Kurishinte Vazhi

കുരിശിന്‍റെ വഴി

പ്രാരംഭഗാനം

(കുരിശു ചുമന്നവനെ…)

കുരിശില്‍ മരിച്ചവനേ,കുരിശാലേ
വിജയം വരിച്ചവനേ;
മിഴിനീരൊഴുക്കിയങ്ങേ കുരിശിന്‍റെ
വഴിയേ വരുന്നു ഞങ്ങള്‍

ലോകൈക നാഥാ, നിന്‍
ശിഷ്യരായ്ത്തീരുവാ-
നാശിപ്പോനെന്നുമെന്നും
കുരിശുവഹിച്ചു നിന്‍
കാല്‍പ്പാടു പിന്ചെല്ലാന്‍
കല്പിച്ച നായകാ.

നിന്‍ ദിവ്യരക്തത്താ-
ലെന്‍ പാപമാലിന്യം
കഴുകേണമേ,ലോകനാഥാ.

പ്രാരംഭ പ്രാര്‍ത്ഥന

നിത്യനായ ദൈവമേ,ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.പാപികളായ മനുഷ്യര്‍ക്കുവേണ്ടി ജീവന്‍ ബലികഴിക്കുവാന്‍ തിരുമാനസ്സായ കര്‍ത്താവേ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.

അങ്ങു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു:അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു.സ്നേഹിതനുവേണ്ടി ജീവന്‍ ബലികഴിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.പീലാത്തോസിന്റെ ഭവനം
മുതല്‍ ഗാഗുല്‍ത്താവരെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസാനയാത്ര അങ്ങേ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റം മഹത്തായ പ്രകടനമായിരുന്നു.കണ്ണുനീരിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ആ വഴിയില്‍കൂടി ;വ്യാകുലയായ മാതാവിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്രയായി ഞങ്ങളും അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നു.സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി
ഞെരുക്കമുള്ളതും,വാതില്‍ ഇടുങ്ങിയതുമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ച കര്‍ത്താവേ,ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും കുരിശുകളും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയില്‍കൂടി സഞ്ചിരിയ്ക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.

കര്‍ത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ,

ക്രുശിതനായ കര്‍ത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകള്‍ എന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ പതപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കണമേ

( ഒന്നാം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുമ്പോള്‍)

മരണത്തിനായ് വിധിച്ചു കറയറ്റ
ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടിനെ
അപരാധിയായ് വിധിച്ചു കല്മഷം
കലരാത്ത കര്‍ത്താവിനെ

അറിയാത്ത കുറ്റങ്ങള്‍
നിരയായ്ചുമത്തി
പരിശുദ്ധനായ നിന്നില്‍;
കൈവല്യദാതാ,നിന്‍
കാരുണ്യം കൈക്കൊണ്ടോര്‍
കദനത്തിലാഴ്ത്തി നിന്നെ.
അവസാനവിധിയില്‍ നീ-
യലിവാര്‍ന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കാ-
യരുളേണെമേ നാകഭാഗ്യം.

ഒന്നാം സ്ഥലം

ഈശോ മിശിഹാ മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ,ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ വിശുദ്ധ കുരിശിനാല്‍ അങ്ങു ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു.

മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ബലി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു….ഈശോ പീലാത്തോസിന്റെ
മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്നു….അവിടുത്തെ ഒന്നു നോക്കുക…ചമ്മട്ടിയടിയേറ്റ ശരീരം …രക്തത്തില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍
തലയില്‍ മുള്‍മുടി…ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ കണ്ണുകള്‍…ക്ഷീണത്താല്‍ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകാലുകള്‍ ദാഹിച്ചു വരണ്ട നാവ്…ഉണങ്ങിയ ചുണ്ടുകള്‍

പീലാത്തോസ് വിധിവാചകം ഉച്ചരിക്കുന്നു…കുറ്റമില്ലാത്തവന്‍ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെട്ടു…എങ്കിലും,അവിടുന്ന് എല്ലാം നിശബ്ധനായി സഹിക്കുന്നു.

എന്‍റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ അങ്ങു കുറ്റമറ്റവനായിരുന്നിട്ടും കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ.എന്നെ മറ്റുള്ളവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോഴും, നിര്‍ദ്ദയമായി വിമര്‍ശിക്കുമ്പോഴും കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം അങ്ങയെപ്പോലെ സമചിത്തനായി സഹിക്കുവാന്‍ എന്നെയനുഗ്രഹിക്കണമേ.അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ആല്‍മാര്‍ത്ഥമായി
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ….

പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…

(രണ്ടാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

കുരിശു ചുമന്നിടുന്നു ലോകത്തിന്‍
വിനകള്‍ ചുമന്നിടുന്നു.
നീങ്ങുന്നു ദിവ്യ നാഥന്‍ നിന്ദനം
നിറയും നിരത്തിലൂടെ.
എന്‍ ജനമേ,ചൊല്ക
ഞാനെന്തു ചെയ്തു
കുരിശെന്റെ തോളിലേറ്റാന്‍?
പൂന്തേന്‍ തുളുമ്പുന്ന
നാട്ടില്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ
ആശയോടാനയിച്ചു:
എന്തേ,യിദം നിങ്ങ-
ളെല്ലാം മറന്നെന്റെ
ആല്‍മാവിനാതങ്കമേറ്റി ?

രണ്ടാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ കുരിശു ചുമക്കുന്നു

ഈശോമിശിഹായേ….

ഭാരമേറിയ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്നു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു.ഈശോയുടെ ചുറ്റും നോക്കുക.
സ്നേഹിതന്മാര്‍ ആരുമില്ല.. യൂദാസ് അവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു…പത്രോസ് അവിടുത്തെ പരിത്യജിച്ചു …മറ്റു
ശിഷ്യന്മാര്‍ ഓടിയൊളിച്ചു.അവിടുത്തെ അത്ഭുതപ്രവര്‍ത്തികള്‍ കണ്ടവരും അവയുടെ ഫലമനുഭവിച്ചവരും
ഇപ്പോള്‍ എവിടെ?…ഓശാനപാടി എതിരേറ്റവരും ഇന്നു നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു…ഈശോയെ സഹായിക്കുവാനോ,ഒരാശ്വാസവാക്കു പറയുവാനോ അവിടെ ആരുമില്ല…

എന്നെ അനുഗമിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു തന്‍റെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്‍റെ
പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.എന്‍റെ സങ്കടങ്ങളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും കുരുശു
ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞാന്‍ അങ്ങേ രക്തമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള്‍ പിന്തുടരുന്നു.വലയുന്നവരെയും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കര്‍ത്താവേ എന്‍റെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം പരാതികൂടാതെ സഹിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ൧. സ്വര്‍ഗ്ഗ. ൧.നന്മ.

കര്‍ത്താവേ….

പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…

(മൂന്നാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

കുരിശിന്‍ കനത്തഭാരം താങ്ങുവാന്‍
കഴിയാതെ ലോകനാഥന്‍
പാദങ്ങള്‍ പതറി വീണു കല്ലുകള്‍
നിറയും പെരുവഴിയില്‍
തൃപ്പാദം കല്ലിന്മേല്‍
തട്ടിമുറിഞ്ഞു,
ചെന്നിണം വാര്‍ന്നൊഴുകി :
മാനവരില്ല
വാനവരില്ല
താങ്ങിത്തുണച്ചീടുവാന്‍:
അനുതാപമൂറുന്ന
ചുടുകണ്ണുനീര്‍ തൂകി-
യണയുന്നു മുന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍ .

മൂന്നാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു
ഈശോ മിശിഹായേ,…..

കല്ലുകള്‍ നിറഞ്ഞ വഴി….ഭാരമുള്ള കുരിശ്….ക്ഷീണിച്ച ശരീരം…വിറയ്ക്കുന്ന കാലുകള്‍…അവിടുന്നു മുഖം
കുത്തി നിലത്തു വീഴുന്നു….മുട്ടുകള്‍ പൊട്ടി രക്തമൊലിക്കുന്നു…യൂദന്മാര്‍ അവിടുത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു…പട്ടാളക്കാര്‍ അടിക്കുന്നു.ജനകൂട്ടം ആര്‍പ്പുവിളിക്കുന്നു…..അവിടുന്നു മിണ്ടുന്നില്ല…..

‘ഞാന്‍ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന വഴികളില്‍ അവര്‍ എനിക്കു കെണികള്‍ വെച്ചു.ഞാന്‍ വലത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നെ അറിയുന്നവര്‍ ആരുമില്ല.ഓടിയൊളിക്കുവാന്‍ ഇടമില്ല.എന്നെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ ആളുമില്ല.’

അവിടുന്നു നമ്മുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു.നമുക്കുവേണ്ടി അവിടുന്നു സഹിച്ചു.

കര്‍ത്താവേ,ഞാന്‍ വഹിക്കുന്ന കുരിശിനും ഭാരമുണ്ട്.പലപ്പോഴും കുരിശോടുകൂടെ ഞാനും നിലത്തു വീണുപോകുന്നു.മറ്റുള്ളവര്‍ അതുകണ്ടു പരിഹസിക്കുകയും,എന്‍റെ വേദന വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.കര്‍ത്താവേ എനിക്കു വീഴച്ചകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ എന്നെത്തന്നെ നീയന്ത്രിക്കുവാന്‍ എന്നെ പഠിപ്പി ക്കണമേ.കുരിശു വഹിക്കുവാന്‍ ശക്തിയില്ലാതെ ഞാന്‍ തളരുമ്പോള്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ .

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1 നന്മ.

കര്‍ത്താവേ,….

പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(നാലാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

വഴിയില്‍ക്കരഞ്ഞു വന്നോരമ്മയെ
തനയന്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കി
സ്വര്‍ഗ്ഗിയകാന്തി ചിന്തും മിഴികളില്‍
കൂരമ്പു താണിറങ്ങി .
ആരോടു നിന്നെ ഞാന്‍
സാമ്യപ്പെടുത്തും
കദനപ്പെരുങ്കടലേ?
ആരറിഞ്ഞാഴത്തി-
ലലതല്ലിനില്ക്കുന്ന
നിന്‍ മനോവേദന?
നിന്‍ കണ്ണുനീരാല്‍
കഴുകേണമെന്നില്‍
പതിയുന്ന മാലിന്യമെല്ലാം.

നാലാം സ്ഥലം

ഈശോ വഴിയില്‍ വെച്ചു തന്‍റെ മാതാവിനെ കാണുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ….

കുരുശുയാത്ര മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു.ഇടയ്ക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു കൂടികാഴ്ച …അവിടുത്തെ മാതാവു
ഓടിയെത്തുന്നു…അവര്‍ പരസ്പരം നോക്കി….കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നാല് കണ്ണുകള്‍….വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന രണ്ടു ഹൃദയങ്ങള്‍….അമ്മയും മകനും സംസാരിക്കുന്നില്ല….മകന്‍റെ വേദന അമ്മയുടെ ഹൃദയം തകര്‍ക്കുന്നു….അമ്മയുടെ വേദന മകന്‍റെ ദു:ഖം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു..

നാല്പതാം ദിവസം ഉണ്ണിയെ ദേവാലയത്തില്‍ കാഴ്ച വെച്ച സംഭവം മാതാവിന്‍റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ വന്നു.’നിന്‍റെ
ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു വാള്‍ കടക്കും’എന്നു പരിശുദ്ധനായ ശിമയോന്‍ അന്ന് പ്രവചിച്ചു.

