൾ ആരെയും ചെറുതാക്കാൻ സമയം ചെലവാക്കേണ്ടതില്ല…
നമ്മൾ സ്വയം വലുതാവാൻ സമയം ചെലവാക്കിയാൽ മതി.
അവർ താനെ ചെറുതായിക്കൊള്ളും…
ഇത് ദൈവനിശ്ചയമാണ്…..

Advertisements