‘കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവന്‍ സന്തോഷത്തോടെ കൊയ്യുന്നു’ഈ ലോകത്തിലെ നിസ്സാരസങ്കടങ്ങള്‍ നമുക്കു
നിത്യഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ദു:ഖസമുദ്രത്തില്‍ മുഴുകിയ ദിവ്യ രക്ഷിതാവേ,സഹനത്തിന്‍റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളില്‍ അങ്ങേ മാതാവിന്‍റെ
മാതൃക ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ.അങ്ങയുടെയും അങ്ങേ മാതാവിന്‍റെയും സങ്കടത്തിനു കാരണം ഞങ്ങളുടെ
പാപങ്ങള്‍ ആണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ അറിയുന്നു.അവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.

1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(അഞ്ചാം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുമ്പോള്‍)

കുരിശു ചുമന്നു നീങ്ങും നാഥനെ
ശിമയോന്‍ തുണച്ചീടുന്നു.
നാഥാ,നിന്‍ കുരിശു താങ്ങാന്‍ കൈവന്ന
ഭാഗ്യമേ, ഭാഗ്യം.
നിന്‍ കുരിശെത്രയോ
ലോലം,നിന്‍ നുക-
മാനന്ദ ദായകം
അഴലില്‍ വീണുഴലുന്നോര്‍-
ക്കവലംബമേകുന്ന
കുരിശേ, നമിച്ചിടുന്നു.
സുരലോകനാഥാ നിന്‍
കുരിശൊന്നു താങ്ങുവാന്‍
തരണേ വരങ്ങള്‍ നിരന്തരം.

അഞ്ചാം സ്ഥലം

ശിമയോന്‍ ഈശോയെ സഹായിക്കുന്നു

ഈശോ മിശിഹായേ….

ഈശോ വളരെയധികം തളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു…ഇനി കുരിശോടുകൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാന്‍ ശക്തനല്ല…അവിടുന്നു വഴിയില്‍ വെച്ചു തന്നെ മരിച്ചുപോയേക്കുമെന്ന് യൂദന്മാര്‍ ഭയന്നു….അപ്പോള്‍ ശിമയോന്‍
എന്നൊരാള്‍ വയലില്‍ നിന്നു വരുന്നത് അവര്‍ കണ്ടു.കെവുറീന്‍കാരനായ ആ മനുഷ്യന്‍
അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോപ്പോസിന്റെയുംപിതാവായിരുന്നു…അവിടുത്തെ കുരിശുചുമക്കാന്‍ അവര്‍ അയാളെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു-അവര്‍ക്ക് ഈശോയോട് സഹതാപം തോന്നീട്ടല്ല,ജീവനോടെ അവിടുത്തെ കുരിശില്‍
തറയ്ക്കണമെന്ന് അവര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കരുണാനിധിയായ കര്‍ത്താവേ,ഈ സ്ഥിതിയില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില്‍ എന്നെത്തന്നെ വിസ്മരിച്ചു ഞാന്‍ അങ്ങയെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു.എന്നാല്‍ ‘എന്‍റെ ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ സഹായം ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്കുതന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.’അതിനാല്‍ ചുറ്റുമുള്ളവരില്‍ അങ്ങയെ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ കഴിവുള്ള വിധത്തിലെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുവാന്‍ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അപ്പോള്‍ ഞാനും ശിമയോനെപ്പോലെ അനുഗ്രഹീതനാകും,
അങ്ങേ പീഡാനുഭവം എന്നിലൂടെ പൂര്‍ത്തിയാവുകയും ചെയ്യും. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ,….
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(ആറാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

വാടിത്തളര്‍ന്നു മുഖം -നാഥന്‍റെ
കണ്ണുകള്‍ താണുമങ്ങി
വേറോനിക്കാ മിഴിനീര്‍ തൂകിയ-
ദിവ്യാനനം തുടച്ചു.
മാലാഖമാര്‍ക്കെല്ലാ-
മാനന്ദമേകുന്ന
മാനത്തെ പൂനിലാവേ,
താബോര്‍ മാമല –
മേലേ നിന്‍ മുഖം
സൂര്യനെപ്പോലെ മിന്നി :
ഇന്നാമുഖത്തിന്റെ
ലാവണ്യമൊന്നാകെ
മങ്ങി,ദു:ഖത്തില്‍ മുങ്ങി.

ആറാം സ്ഥലം

വേറോനിക്ക മിശിഹായുടെ തിരുമുഖം തുടയ്ക്കുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ……

ഭക്തയായ വേറോനിക്ക മിശിഹായെ കാണുന്നു…അവളുടെ ഹൃദയം സഹതാപത്താല്‍ നിറഞ്ഞു….അവള്‍ക്ക്
അവിടുത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം.പട്ടാളക്കാരുടെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ അവള്‍ ഈശോയെ സമീപിക്കുന്നു…ആരെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ…സ്നേഹം പ്രതിബന്ധം അറിയുന്നില്ല….’പരമാര്‍ത്ഥഹൃദയര്‍ അവിടുത്തെ കാണും’ ‘അങ്ങില്‍ ശരണപ്പെടുന്നവരാരും നിരാശരാവുകയില്ല.’അവള്‍ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം തന്‍റെ തൂവാലയെടുത്തു
….രക്തം പുരണ്ട മുഖം വിനയപൂര്‍വ്വം തുടച്ചു….

എന്നോടു സഹതാപിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി.ആരെയും കണ്ടില്ല.എന്നെയാശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ആരുമില്ല.പ്രവാചകന്‍ വഴി അങ്ങ് അരുളിച്ചെയ്ത ഈ വാക്കുകള്‍ എന്‍റെ
ചെവികളില്‍ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കര്‍ത്താവേ,വേറോനിക്കായെപ്പോലെ അങ്ങയോടു
സഹതപിക്കുവാനും അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.അങ്ങേ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ മായാത്ത മുദ്ര എന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ പതിക്കണമേ. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ

കര്‍ത്താവേ,…..
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…..

(ഏഴാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

ഉച്ചവെയിലില്‍ പൊരിഞ്ഞു-ദുസ്സഹ
മര്‍ദ്ദനത്താല്‍ വലഞ്ഞു
ദേഹം തളര്‍ന്നു താണു-രക്ഷകന്‍
വീണ്ടും നിലത്തുവീണു.
ലോകപാപങ്ങളാ-
ണങ്ങയെ വീഴിച്ചു
വേദനിപ്പിച്ചതേവം;
ഭാരം നിറഞ്ഞൊരാ-
ക്രൂശു നിര്‍മ്മിച്ചതെന്‍
പാപങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലോ:
താപം കലര്‍ന്നങ്ങേ
പാദം പുണര്‍ന്നു ഞാന്‍
കേഴുന്നു ;കനിയേണമെന്നില്‍.

ഏഴാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു.

ഈ ശോമിശിഹായേ…..

ഈശോ ബലഹീനനായി വീണ്ടും നിലത്തു വീഴുന്നു….മുറിവുകളില്‍ നിന്നു രക്തമൊഴുകുന്നു…ശരീരമാകെ വേദനിക്കുന്നു.’ഞാന്‍ പൂഴിയില്‍ വീണുപോയി :എന്‍റെ ആല്‍മാവു ദു:ഖിച്ചു തളര്‍ന്നു’ ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ പരിഹസിക്കുന്നു….അവിടുന്ന് അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല….’എന്‍റെ പിതാവ് എനിക്കുതന്ന പാനപാത്രം ഞാന്‍ കുടിക്കേണ്ട്തല്ലയോ?പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനല്ലാതെ അവിടുന്നു മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

മനുഷ്യപാപങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്ന മിശിഹായെ,അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ സമീപിക്കുന്നു.അങ്ങയെക്കൂടാതെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാന്‍ ശക്തിയില്ല.ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാരത്താല്‍
ഞങ്ങള്‍ തളര്‍ന്നു വീഴുകയും എഴുന്നേല്‍ക്കുവാന്‍ കഴിവില്ലാതെ വലയുകയും ചെയ്യുന്നു.അങ്ങേ തൃക്കൈ നീട്ടി
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ,…..
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(എട്ടാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

ഓര്‍ശ്ലെമിന്‍ പുത്രീമാരേ,നിങ്ങളീ-
ന്നെന്നെയോര്‍ത്തെന്തിനേവം
കരയുന്നു?നിങ്ങളെയും സുതരേയു-
മോര്‍ത്തോര്‍ത്തു കേണുകൊള്‍വിന്‍:
വേദന തിങ്ങുന്ന
കാലം വരുന്നു-
കണ്ണീരണിഞ്ഞകാലം
മലകളേ,ഞങ്ങളെ
മൂടുവിന്‍ വേഗ മെ-
ന്നാരവം കേള്‍ക്കുമെങ്ങും.
കരള്‍ നൊന്തു കരയുന്ന
നാരീഗണത്തിനു
നാഥന്‍ സമാശ്വാസമേകി.

എട്ടാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ ഓര്‍ശ്ലം നഗരിയിലെ സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ….

ഓര്‍ശ്ലത്തിന്‍റെ തെരുവുകള്‍ ശബ്ദായമാനമായി …പതിവില്ലാത്ത ബഹളം കേട്ട് സ്ത്രീജനങ്ങള്‍ വഴിയിലേയ്ക്കു വരുന്നു.അവര്‍ക്കു സുപരിചിതനായ ഈശോ കൊലക്കളത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു.അവിടത്തെ പേരില്‍ അവര്‍ക്ക് അനുകമ്പ തോന്നി….ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ ഘോഷയാത്ര അവരുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ വന്നു.സൈത്തിന്‍ കൊമ്പുകളും ജയ് വിളികളും ….അവര്‍ കണ്ണുനീര്‍വാര്‍ത്തു കരഞ്ഞു…
അവരുടെ സഹതാപപ്രകടനം അവിടുത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.അവിടുന്ന് അവരോടു പറയുന്നു.’നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓര്‍ത്തു കരയുവിന്‍.’

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഓര്‍ശ്ലം ആക്രമിക്കപ്പെടും ….അവരും അവരുടെ കുട്ടികളും പട്ടിണി കിടന്നു
മരിക്കും…ആ സംഭവം അവിടുന്നു പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു.അവിടുന്നു സ്വയം മറന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

എളിയവരുടെ സങ്കേതമായ കര്‍ത്താവേ,ഞെരുക്കത്തിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ,അങ്ങേ ദാരുണമായ പീഡകള്‍ ഓര്‍ത്ത് ഞങ്ങള്‍ ദു:ഖിക്കുന്നു.അവയ്ക്ക് കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളോര്‍ത്ത് കരയുവാനും ഭാവിയില്‍ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
1. സര്‍ഗ്ഗ. 1 നന്മ.

കര്‍ത്താവേ…
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…

(ഒന്‍പതാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

കൈകാലുകള്‍ കുഴഞ്ഞു – നാഥന്‍റെ
തിരുമെയ്‌ തളര്‍ന്നുലഞ്ഞു
കുരിശുമായ് മൂന്നാമതും പൂഴിയില്‍
വീഴുന്നു ദൈവപുത്രന്‍
മെഴുകുപോലെന്നുടെ
ഹൃദയമുരുകി
കണ്ഠം വരണ്ടുണങ്ങി
താണുപോയ് നാവെന്റെ
ദേഹം നുറുങ്ങി
മരണം പറന്നിറങ്ങി
വളരുന്നു ദു:ഖങ്ങള്‍
തളരുന്നു പൂമേനി
ഉരുകുന്നു കരളിന്‍റെയുള്ളം .

ഒന്‍പതാം സ്ഥലം

ഈശോ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ …

മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാന്‍ അവിടുത്തേയ്ക്ക് ഇനി ശക്തിയില്ല.രക്തമെല്ലാം തീരാറായി….തല കറങ്ങുന്നു….ശരീരം
വിറയ്ക്കുന്നു…അവിടുന്ന് അതാ നിലംപതിക്കുന്നു….സ്വയം എഴുന്നേല്‍ക്കുവാന്‍ ശക്തിയില്ല….ശത്രുക്കള്‍ അവിടുത്തെ വലിച്ചെഴുന്നേല്പ്പിക്കുന്നു….

ബലി പൂര്‍ത്തിയാകുവാന്‍ ഇനി വളരെ സമയമില്ല…..അവിടുന്നു നടക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു….

‘നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈശോയാകുന്നു ഞാന്‍’എന്നു ശാവോലിനോട് അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മെ
നോക്കി അവിടുന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ലോകപാപങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരം ചെയ്ത കര്‍ത്താവേ,അങ്ങേ പീഡകളുടെ മുമ്പില്‍ എന്‍റെ വേദനകള്‍ എത്ര
നിസ്സാരമാകുന്നു.എങ്കിലും ജീവിതഭാരം നിമിത്തം,ഞാന്‍ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചുപോകുന്നു.പ്രയാസങ്ങള്‍ എന്നെ അലട്ടികൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.ഒരു വേദന തീരും മുമ്പ് മറ്റൊന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞു.ജീവിതത്തില്‍ നിരാശനാകാതെ അവയെല്ലാം അങ്ങയെ ഓര്‍ത്തു സഹിക്കുവാന്‍ എനിക്കു ശക്തി തരണമേ.എന്തെന്നാല്‍ എന്‍റെ ജീവിതം ഇനി എത്ര
നീളുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ‘ആര്‍ക്കും വേല ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത രാത്രികാലം അടുത്തു വരികയാണല്ലോ’

1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ
കര്‍ത്താവേ,…
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(പത്താം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

എത്തീ വിലാപയാത്ര കാല്‍വരി-
ക്കുന്നിന്‍ മുകള്‍പ്പരപ്പില്‍
നാഥന്‍റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ശത്രുക്ക-
ളൊന്നായുരിഞ്ഞു നീക്കി
വൈരികള്‍ തിങ്ങിവ-
രുന്നെന്റെ ചുറ്റിലും
ഘോരമാം ഗര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ !
ഭാഗിച്ചെടുത്തന്റെ
വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം
പാപികള്‍ വൈരികള്‍.
നാഥാ,വിശുദ്ധിതന്‍
തൂവെള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍
കനിവാര്‍ന്നു ചാര്‍ത്തേണമെന്നെ.

പത്താം സ്ഥലം

ദിവ്യ രക്ഷകന്‍റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

ഈ ശോമിശിഹായേ…..

ഗാഗുല്‍ത്തായില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ അവിടുത്തേയ്ക്ക് മീറ കലര്‍ത്തിയ വീഞ്ഞുകൊടുത്തു:എന്നാല്‍
അവിടുന്ന്‌ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല.അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ നാലായി ഭാഗിച്ച് ഓരോരുത്തര്‍ ഓരോ ഭാഗം എടുക്കുകയും ചെയ്തു.മേലങ്കി തയ്യല്‍ കൂടാതെ നെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു.അത് ആര്‍ക്ക് ലഭിക്കണമെന്നു ചിട്ടിയിട്ടു
തീരുമാനിക്കാം എന്ന് അവര്‍ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

‘എന്‍റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അവര്‍ ഭാഗിച്ചെടുത്തു.എന്‍റെ മേലങ്കിക്കുവേണ്ടി അവര്‍ ചിട്ടിയിട്ടു’ എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തു അങ്ങനെ അന്വര്‍ത്ഥമായി

രക്തത്താല്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ദുസ്സഹമായ വേദനയനുഭവിച്ച മിശിഹായേ,പാപം നിറഞ്ഞ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി അങ്ങയെ ധരിക്കുവാനും,മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി
ജീവിക്കുവാനും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. 1.സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ,….
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ….

(പതിനൊന്നാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

കുരിശില്‍ക്കിടത്തിടുന്നു നാഥന്‍റെ
കൈകാല്‍ തറച്ചിടുന്നു-
മര്‍ത്യനു രക്ഷനല്‍കാനെത്തിയ
ദിവ്യമാം കൈകാലുകള്‍
“കനിവറ്റ വൈരികള്‍
ചേര്‍ന്നു തുളച്ചെന്റെ
കൈകളും കാലുകളും
പെരുകുന്നു വേദന –
യുരുകുന്നു ചേതന ;
നിലയറ്റ നീര്‍ക്കയം
“മരണം പരത്തിയോ-
രിരുളില്‍ കുടുങ്ങി ഞാന്‍:
ഭയമെന്നെയൊന്നായ് വിഴുങ്ങി.”

പതിനൊന്നാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നു

ഈശോമിശിഹായേ……..

ഈശോയെ കുരിശില്‍ കിടത്തി കൈകളിലും കാലുകളിലും അവര്‍ ആണി തറയ്ക്കുന്നു…..ആണിപ്പഴുതുകളി ലേയ്ക്കു കൈകാലുകള്‍ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു…..

ഉഗ്രമായ വേദന….മനുഷ്യനു സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം ദുസ്സഹമായ പീഡകള്‍….എങ്കിലും അവിടുത്തെ
അധരങ്ങളില്‍ പരാതിയില്ല…..കണ്ണുകളില്‍ നൈരാശ്യമില്ല…..പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് അവിടുന്നു
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ലോക രക്ഷകനായ കര്‍ത്താവേ,സ്നേഹത്തിന്‍റെ പുതിയ സന്ദേശവുമായി വന്ന അങ്ങയെ ലോകം കുരിശില്‍ തറച്ചു.അങ്ങേ ലോകത്തില്‍ നിന്നല്ലാത്തതിനാല്‍ ലോകം അങ്ങയെ ദ്വേഷിച്ചു.യജമാനനേക്കാള്‍ വലിയ
ദാസനില്ലെന്ന് അങ്ങ് അരുളിചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.അങ്ങയെ പീഡിപ്പിച്ചവര്‍ ഞങ്ങളെയും പീഡിപ്പിക്കുമെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നു.അങ്ങയോടു കൂടെ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെടുവാനും,ലോകത്തിനു മരിച്ച്,അങ്ങേയ്ക്കുവേണ്ടി
മാത്രം ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. 1.സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1..നന്മ.

കര്‍ത്താവേ,…
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…..

(പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

കുരിശില്‍ കിടന്നു ജീവന്‍ പിരിയുന്നു
ഭുവനൈകനാഥനീശോ
സൂര്യന്‍ മറഞ്ഞിരുണ്ടു-നാടെങ്ങു-
മന്ധകാരം നിറഞ്ഞു.
“നരികള്‍ക്കുറങ്ങുവാ-
നളയുണ്ടു, പറവയ്ക്കു
കൂടുണ്ടു പാര്‍ക്കുവാന്‍
നരപുത്രനൂഴിയില്‍
തലയൊന്നു ചായ്ക്കുവാ-
നിടമില്ലൊരേടവും”
പുല്‍ക്കൂടുതൊട്ടങ്ങേ
പുല്‍കുന്ന ദാരിദ്ര്യം
കുരിശോളം കൂട്ടായി വന്നു.

പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹാ കുരിശിന്മേല്‍ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ….

രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ നടുവില്‍ അവിടുത്തെ അവര്‍ കുരിശില്‍ തറച്ചു…കുരിശില്‍ കിടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു….നല്ല കള്ളനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു….മാതാവും മറ്റു സ്ത്രീകളും
കരഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ കുരിശിനു താഴെ നിന്നിരുന്നു.’ഇതാ നിന്‍റെ മകന്‍’ എന്ന് അമ്മയോടും,ഇതാ നിന്‍റെ അമ്മ എന്ന് യോഹന്നാനോടും അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു.മൂന്നുമണി സമയമായിരുന്നു.’എന്‍റെ പിതാവേ,അങ്ങേ കൈകളില്‍
എന്‍റെ ആല്‍മാവിനെ ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു,എന്നരുളിച്ചെയ്ത അവിടുന്ന് മരിച്ചു.പെട്ടെന്ന് സൂര്യന്‍ ഇരുണ്ടു,ആറുമണിവരെ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരമായിരുന്നു.ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല നടുവേ കീറിപ്പോയി.
ഭൂമിയിളകി;പാറകള്‍ പിളര്‍ന്നു.പ്രേതാലയങ്ങള്‍ തുറക്കപ്പെട്ടു.

ശതാധിപന്‍ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നീതിമാനായിരുന്നു,എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.കണ്ടു നിന്നവര്‍ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ടു മടങ്ങിപ്പോയി.

‘എനിക്ക് ഒരു മാമ്മോദീസാ മുങ്ങുവാനുണ്ട് അത് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ ഞാന്‍ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു.’
കര്‍ത്താവേ,അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച മാമ്മോദീസാ അങ്ങ് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.അങ്ങേ ദഹനബലി അങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി.
എന്‍റെ ബലിയും ഒരിക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും.ഞാനും ഒരു ദിവസം മരിക്കും.അന്ന് അങ്ങയെപ്പോലെ ഇപ്രകാരം
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ.എന്‍റെ പിതാവേ,ഭൂമിയില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി;എന്നെ
ഏല്പിച്ചിരുന്ന ജോലി ഞാന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.ആകയാല്‍ അങ്ങേപ്പക്കല്‍ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ.

1. സ്വര്‍ഗ്ഗ.1.നന്മ.

കര്‍ത്താവേ….
പരിശുദ്ധ മാതാവേ….

(പതിമൂന്നാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍)

അരുമസുതന്റെമേനി-മാതാവു
മടിയില്‍ക്കിടത്തിടുന്നു:
അലയാഴിപോലെ നാഥേ,നിന്‍ ദു:ഖ-
മതിരു കാണാത്തതല്ലോ.
പെരുകുന്ന സന്താപ-
മുനയേറ്റഹോ നിന്‍റെ
ഹൃദയം പിളര്‍ന്നുവല്ലോ
ആരാരുമില്ല തെ-
ല്ലാശ്വാസമേകുവാ-
നാകുലനായികേ.
“മുറ്റുന്ന ദു:ഖത്തില്‍
ചുറ്റും തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
കിട്ടീലൊരാശ്വാസമെങ്ങും.”

പതിമൂന്നാം സ്ഥലം

മിശിഹായുടെ മൃതദേഹം മാതാവിന്‍റെ മടിയില്‍ കിടത്തുന്നു.

ഈശോമിശിഹായേ ….

അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു.പിറ്റേന്ന് ശാബതമാകും.അതുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങള്‍ രാത്രി കുരിശില്‍ കിടക്കാന്‍
പാടില്ലെന്നു യൂദന്മാര്‍ പറഞ്ഞു.എന്തെന്നാല്‍ ആ ശാബതം വലിയ ദിവസമായിരുന്നു.തന്മൂലം കുരിശില്‍
തറയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ കണങ്കാലുകള്‍ തകര്‍ത്തു ശരീരം താഴെയിറക്കണമെന്ന് അവര്‍ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.ആകയാല്‍ പടയാളികള്‍ വന്നു മിശിഹായോടുകൂടെ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും കണങ്കാലുകള്‍ തകര്‍ത്തു.ഈശോ പണ്ടേ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കണ്ടതിനാല്‍ അവിടുത്തെ കണങ്കാലുകള്‍ തകര്‍ത്തില്ല.എങ്കിലും പടയാളികളില്‍ ഒരാള്‍ കുന്തം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി.ഉടനെ അവിടെ നിന്നു രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി.അനന്തരം മിശിഹായുടെ മൃതദേഹം
കുരിശില്‍ നിന്നിറക്കി അവര്‍ മാതാവിന്‍റെ മടിയില്‍ കിടത്തി.

ഏറ്റ വ്യാകുലയായ മാതാവേ,അങ്ങേ വത്സല പുത്രന്‍ മടിയില്‍ കിടന്നുകൊണ്ടു മൂകമായ ഭാഷയില്‍ അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അങ്ങ് അനുഭവിച്ച സങ്കടം ആര്‍ക്കു വിവരിക്കാന്‍ കഴിയും? ഉണ്ണിയായി പിറന്ന ദൈവകുമാരനെ ആദ്യമായി കൈയിലെടുത്തതു മുതല്‍ ഗാഗുല്‍ത്താവരെയുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഓരോന്നും അങ്ങേ ഓര്‍മ്മയില്‍ തെളിഞ്ഞു നിന്നു.അപ്പോള്‍ അങ്ങ് സഹിച്ച പീഡകളെയോര്‍ത്തു ജീവിത ദു:ഖത്തിന്‍റെ ഏകാന്തനിമിഷങ്ങളില്‍ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയാശ്വസിപ്പിക്കണമേ. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ…
പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ…

(പതിനാലാം സ്ഥലത്തേയ്ക്കുപോകുമ്പോള്‍)

നാഥന്‍റെ ദിവ്യദേഹം വിധിപോലെ
സംസ്ക്കരിച്ചീടുന്നിതാ
വിജയം വിരിഞ്ഞുപൊങ്ങും ജീവന്‍റെ
ഉറവയാണക്കുടീരം
മൂന്നുനാള്‍ മത്സ്യത്തി-
നുള്ളില്‍ക്കഴിഞ്ഞൊരു
യൗനാന്‍ പ്രവാചകന്‍ പോല്‍
ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം
പിന്നിട്ടു നാഥന്‍
മൂന്നാം ദിനമുയിര്‍ക്കും:
പ്രഭയോടുയിര്‍ത്തങ്ങേ
വരവേല്പിനെത്തീടാന്‍
വരമേകണേ ലോകനാഥാ.

പതിനാലാം സ്ഥലം

ഈശോമിശിഹായുടെ മൃതദേഹം കല്ലറയില്‍ സംസ്ക്കരിക്കുന്നു.
ഈശോമിശിഹായെ…..

അനന്തരം പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദത്തോടെ റംസാക്കാരനായ ഔസേപ്പ് ഈശോയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു.നൂറു റാത്തലോളം സുഗന്ധകൂട്ടുമായി നിക്കൊദേമൂസും അയാളുടെ കൂടെ വന്നിരുന്നു.യൂദന്മാരുടെ
ആചാരമനുസരിച്ചു കച്ചകളും പരിമളദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ടു ശരീരം പൊതിഞ്ഞു.ഈശോയെ കുരിശില്‍ തറച്ചിടത്ത് ഒരു തോട്ടവും,അവിടെ ഒരു പുതിയ കല്ലറയുമുണ്ടായിരുന്നു. ശാബതം ആരംഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും
കല്ലറ അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടും,അവര്‍ ഈശോയെ അവിടെ സംസ്ക്കരിച്ചു.

‘അങ്ങ് എന്‍റെ ആല്‍മാവിനെ പാതാളത്തില്‍ തള്ളുകയില്ല;അങ്ങേ പരിശുദ്ധന്‍ അഴിഞ്ഞുപോകുവാന്‍ അനുവദിക്കുകയുമില്ല.’

അനന്തമായ പീഡകള്‍ സഹിച്ച് മഹത്വത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ച മിശിഹായേ,അങ്ങയോടുകൂടി മരിക്കുന്നവര്‍
അങ്ങയോടുകൂടി ജീവിക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ അറിയുന്നു.മാമ്മോദീസാ വഴിയായി ഞങ്ങളും അങ്ങയോടുകൂടെ
സംസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണല്ലോ.രാവും പകലും അങ്ങേ പീഡാനുഭവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്‌ പാപത്തിനു
മരിച്ചവരായി ജീവിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ. 1. നന്മ.

കര്‍ത്താവേ….
പരിശുദ്ധദേവമാതാവേ….

സമാപന ഗാനം

ലോകത്തിലാഞ്ഞു വീശി സത്യമാം
നാകത്തിന്‍ ദിവ്യകാന്തി :
സ്നേഹം തിരഞ്ഞിറങ്ങി പാവന
സ്നേഹപ്രകാശതാരം:
നിന്ദിച്ചു മര്‍ത്യനാ-
സ്നേഹത്തിടമ്പിനെ
നിര്‍ദ്ദയം ക്രൂശിലേറ്റി;
നന്ദിയില്ലാത്തവര്‍
ചിന്തയില്ലാത്തവര്‍-
നാഥാ,പൊറുക്കേണമേ.
നിന്‍ പീഡയോര്‍ത്തോര്‍ത്തു
കണ്ണീരൊഴുക്കുവാന്‍
നല്‍കേണമേ നിന്‍ വരങ്ങള്‍.

സമാപന പ്രാര്‍ത്ഥന

നീതിമാനായ പിതാവേ,അങ്ങയെ രന്ജിപ്പിക്കുവാന്‍ സ്വയം ബലിവസ്തുവായിത്തീര്‍ന്ന പ്രിയപുത്രനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കുകയും,ഞങ്ങളോടു രമ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ.

അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന്‍ ഗാഗുല്‍ത്തായില്‍ ചിന്തിയ തിരുരക്തം ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.ആ തിരുരക്തത്തെയോര്‍ത്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.

ഞങ്ങളുടെ പാപം വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു. എന്നാല്‍ അങ്ങേ കാരുണ്യം അതിനേക്കാള്‍ വലുതാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ അവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഈ പരിഹാരബലിയെയും ഗൌനിക്കേണമേ.

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ നിമിത്തം അങ്ങേ പ്രിയപുത്രന്‍ ആണികളാല്‍ തറയ്ക്കപ്പെടുകയും കുന്തത്താല്‍ കുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിക്കാന്‍ അവിടുത്തെ പീഡകള്‍ ധാരാളം മതിയല്ലോ.

തന്‍റെ പുത്രനെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പിതാവിനു സ്തുതിയും കുരിശുമരണത്താല്‍ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച പുത്രന്
ആരാധനയും പരിശുദ്ധാല്‍മാവിനു സ്തോത്രവുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.ആമ്മേന്‍. 1. സ്വര്‍ഗ്ഗ.1.നന്മ

മനസ്താ

പപ്രകരണം

രാത്രിജപം

Prayer Before Sleep

Blessed Night

പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍, ആമ്മേന്‍

എന്‍റെ ദൈവമായ ഈശോമിശിഹായെ , ഈ ദിവസം അങ്ങ് എനിക്കു നല്‍കിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  എന്‍റെ ഉറക്കവും ഈ രാത്രിയിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാന്‍ അങ്ങേക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. പാപത്തില്‍ നിന്ന് എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിലും എന്‍റെ അമ്മയായ കന്യാമാരിയത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണയിലും ഞാന്‍ വസിക്കട്ടെ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധ മാലാഖമാര്‍ എന്നെ സഹായിക്കുകയും സമാധാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയട്ടെ. അങ്ങേ അനുഗ്രഹം എന്‍റെ മേല്‍ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. എന്‍റെ കര്‍ത്താവേ ഈ രാത്രിയില്‍ പാപം കൂടാതെ എന്നെ കാത്തുപരി പാലിക്കണമേ. എന്നെ കാക്കുന്ന മാലാഖയേ, ദൈവത്തിന്‍റെ കൃപയാല്‍ അങ്ങേക്കെല്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ രാത്രിയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍.

ഈശോമറിയം യൌസേപ്പേ എന്‍റെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും നിങ്ങള്‍ക്കു ഞാന്‍ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു.

ഒരുക്കമില്ലാതെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തില്‍ നിന്ന് എന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ

Ethrayum Dhayayulla Mathave

Ethrayum Dhayayulla Mathave

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ, നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടിവന്ന് നിൻറെ ഉപകാരസഹായം അപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ അപേക്ഷയുടെ സഹായത്തെ ഇരന്നവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും നിന്നാൽ കൈവിടപ്പെട്ടുവെന്ന് ലോകത്തില്‍ കേൾക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു നീ നിനച്ചരുളണമേ , കന്യാവ്രതക്കാരുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ ,ദയയുള്ള മാതാവേ ഇവ്വണ്ണമുള്ള ശരണത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാന്‍ അണഞ്ഞു വരുന്നേൻ , നെടുവീർപ്പിട്ട് കണ്ണുനീര്‍ ചിന്തി പാപിയായ ഞാന്‍ നിന്റെ ദയയുടെ ആഴത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നില്കുന്നു . അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മാതാവേ ……
എന്റെ അപേക്ഷയെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയയുള്ളവളായി കേട്ടരുളേണമേ. ….

ആമേൻ. ..

പ്രഭാത പ്രാര്‍ത്ഥന

Morning Prayer / Prabhatha Prarthana (Malayalam)

Holy Mass

കർത്താവായ യേശുവേ, അങ്ങെനിക്കു നല്കിയ എണ്ണമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെപ്രതി നന്ദി പറയുന്നതിനുപകരം, കിട്ടാതെപോയ ചുരുക്കംചില കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി അങ്ങയോടു പരിഭവിച്ചതോർത്തു മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങ് എനിക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം സജ്ജമല്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ആ അവസ്ഥയെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിനനുയോജ്യമാക്കണമേ. എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്കുന്ന അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന അനുഗൃഹീതനായി ഞാൻ മാറട്ടെ. എന്നിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ സ്വർഗ്ഗീയ സൌഭാഗ്യങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച എന്റെ നല്ല ഈശോയേ, സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങയെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം, സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട് അങ്ങയെ തിരസ്കരിച്ച എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും പ്രതി ഞാനങ്ങയോടു മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. അപരാധിയായ എന്നെ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി പാപവും പാപസാഹചര്യങ്ങളും ഞാൻ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങെന്നിൽ വന്നു വസിക്കണമേ, എന്നെ അങ്ങയുടേതാക്കണമേ. ആമേന്‍
പരിശുദ്ധ അമ്മെ , വിശുദ്ധ ഔസേപ്പ് പിതാവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും മരിച്ചവര്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ….

ഉറങ്ങും മുൻപ് പ്രാർത്ഥന

Prayer Before Sleep (Malayalam Prayer)

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ഈശോയെ പാപിയായ എന്നെ വിണ്ടെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി കുരിശുമരണം സ്വീകരിച്ച അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.ഈ പകല്‍ അങ്ങയുടെ കുരിശിന്‍ തണലില്‍ എന്നെയും എെന്‍റ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയുംകാത്തുപരിപാലിച്ചതിന് ആയിരമായിരം നന്ദി അര്‍പ്പിക്കുന്നു.വരാമായിരുന്ന എല്ലാ ആപത്തുകളില്‍ നിന്നും അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചതിനു ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു…ആരാധിക്കുന്നു

ഈശോയെ കുരിശിെന്‍റ തണലില്‍ നിന്നു ഞാൻ അകന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓര്‍ക്കുന്നു.പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിവന്ന ധൂര്‍ത്തപുത്രനെപ്പോലെ ഈശോയെ ഞാനും അതേ വിശ്വാസത്തോടെ എെന്‍റ ഈശോയുടെ തിരുമുമ്പില്‍ ഇതാ മുട്ടുമടക്കുന്നു.എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ!!!ആസ്നേഹത്തില്‍ എനിക്ക് അഭയം തരണമേ !ഞാൻ മൂലം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വേദനിച്ചെങ്കില്‍ അവരോടും മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു.

ഈശോയെ എെന്‍റ മാപിതാക്കളെ.. ജീവിതപങ്കാളിയെ.. മക്കളെ…സഹോദരങ്ങളെ..സ്നേഹിതരെ…പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ..പ്രാര്‍ത്ഥന ആവശൃപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ..എല്ലാം അങ്ങയുടെ കൈകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു
അവരുടെ ആവശൃങ്ങളില്‍ ആഗ്രഹങ്ങളില്‍ ..യാചനകളില്‍ അങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കണമേ!!!

സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ ദാമ്പതൃ തകര്‍ച്ച അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.അങ്ങനെയുളള ദമ്പതികളുടെ ഇടയില്‍ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലണമേ…അവരെ അങ്ങ് ആശിര്‍വദിക്കണമേ!!!

കര്‍ത്താവേ ഞാന്‍ ഉറങ്ങാനായി അങ്ങയുെട മടിയില്‍ തലചായിക്കുന്നു..എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ…
ഈ രാത്രിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും കരയിലുടെയും വെളളത്തിലുടെയും വായുവിലുടെയും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങള്‍ക്കുംസംരക്ഷകനായിരിക്കണമേ…. അനുഗ്രഹിക്കണമേ!!അങ്ങ് അവര്‍ക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കണമേ!!

അമ്മേ മാതാവേ ഈ രാത്രിയില്‍ വിശുദ്ധിയിലും ദൈവകൃപയിലും ആയിരിയ്ക്കാന്‍ എനിയ്ക്കു വേണ്ടി മാദ്ധൃസ്ഥം വഹിക്കണമേ…അമ്മേ ഈ ജപമാലമാസത്തിെന്‍റ സമാപനദിവസമായ ഇന്ന് അമ്മയുടെ മുൻപില്‍ നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞതയോട് നില്ക്കുന്നു..എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു…തന്ന കൃപകള്‍ക്കായി നന്ദി…നാഥേ..

ഈശോയുടെ മാധൂരൃമുളള തിരുഹൃദയമേ എന്നോട് സ്നേഹമായിരിക്കണമേ….

അമലോത്ഭമറിയത്തിെന്‍റ വിമലഹൃദയമേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ….

മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാജപം

Mathavinte Vimala Hruday Prathishta Japam

Prayer of Dedication to the Immaculate Heart of Mary

Immaculate heart of Mary

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായവും മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ അഭയവുമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, യുദ്ധം കൊണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടും അധംപതിച്ചുപോകുന്ന ലോകത്തെയും പലവിധത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരുസ്സഭയേയും വിവിധ സങ്കടങ്ങള്‍ നിമിത്തം വലയുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേ അമലോല്‍ഭവ ഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ടിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സമാധാനം ഞങ്ങള്‍ക്കും ലോകത്തിനുമായി വാങ്ങിത്തരണമേ. അങ്ങേ വിമലഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ടിതരായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രേഷിത ചൈതന്യത്തില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

തിരുസ്സഭാംബികേ,തിരുസ്സഭയ്ക്ക് സര്‍വ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും അരുളണമേ.വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ അങ്ങ് നയിക്കണമേ. മാനവവംശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈശോയുടെ സമര്‍പ്പണത്തോടു യോജിച്ച് അങ്ങയോടു വിശ്വസ്തത പുലര്‍ത്തി ജീവിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ
സഹായിക്കണമേ.

അമലോല്‍ഭവ ഹൃദയമേ, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്‍ രൂപംകൊള്ളുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെയും മാനവപുരോഗതിയെ തളര്‍ത്തുന്ന തിന്മയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവു ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്കണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ മാര്‍പാപ്പാമാര്‍ അങ്ങേയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളില്‍ നവീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ അമലോല്‍ഭവഹൃദയത്തിന്റെ സ്വന്തമായി ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ.

ആമ്മേന്‍.

മറിയത്തിന്റെ വിമലഹൃദയമേ,

ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍തഥിക്കണമേ…

ജപമാല – മഹത്വത്തിന്‍റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Mahathwathinte Divya Rahasyangal (Malayalam Prayer)

Mary at Fathima 5

1.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ മരിച്ചു മൂന്നാംദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം
………… മാതാവേ , ഒരിക്കല്‍ ഉത്ഥാനം ചെയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിര്‍മ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1 1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

2.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ ഉയര്‍പ്പിനുശേഷം 40-)0 ദിവസം സ്വര്‍ഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ……….. മാതാവേ ,സ്വര്‍ഗ്ഗപിതാവിന്‍റെപക്കല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു മദ്ധ്യസ്ഥനുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ഉല്‍കണ്0കൂടാതെ ജീവിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

3. പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാള്‍ ദിവസം പരി . കന്യകാമറിയവും ശ്ലീഹന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം
…….. മാതാവേ ,ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവുകളില്‍ പ്രസാദവരംവഴി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഓര്‍മ്മിച്ചുകൊണ്ട് ,ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

4.പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്‍റെ ഈലോകജീവിതം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗാരോപിതയായി എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം
………. മാതാവേ , ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാന്‍ ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

5.പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം സ്വര്‍ഗ്ഗഭൂലോകങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായി ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം
……മാതാവേ , സ്വര്‍ഗ്ഗ ഭാഗ്യത്തെ മുന്നില്‍കണ്ടുകൊണ്ട്, ഈലോകജീവിതത്തിലെ കുരിശുകള്‍ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

ജപമാല – ദു:ഖകരമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Dhukkathinte Divya Rahasyangal (Malayalam Prayer)

Mother Mary

1. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പൂങ്കാവനത്തില്‍ രക്തംവിയര്‍ത്തുവെന്ന
ദു :ഖമായ ദിവ്യരഹസ്യത്തെപറ്റി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം

……………… വ്യാകുലമാതാവേ ,മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്ത് ദു :ഖിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10 നന്മ .1 ത്രീ

2. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പീലാത്തോസിന്‍റെ അരമനയില്‍വച്ച് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം

………. മാതാവേ ,നഗ്നമായ വസ്ത്രധാരണവും ,നിര്‍മ്മലമല്ലാത്ത സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്‍ കടന്നുപറ്റാതിരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

3. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായെ പടയാളികള്‍ മുള്‍മുടി ധരിപ്പിച്ചു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം

………… മാതാവേ ,ഈശോയ്ക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത
യാതൊന്നിനും ഞങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മയിലും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും പ്രവേശനം നല്കാതിരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

4. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ കുരിശു വഹിച്ച്‌ ഗാഗുല്‍ത്താമലയിലേക്ക് പോയി എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം

……….. മാതാവേ ,അപമാനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ , ക്ഷമയോടെ അവ വഹിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1 ത്രീ

5. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ രണ്ടുകള്ളന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ കുരിശിന്മേല്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം

……………. മാതാവേ , ഞാന്‍
ലോകത്തിനും ലോകം എനിക്കും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മനസ്ഥിതിയോടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ ക്രൂശിച്ചു ജീവിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1 ത്രീ

ജപമാല – പ്രകാശത്തിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Prakashathine Rahasyangal (Malayalam Prayer)

mary-immaculate

1. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയില്‍വച്ച് സ്നാപകയോഹന്നാനില്‍നിന്നും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാടപ്രാവിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നും തന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നതിനെയോര്‍ത്ത് ധ്യാനിക്കാം 
………….മാതാവേ ,അമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളില്‍വന്ന് നിറയണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

2. യേശുനാഥന്‍ അവിടുത്തെ അമ്മയായ പരി .മറിയത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം 
കാനായിലെ വിവാഹവിരുന്നില്‍വെച്ച് പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ ആദ്യ അത്ഭുതത്തെയോര്‍ത്ത്‌ ധ്യാനിക്കാം 
…………മാതാവേ ,ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമസന്ധികളിലും ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അവിടുത്തെ തിരുകുമാരനായ യേശുവിനോട് മാദ്ധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

3. യേശുനാഥന്‍ അവിടുത്തെ മലയിലെ പ്രസംഗത്തില്‍ക്കൂടി സ്വര്‍ഗീയപിതാവിന്‍റെ സനാതന തത്വങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ യോര്‍ത്ത് ധ്യാനിക്കാം 
…………മാതാവേ , ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ സംഗ്രഹിച്ച് വചനാത്മകമായി ജീവിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

4. കര്‍ത്താവായ യേശു താബോര്‍ മലയില്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അരുമശിഷ്യര്‍ക്ക് തന്‍റെ രൂപാന്തരീ കരണത്തില്‍കൂടി സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതിനെയോര്‍ത്ത് ധ്യാനിക്കാം

……മാതാവേ , ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ യേശുഅനുഭവമുണ്ടാകുവാന്‍ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

5. യേശു തന്‍റെ അന്ത്യഅത്താഴവേളയില്‍ വി . കുര്‍ബാന സ്ഥാപിച്ച്‌ അപ്പവും വീഞ്ഞും കയ്യിലെടുത്ത് , തന്‍റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കിമാറ്റി , തന്‍റെ നിത്യമായ സാന്നിദ്ധ്യം ലോകത്തിന് നല്‍കിയതിനെയോര്‍ത്ത് ധ്യാനിക്കാം …..മാതാവേ , യേശുവിനെ അമ്മ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതംവഴി യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ .
1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ

Ethrayum Dhayayulla Mathave (Malayalam Prayer)secred-heart-of-blessed-virgin-mary

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ, നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടിവന്ന്

നിന്റെ  ഉപകാരസഹായം അപേക്ഷിച്ച്

നിന്റെ അപേക്ഷയുടെ സഹായത്തെ ഇരന്നവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും

നിന്നാൽ കൈവിടപ്പെട്ടുവെന്ന് ലോകത്തില്‍ കേൾക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല

എന്നു നീ നിനച്ചരുളണമേ ,

കന്യാവ്രതക്കാരുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ ,

ദയയുള്ള മാതാവേ ഇവ്വണ്ണമുള്ള ശരണത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു

നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാന്‍ അണഞ്ഞു വരുന്നേൻ ,

നെടുവീർപ്പിട്ട് കണ്ണുനീര്‍ ചിന്തി പാപിയായ ഞാന്‍

നിന്റെ ദയയുടെ ആഴത്തെ കാത്തുകൊണ്ട്

നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നില്കുന്നു .

അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മാതാവേ……

എന്റെ അപേക്ഷയെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ

ദയയുള്ളവളായി കേട്ടരുളേണമേ….

ആമേൻ.

പരിശുദ്ധത്മാവിനോടുള്ള ജപം

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ജപം / Prayer to the Holy Spirit (Malayalam)

Holy Spirit

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എഴുന്നള്ളി വരണമേ.

അങ്ങയുടെ പ്രകാശത്തിന്‍റെ കതിര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്ന് അയക്കണമേ.

അഗതികളുടെ പിതാവേ,ദാനങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നവനേ,ഹൃദയത്തിന്‍റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളിവരേണമേ.

ആശ്വാസ ദായകാ ആത്മാവിന്‍റെ മാധുര്യമേ ഉഷ്ണത്തില്‍ തണുപ്പേ,അവശതയില്‍ ആലംബമേ എഴുന്നള്ളിവരണമേ.

ആനന്ദപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രകാശമേ, അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ.

അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ മനുഷ്യരില്‍ പാപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.

മാലിന്യമുള്ളത് കഴുകണമേ.

വാടിപ്പോയത് നനക്കണമേ.

രോഗമുള്ളത് സുഖപ്പെടുതണമേ.

കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തണമേ.

ആറിപ്പോയത് ചൂടാക്കണമേ.വഴിതെറ്റി പ്പോയതു നെര്‍വഴിക്കാക്കണമേ.

അങ്ങില്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവിടുത്തെ ഏഴു വിശുദ്ധ ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെ.പുണ്യയോഗ്യതയും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമേ.

ആമ്മേന്‍.

Prayer to get Conceived

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുവാന്‍ ദബതികളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന

Mary with the Lamb of God

സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ , ഞങ്ങളെ ദാബത്യ ജീവതത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച അങ്ങയോടു ഞങ്ങള്‍ നന്ദി പറയുന്നു . ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്ന കര്‍ത്താവേ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ . പിതൃത്വത്തിന്‍റെയും മാതൃത്വത്തിന്‍റെയും നാഥനായ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുത്ത് ഞങ്ങളെ ആശീര്‍വദിക്കണമേ. നിര്‍മ്മല കന്യകയായിരുന്ന മറിയത്തെ അത്ഭുതകരമാം വിധം മാതാവാക്കി ഉയര്‍ത്തിയ ദൈവമേ , അബ്രഹാത്തെയും സാറായെയും , വാര്‍ദ്ധക്യത്തില്‍ മാതാപിതാക്കളാക്കിയ പിതാവേ , അങ്ങേക്കിഷ്ടമാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കളാകുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നല്കണമേ . ഒരു കുഞ്ഞിന്‍റെ നിര്‍മ്മലമായ സാന്നിദ്ധ്യത്താലും സ്നേഹത്താലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹാമൃതം ഈ ലോകത്തില്‍ അനുഭവിച്ചു ധന്യരാകുവാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ . ആമ്മേന്‍

Mary, Mother of God 1

Prayer in the Mediation of St Antony

വി. അന്തോനീസിന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥം തേടിയുള്ള  പ്രാർഥന 

st-antony-of-padua

സർവ്വശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനും ദൈവനന്മയിൽ സമ്പന്നനുമായ വി. അന്തോനീസിനെ ഞങ്ങൾക്ക്‌ മാതൃകയും എന്നും സഹായമരുളുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥനുമായി നൽകിയല്ലോ. ആ വിശുദ്ധന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്താലും സഹായത്താലും ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയമഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ മനോവിശ്വാസത്തോടെ വി. അന്തോനീസിന്റെ സഹായം തേടുന്നതിനുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക്‌ തന്നരുളേണമെ.
കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. വി. അന്തോനീസിനെ വണങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ, ആ വിശുദ്ധന്റെ സഹായത്താൽ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അനുഗ്രഹസമൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും കൃപചെയ്യണമെ.
കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദാസനായ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ വിശേഷ പുണ്യങ്ങളാലും അത്ഭുതപ്രവർത്തനവരത്താലും ധന്യനാക്കുന്നതിന്‌ അങ്ങ്‌ തിരുമനസ്സായല്ലോ. ആ വിശുദ്ധനെ വണങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം ഉത്സാഹപൂർവ്വം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെമേൽ കൃപയുണ്ടാകണമെ. വി. അന്തോനീസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ സഹായവും സംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യണമെ. അങ്ങയുടെ പരിത്രാണത്തിന്റെ ഫലം എന്നുമനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ.
“അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം” എന്നരുളിച്ചെയ്ത കർത്താവേ, വി. അന്തോനീസിന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന ഈ രോഗികളെ തൃക്കൺപാർക്കണമെ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ സൗഖ്യം ഞങ്ങൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവമായ അങ്ങേയ്ക്കും അങ്ങയുടെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനും, സുകൃതസമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുശേഷം നിത്യ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഇടയാകട്ടെ.

ആമ്മേൻ.

St Antony of Padua

അമലോത്ഭവമാതാവിന്റെ ജപമാല Rosary of Mary Immaculate (Malayalam)

Mary Immaculate

ഓരോ നന്മനിറഞ്ഞ മറിയത്തിനും ശേഷം, “ദൈവജനനിയായ എത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട കന്യകമറിയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ” എന്ന സുകൃതജപം ചൊല്ലുക

 

ആദിയും അറുതിയുമില്ലാത്ത പിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങേ സര്‍വ്വശക്തിയാല്‍ അങ്ങേ കുമാരിയായ എത്രയും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെ ജന്മപാപത്തില്‍നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് ഞാന്‍ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.

 

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 4 നന്മ. 1 ത്രീ.

 

ആദിയും അറുതിയുമില്ലാത്ത പുത്രന്‍ തമ്പുരാനേ അങ്ങേ ദിവ്യജ്ഞാനത്താല്‍ അങ്ങേ മാതാവായ എത്രയും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെ ജന്മപാപത്തില്‍നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് ഞാന്‍ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 4 നന്മ. 1 ത്രീ.

 

ആദിയും അറുതിയുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധാരൂപിയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്താല്‍ അങ്ങേ മണവാട്ടിയായ എത്രയും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെ ജന്മപാപത്തില്‍നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് ഞാന്‍ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ. 4 നന്മ. 1 ത്രീ.

 

മാര്‍ യൌസേപ്പിതാവിന്റെ ശുദ്ധതയുടെ സ്തുതിക്കായി 1 ത്രീ

മാതാവിന്‍റെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണീരിന്‍ ജ­പമാ­ല MATHAVINTE RAKTHA KANNEERIN JAPAMALA

മാതാവിന്‍റെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണീരിന്‍ ജ­പമാ­ല

MATHAVINTE RAKTHA KANNEERIN JAPAMALA

 

 
 

ക്രൂ­ശി­തനാ­യ എ­ന്റെ ഈ­ശോയെ! അ­ങ്ങേ തൃ­പ്പാ­ദ­ങ്ങളില്‍ സാ­ഷ്ടാം­ഗം വീ­ണു­കൊ­ണ്ട് ക­രു­ണാര്‍­ദ്രമാ­യ സ്നേഹ­ത്തോടെ, കാല്‍­വ­രി­യി­ലേ­ക്കു­ള്ള വേ­ദ­ന നിറ­ഞ്ഞ യാ­ത്രയില്‍ അ­ങ്ങേ അ­നു­ഗ­മി­ച്ച പ­രി­ശു­ദ്ധ അ­മ്മ­യു­ടെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണു­നീ­രുക­ളെ ഞ­ങ്ങള്‍ അ­ങ്ങേ­ക്കു സ­മര്‍­പ്പി­ക്കു­ന്ു­ന. നല്ല­വനാ­യ കര്‍­ത്താവേ! പ­രി­ശു­ദ്ധ അ­മ്മ­യു­ടെ ര­ക്തം­ക­ലര്‍­ന്ന ക­ണ്ണു­നീര്‍­ത്തു­ള്ളി­കള്‍ ത­രു­ന്ന സ­ന്ദേ­ശം ശ­രി­ക്കു മ­ന­സ്സി­ലാ­ക്കു­ന്ന­തിനും അങ്ങ­നെ ഞ­ങ്ങളില്‍ ഇ­ഹത്തില്‍ നി­ന്റെ തി­രു­മന­സ്സു നി­റ­വേ­റ്റി­ക്കൊ­ണ്ടു സ്വര്‍­ഗ്ഗത്തില്‍ അ­വ­ളോ­ടൊ­ത്തു നി­ത്യ­മാ­യി നി­ന്നെ വാ­ഴ്­ത്തി സ്­തു­തി­ക്കു­ന്ന­തിനും യോ­ഗ്യ­രാ­ക്കു­ന്ന­തി­നു വേ­ണ്ട അ­നു­ഗ്ര­ഹം ഞ­ങ്ങള്‍­ക്കു നല്‍­കണമേ.

 

ആ­മ്മേന്‍.

 

ഓ! ഈ­ശോ­യെ ഈ ലോ­കത്തില്‍ നി­ന്നെ അ­ധി­ക­മാ­യി സ്നേ­ഹി­ക്കു­കയും സ്വര്‍­ഗ്ഗത്തില്‍ നി­ന്നെ ഏ­റ്റം ഗാ­ഢ­മാ­യി സ്നേഹി­ച്ച് നി­ന്നോ­ടൊ­ത്തു വാ­ഴു­കയും ചെ­യ്യു­ന്ന പ­രി­ശു­ദ്ധ അ­മ്മ­യു­ടെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണു­നീ­രുക­ളെ നീ ക­രു­ണ­യോ­ടെ വീ­ക്ഷി­ക്കേ­ണമെ. (1പ്രാ.) സ്നേ­ഹം നി­റ­ഞ്ഞ ഈ­ശോയെ! നി­ന്റെ പരി. അ­മ്മ ചിന്തി­യ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണു­നീ­രി­നെ­ക്കു­റി­ച്ച് എ­ന്റെ യാ­ചന­കള്‍ കേള്‍­ക്ക­ണ­മേ. (7 പ്രാ.)

 

ഓ! ഈ­ശോ­യെ………………(1 പ്രാ.)

 

(7 പ്രാ­വശ്യംചൊല്ലി­യ­ശേഷം)

 

ഓ! മ­റി­യ­മേ! വ്യാ­കു­ലവും  ക­രു­ണയും സേ്‌­ന­ഹവും   നി­റ­ഞ്ഞ  അമ്മേ! ഞ­ങ്ങ­ളു­ടെ   എളി­യ   യാ­ച­നക­ളെ നി­ന്റെ  പ്രാര്‍­ത്ഥ­ന­യോ­ടുചേര്‍­ത്ത്നി­ന്റെ പ്രി­യ­പു­ത്ര­നുകാ­ഴ്­ച­വ­യ്­ക്ക­ണമെ.   അ­ങ്ങു­ന്നുഞ­ങ്ങള്‍­ക്കാ­യി ചിന്തി­യര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണു­നീ­രു­ക­ളെ­ക്കു­റി­ച്ച്   ഈ… (കാ­ര്യം)  നി­ന്റെപ്രി­യ­പു­ത്രനില്‍  നി­ന്നുല­ഭി­ച്ചു  ത­ര­ണമേ. ഞങ്ങ­ളെ  എല്ലാ­വ­രേയും   നി­ത്യ­ഭാ­ഗ്യത്തില്‍ ചേര്‍­ക്കു­കയും  ചെ­യ്യ­ണമെ. ഓ! മ­റി­യമേ! നി­ന്റെ ര­ക്ത­ക്ക­ണ്ണീരാല്‍ പി­ശാ­ചി­ന്റെ ഭ­ര­ണ­ത്തെ  ത­കര്‍­ക്ക­ണ­മെന്നും  ഞ­ങ്ങ­ളെ ­പ്ര­തിബ­ന്ധി­തമാ­യ  ഈ­ശോ­യു­ടെ   തൃ­ക്ക­ര­ങ്ങളാല്‍   സ­ക­ലതി­ന്മ­ക­ളിലും   നിന്നും  ലോ­ക­ത്തെകാ­ത്തുര­ക്ഷി­ക്ക­ണ­മെന്നും  ഞ­ങ്ങള്‍  പ്രാര്‍­ത്ഥി­ക്കുന്നു.

 

ആ­മ്മേന്‍.

 

Catholic Prayers and Basic Catechism

Catholic Prayers and Basic Catechism

 

Opening Prayers

In the name of the Father, and of the Son and, of the Holy Spirit, Amen

Our Father

Our father, who art in heaven, hallowed be thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven Give us today our daily bread and forgive use our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not lead us to the temptation, but deliver us from all evil. Amen

Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are youAmong women & blessed is the fruit of your womb Jesus, Holy Mary mother of god, pray for us sinners, now and the hour of our death Amen

Glory Be

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,as it was in the beginning is now and ever shall world without end. Amen.

Morning Prayer

O my God, I offer you above all my thoughts, words,actions,and sufferings; and I beseech you to give me your grace may not offend you this day but may faithfully serve you and do your holy will in all things. I desire to gain all the indulgences that I can.

The Angelus

The Angel of the Lord declared unto Mary and she conceived by the Holy Spirit Hail Mary…. Beho1d the hand maid of the Lord, Be it done unto me according to your Word. Hail Mary… And the word was made flesh, And dwe1t among us Hail Mary…. V: Pray for us O Holy Mother Of God R:That we may be Made worthy of the promises of Christ

Let us Pray:

Pour fourth, we beseech you O Lord, your grace into our hearts,That we may, to whom the incarnation of Christ your Son,was Made known by the message of an Angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen Queen of Heaven Rejoice Queen of Heaven, rejoice,Alleluia. For he whom you did merit to bear,Alleluia Has risen as he said, Alleluia Prayforusto god, A1leluia Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia For the Lord is risen indeed,Alleluia

Let uspray:

O God, you deigned to give joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant we beseech you that through his mother the Virgin Mary we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ O Lord. Amen

An act of Faith

O my God, I firmly believe in all that Your Holy Catholic Church approves and teaches, since it is you, O infallible truth, who has Revealed it to your church

An act of Hope

O my God, with firm confidence I hope in you that Thou will grant me through the merits of Jesus Christ, the assistance of your Grace and after keeping your Commandments, will bestowon me life everlasting, according to your promises, who are almighty and whose word is truth

AnactofLove

O my God, Have you with my whole heart, with my wholesoul, with all my strength and above all things because you areinfinitely good and worthy ofbeing loved, therefore,.For the loveofyou,I1ove my neighboras myself

I Believe

I believe in God, the Father Almighty,Creatorof Heaven and earth, Ibelieve in Jesus Christ, His only Son our Lord, who wasConceivedby the power of the Holy Spirit, born of the VirginMary, suffered underPontius Pilate, was crucified,died and wasburied. He descended into the dead, on the third day he roseagain, He ascended into Heaven and is seatedat the Right Handof the father. From there, He shall come again tojudge the livingand thedead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of thebody and life everlasting. Amen.

Night Prayer

O,my God, I thank you for a11 the benefits which I have everreceived from you, and especially this day give me the Light to seewhat sins I have committed, grant me grace to be truly sorryfor them.

Pray for daily Neglects

Eternal father, I offer thee the sacred heart of Jesus, with all its love, Sufferings & merits 1. My life To expiate all the sins I have committed this day & during my life Glory be to the Father… 2. To purifythe good I have done badly this day and during all my life Glory be to the Father… 3. To supply for the good I ought tohave doneand that IhaveNeglectedthis day and during all my life. Glory be to the Father…

An act of contrition

0 my God,I am sorry and beg pardon for all my sins, anddetest them above all things, because they deserve your dreadfulpunishment, because they havecrucified my lovingSavior JesusChrist andmost of all, because they haveoffended thineinfinitegoodness. I firmly resolve with the help of your grace, never tooffend you again and carefully to avoid the occasions of Sin

I confess

I confess to almighty god, to blessed Mary ever Virgin, toBlessed Micheal the Archangel , to Blessed John the Baptist, to the Holy Apostles Peter and Paul , and to all the Saints, that I havesinned exceedingly in thought, word and deed through my fault,through my fault, through my most grievous fault. Therefore I beseech thee O Blessed Virgin Mary, Blessed Michael the Archangel, to Blessed John the Baptist, to the holy Apostles Peter andPaul, and to all the Saints, to pray for me to the Lord our God. Amen.

On going to bed

0 my God, receive my soul, in the name of our Lord JesusChrist crucified. I lay down to rest. Bless me O Lord, and defendme; preserve me from a sudden and unprovided death and fromall dangers and bring me to life everlasting with you. Amen.

Jesus, Mary and Joseph

Jesus, Mary and Joseph I give you my heart and my soul. Jesus, Mary and Joseph assist me in my last agony. Jesus, and Joseph may I breathe forth my soul in peacewith you.

OCCASION AL PRAYERS

Grace before meals

Bless us, 0 Lord, and these your gifts which we are about toreceive from your goodness, through Christ our Lord. Amen.

Grace after meals

We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, wholives and reigns forever. Amen.

Before work or study

Grant, webeseech Thee, O Lord, that our actions with Thyholy inspirations, be carried on with Thy gracious assistance, thatevery prayer and work of ours may always begin by Thee,andthough Thee be happily ended. Through Christ our Lord Amen.

After work orstudy

We fly to thy patronage, O Holy Mother of God; despise notour petitions in our necessities, but deliver usfrom all dangers, ever glorious andB1essedVirgin.. Hail Mary..

In any tribulation

All-powerful andmerciful Father, refreshment of the weary,comfort in sorrow, strength in our weakness, hear the prayer whichwe sinners make to you: save and sustain us in our present need,and help us to face the future with courage. Through Christ ourLord, Amen.

In temptation and affliction

O God, whorestored the wicked to justice, and desires notthe death of the sinner: We humbly beseech Thy majesty, that byThyheavenly aid and constant protection, Thou Wouldst graciously defend Thy servants who trust in Thy mercy; that theymay serve Thee always and never be separated from Thee by any Temptations.Through Christ Our Lord. Amen.

To Saint Joseph

God our Father, you chose Saint Joseph as the husbandofMary, the Mother of your Son.May he who caredfor your Son here on earth, continue tocare for us from yourhome in heaven. Through Christ our Lord.Amen.

To Saints Peter and Paul

Lord our God, in the preaching of the holy Apostles Peter andPaul you gave to your Church the beginning of Christian faith.Through their intercession come to our aid and guide us intheway of eternal salvation. Through Christ our Lord. Amen.

For The Church

Father, in the new covenant instituted by Christ your Son, yougather your people in the unity of your Spirit from all the nations oftheearth. Keep your Church faithful to her mission as a leaven inthe world, renewing all people in Christ and transforming theminto your own family. Through the same Christ our Lord. Amen.

For The Pope

Father, as successor to the Apostle Peter you have chosenyour servant (N.) to be the vicar of Christ on earth and shepherdof the whole flock. May he strengthenhis brothers, and may thewhole Church be in communion with him in the bond of unity, loveand peace, that all men may receive from you, the shepherd andbishop of their souls, truthand eternal life. Through Christ ourLord. Amen.

For the missions

God of truth, Father Son, and Holy Spirit, hear our prayer forthose who do not know you, that your name may be praisedamong all peoples of the world. Sustain and inspire your servantswho bring them the Gospel. Bring fresh vigor to wavering faith;sustain our faith when it is still fragile. Renew our missionary zeal. Make us witnesses to your goodness, full of love, of strength andof faith, for your glory and for the salvation of the world. Amen

Prayer of engaged couples

Father, in my heart love has come alive for a person you made,and whom you too know and love. It was you who brought me tomeet her (him);and come to know her (him), as once, in paradiseyou brought Eve and Adam together so that man should not remain alone. I want to thank you for this gift. It fills me with pro- found joy. It makes me like you, who are love itself, and bringsme to understand the Value of the life you have given me. Help menot to squander the riches you have stored in my heart. Teach methat love is a gift that must not be suffocated by selfishness; thatis pure and strong and must not be soiled or corrupted; that love is fruitful and should, even now, open up a new lifefor myself and the person who has chosen me. Loving Father, Ipray for the person who is thinking of me and waiting for me, andwho has placed in me complete trust for the future; I pray for thisperson who will walk along the path of life with me; help us to beworthy of one another and to be an encouragement and exampleto one another. Fill us with your Holy Spirit. Help us to preparefor marriage, for its grandeur and for its responsibilities, so thatthe lovewhich fills us bodyand spirit may rule our lives or ever more. Jesus be with us always. Mary, our heavenly mother prayfor us. Amen.

Prayers of married people

Father, all-powerful and eternal God, we give you thanks andbless your holy name; You created mankind as man and womanand blessed their union, making them a help and support for eachother. Remember us today. Look kindly on us and grant’ that ourlove may be completely unselfish, a gift like that of Christ to hisChurch. May we live many years together in joyand peace, andmay we always give you heartfelt praise through your Son and inthe Holy Spirit. Amen.

Prayer asking for a child

God our father, all parenthood comes from you. Allow us toshare in that power which is yours alone, and let us see in thechild you send us a living sign of your presence in our home. Blessour love and make it fruitful so that a new voice may join ours inpraise of you, a new heart love you, and a new life bear witnessto you. Amen.

Expecting a child

Father, we thank you for your marvelous gift; you have allowed us to share in your divine parenthood. During this time ofwaiting, we ask you to protect and nurture these first mysteriousstirrings of life. May our child come safely in to the light of theworld and to the new birth of baptism. Mother of God, we entrust our child to your loving heart. Amen.

For the children’s future

Lord, help our children to know the road you have chosen forthem; may they give you glory and attain salvation. Sustain themwith your strength, and let them not be satisfied with easy goals.Enlighten us, their parents,that we may help them to recognizetheir calling in life and respond to it generously. May we put noobstacle in the way of your inner guidance. Amen.

Children’s prayer for their parents

Father, it is your commandment that we should honor ourfather and mother; hear the prayers we offer you for them. Grantthem many years on earth and keep them in health of mind andbody. Bless their work and all they do. Give themback a hundred-fold whatever they have done for me. Inspire them withyour love and help them to fulfill your holy law. One day, may I betheir comfort and support, so that having enjoyed their affectionon earth I may have the joy of being with them forever in yourhome in heaven. Through Christ our Lord. Amen.

Prayer of a father or mother

Father of mankind, youhave given me these children, andentrusted them to my charge, tobring ‘them up for you and prepare them for everlasting life. Helpme with your heavenly graceto fulfill this sacred duty. Teach me what to give, and what to do withhold; when to reprove and when to forbear. Make me gentle,yet firm; considerate and watchful. Through Christ our Lord.Amen…

For a child going to school

God our Savior, you sat among the teachers of the law, listening to them and questioning them.” We entrust our child to youwhile he (she) is at school. Fill him (her) with the spirit of wisdom;open his (her) mindso that he (she)’ may learn the knowledgenecessary for this life and for the life to come. Help him (her) in all he (she) has to do.” Give him (her) perseverance and strength; make him’ (her) responsive and hard-working You are the way,the truth and the life; do not let him (her) beled astray from theright path by false teaching. May he (she) grow like you, LordJesus, in age in wisdom, and in grace before God and men. Amen.

For relatives and friends

God our “Father, look kindly on our relatives and friends. Bythe power of your Holy Spirit, pour out on them the gifts of yourlove. Give them health of mind and body, thatthey may love youwith all their heart and do your will in all things. through Christour Lord. Amen

For young people

We commend all young people to you, Lord; children, teenagers and students, engaged and newly married couples, and youngparents. Grant them health, wisdom, the joy of living in yourpresence; and grant those who care for them; their leaders, andCounselor’s, your spirit of understanding and love. Through ChristOur Lord. Amen.

AStudent’sPrayer

Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, I praise you, I thankyou and I worship you. Lord Jesus Ithank for all the blessingsyou have given me. I surrender my intellect, my mind, memory into your hand. Heavenly Father, Lord Jesus, send the Holy Spirit upon me. Oh! Holy Spirit, come into my heart, comeinto my mind, come into my intellect to enlighten me so that I maystudy well. Holy Spirit, my helper, fill me with your wisdom, knowledge and understanding. Spirit of Jesus, give me good memoryso that I might be able to understand and remember what I amgoing to study now. Oh Holy Spirit, I need you, come into me.Thank you Father, thank you Jesus, Thank you Holy Spirit. (OneOur Father, One Hail Mary & One Glory be)

A Teacher ’S prayer

You, O Lord are my strength, my patience, my light and mycounsel. For my own conduct and for that of my pupils, grant methe spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel andfortitude, the spirit of knowledge and piety, the spirit of holy fearof you, and an ardent zeal to procure your glory. I unite my laborsto those of Jesus Christ, and beg the most blessed Virgin, St. Joseph, the Guardian Angels and St. John De La Salle to protect and guide me in this holy work.

A Nurse’s prayer

O my God l am about to begin the day’s work, Teach me toreceive the sick in your name. Give to my efforts success, sweetJesus,for the glory of your holy name. It is your work; withoutyou I cannot succeed; Grant that the sick whom you have placedin my care may be abundantly blessed; and not one of them belost because of anything that is lacking in me. Help me to overcome every temporal weakness and strengthen in me whatevermay enable me to bring the sunshine of joy to the lives that aregathered round me day by day. Make me beautiful within for the sake of your sick ones and of those who will be influenced bymen Amen.

A Driver’s prayer

O Lord make me a careful and watchful driver, so that I maynot cause death or pain through any neglect of mine. Protect allwho are with me in my car, that no harm come to them. Helpme to enjoy the beauty of your creation and to be thoughtful toothers at all times. O Lord Jesus Christ, be with me on my journey and bring mehome in peace; at the end of life meet me and welcome me to mytrue home with you in heaven.

For those who are suffering

Father, you are the unfailing refuge of those who suffer. Bringpeace and comfort to the sick and the infirm, to the aged and thedying. Give all those who look after them knowledge, patience,and compassion Inspire them with actions which will bring reliefwords which will enlighten,and love which will bring comfort. We commend to you the disheartened; the rebellious, those torn bytemptation or tormented by desire, and those wounded or abusedby, the ill will of men; Lord, pour out on us your spirit of love,understanding and sacrifice, may we then give effective help tothe suffering we meet on our way. Help us to answer their cry, for it is our own. Amen.

For the Sick.

Father, your only Son took upon himself the sufferings andweakness of all mankind; through his passion cross he taughtus how good can be brought out of suffering. Look upon ourbrothers and sisters who are ill. In the midst of illness and pain,may they be united with Christ, who heals both body and soul;may they know the consolation promised to those who suffer andbe fully restored to health. Through Christ our Lord. Amen.

For the dying

Powerfu1 and merciful Father; in the death of Christ youhave opened a gateway to eternal life. Look Kindly on our brother(sister), who is suffering his (her) last agony. United to thepassion and death of your Son, and saved by the blood he shed,may he (she) come before you with confidence.Through the same Christ our Lord. Amen.

For the aged

Eternal Father, unchanged down the changing years, be near tothose who are aged. Even though their bodies weaken, grant thattheir spirit may be strong; may they bear weariness and afflictionwithpatience and, at the end, meet death with serenity. ThroughChristourLord.Amen

Prayer for a journey

Lord, you fill every place with your presence: be with me onthis journey. Help me reach my destination andbring me homesafely and in goodhealth. May my journey bring joy and encouragement to all I meet, a message of hope and a witness to theChristian life. Amen

Prayer for purity

Jesus, Mary and Joseph, I give and consecrate my entire selfto you; mind, heart and body. Guard and defend me always fromevery sin. May my mind be uplifted to heavenly things. May myheart love God ever more. May I avoid every evil occasion. Keepme near you, so that I may keep a close watch over my internal and external ‘senses; In heaven may I jointhe company ofthepure forever. Amen.

Prayer for Vocation

O my Jesus, I thank you for the gift oflife you have given me.I praise you for your guidance. I worship you foryour continuedprotection. I surrender my whole life into your hands. 0 Lord,your servant Samuel prayed, “SpeakLord your servant hears.” Itoo eagerly waitto hear your call. You called Abraham, the fatherof all the believers,to be a blessing for the whole world. Lord,give me the grace to discern the way of life to which you havecalled me. Lord, bless me to give first place in my life for you andto do yourwill with sincerity and commitment every moment ofmy life. Lord, anoint me with your Holy Spirit to surrender mybody; soul and mind into your hands.Oh! my mother,you surrendered your life before the Lord whenyou said,behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word”. My mother; pray for me to Jesus to discern His will in my life; Amen. (One Our Father, One Hail MaryOne Glorybe)

For Peace

“Father, ‘those who work for ‘peace are called your sons. May we never tire in working for that justice which alone guarantees true and lasting peace, Through Christ our Lord. Amen.

For our country

Lord God, you guide the universe with wisdom and love. Hearthe prayer we make to you for our country: through the honesty ofour citizens and the wisdom of those who govern may concord And justice flourish, and real progress in peace be achieved. ‘Through Christ our Lord. Amen.

For civil authorities

Almighty and ever-living God, ‘in whose hand are the rightsand hopes of every man, look graciously on thosewho govern,that, lasting peace, they may promote Social progress and religious freedom for all the nations of the earth. Through Christ ourLord. Amen.

For those who do us harm

Lord God, it is your will that we shouldlove even those whospeak or act against us. Help us to observe the commandments ofthe new law, returning good for evil and learning to forgive as your Son forgave those who persecuted him. Through the same Christour Lord. Amen.

Prayer to St. Jude Thaddeus

Patron of Desperate Cases

O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesusand Mary! “Pray for me who am so miserable; make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bringvisible and speedy help where help is almost despaired of.Cometo my assistance that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations and sufferings, particularly this my present great need ….(here make your request).Grant that I may bless God with you and all the elect forever. Amen

Prayer to St. Anthony

O Holy St.Anthony,the gentlest and kindest of all saints, yourBurning love of God, your exalted virtues and your great charityTowardsyour fellow creatures make you worthy, when on “earth to possess miraculous powers such as were given tono othersaint. To the sick you gave back health, you restored what waslost, and the sorrow stricken were theobjects of your tenderCompassion Encouraged bythis thought, and convinced of the efficacy ofyour holy intercession, we kneel before your holy image,and fullof confidence, we implore you to obtain for us the favor that wenowneed (here mention your request)O gentle and loving SaintAnthony, you whoseheart was ever full Ofhuman sympathy, whisper our prayer into the ears ofthe InfantJesus,who loved to linger inyour arms. Oneword fromyou andour prayer will be granted. Our Father, Hail Mary and Glory be

Prayer of St. Francis of Assisi

Lord, make an instrument of your peace Where there is hatred, let me sow love Wherethereis injury, pardon Where there is doubt, faith Where there is despair, hope Where there is darkness, light And wherethereissadness, joy Divine Master, grant that I may not so much seek Tobeconsoled,astoconsole To be understood, astounderstand Tobeloved,astolove Foritisin givingthatwereceive It is in pardoning that we are pardoned and it is dying that we are Born to eternal life

Prayer for Priests

Keep themlpray Thee, dearest Lord, Keep them, for they are thine- Thypriests whose lives burn out before Thy consecrated shrine Keep them, for they are in the world Though fromtheworldapart When earthly pleasures tempt, allure SheltertheminThyheart. Keep them, and comfort them in hours Of loneliness andpain, When all their life of sacrifice For souls seems butin vain. Keep them, and remember, 0 Lord, They have no one but Thee, Yet they have only human heart, With human frailty Keep them as spotless as the Host Thatdaily they caress; Iheir every thought and word and deed, Design, dearest Lord, to bless. Our Father, Hail Mary, Glory Be Queen of the Clergy, Pray for them.

Prayer for the dead.

Outof the depths I cry to you, O Lord, Lordhear my Voice! O let your ears be attentive To the voice of my pleading. If you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? But with you is found forgiveness: For this werevere you. My soul is waiting for theLord, I count on his Word. My soul is longing for theLord More than a watchman for daybreak. Because with the Lord there is mercy And fullness of redemption Israel indeed he will redeem From allitsiniquity Eternal rest grant unto them, 0 Lord, and let perpetual light shine on them. May they rest in peace Amen O Lord,hear my prayerand let my crycome into you O God, the creator and redeemerofallthefaithful,granttothesoulsof yourdeparted servants the remission fall their sins, that through our prayersthey may obtain that pardon which they have always desired. Through Christ our Lord. Amen.

Prayer to Christ the king

(A plenary indulgence once a day) O Christ. Jesus, I acknowledge Thee King of the universe. Allthat has been created has been madefor Thee. Exercise upon meall Thyrights. I renew my baptismal promises renouncing Satan andall hisworks and pomps. IPromise to live a” good Christian life, and to do all in my powerto procure the triumph of the rights of God and Thy Church. Divine Heart of Jesus, I offer Thee my poor actions in order toobtain that all hearts may acknowledge Thy sacred royalty, andthat thus the reign of Thy peace may be establish throughout the universe. Amen.

Pray to the infant jesus

Dear Infant Jesus in the Manger, by virtue of Your Holy Name,I beg of You to grant my petition. Hail and blessed be the hour and moment in which the Son ofGod was born of the most pure Virgin Mary, at mid night inBethlehem, in piercing cold. For merits of that hour, Vouchsafe, O my God, to hear prayerand grant my desires, throughthe merits of Our Savior, Jesus Christ, and of his, Blessed Mother. Amen InfantJesus,ItrustinYou!.

PrayertoGuardianAngel

Angel of Godmy guardian dear to whom God’s love commitsme near ever this day be at my side to watch and guard to ruleand guide Amen.

The Holy Rosary

The Holy Rosary is made up of two things: mental prayer andvocal prayer._ In the Holy Rosary mental prayer is none other thanmeditation of thechief mysteries of the life, death and glory ofJesus” Christ and of His Blessed Mother. Vocal prayerconsists insaying twenty decades of the Hail Mary, eachdecade headed byan Our Father, while at the same time meditating on and contemplating thetwenty ‘principal Virtues, which Jesus and practiced in the twenty mysteries of the Holy Rosary. In the first five decadeswe must honor the five JoyousMysteries and meditateon them; in the second five, Luminous Mysteries and in the third group of five,the Sorrowful Mysteries and in the fourth group, the Glorious Mysteries. So the Rosary is ablessed blending of mental and vocal prayer by which we honorand learn to imitate the mysteries and the virtues of the life ,death, passion & glory of Jesus &Mary

How to pray the Rosary

On the crucifix : Make the sign of the cross & say apostles creed First Beads : Say Our Father Next 3 Beads : Say three Hail Mary then Glory be… Next Single bead : Announce the first mystery, then say the Our Father Then : Say 10 Hail Mary while meditating on the mystery then glorybe Next Big bead :Announce the second mystery then say the Our Father &repeat the same prayers in the same manner‘ (You can add the prayerO My Jesus forgive us oursins, save usfrom the fire,s of hell & lead all souls into heaven; especiallythose who are inmost need of thy mercy. after the glory be to the fatherafter each mystery)

Joyful Mysteries

  1. Annunciation 2.Visitation 3.Birth ofOur Lord. 4.Presentation of ourLord 5.FindingoftheLordintheTempIe

Luminous Mysteries

1.The Baptism of our Lord in the river jordan. 2.The wedding at cana, when Christ manifested Himself. 3. The proclamation of the Kingdom ofGod 4. The transfiguration ofour Lord.. 5.The Last Supper, when our Lord gave us the Holy Eucharist.

Sorrowful Mysteries

1.AgonyofourLord 2.Scourgingat the pillar 3.Crowningwiththorns 4. Jesus carries his Cross. 5.Crucifixion ofour Lord.

Glorious Mysteries

1.Resurrection 2.Ascension 3.DescentoftheHo1ySpirit 4.Assumption ofour Blessed Mother 5.Coronation ofourBlessed Mother. Ant : We fly to yourpatronage, O Holy Mother of God, despisenot our petitions in our necessities but deliver us always from alldangers, OGlorious andBlessed Virgin Many.

TheLitanyofourLady

Lordhave mercy on us – Lord have mercy on us Christ have Mercy on us_- Christ have Mercyon us Lord have mercy on us -Lord have mercy on us Christ hearus – Christ Graciously hear us Godthe Father of Heaven -Have mercy on us God the Son redeemer of the world – Have mercy.. God the Holy Spirit – Have mercy… Holy Trinity OneGod-Have mercy… HolyMary – pray for us Holy Mother of God Holy Virgin of Virgins Mother of Christ Mother of DivineGrace Mother most pure Mother most chaste Mother inviolate Mother undefiled Mother most amiable Mother most admirable Mother of Good Counsel Mother of our Creator Mother of our Savior Motherofthe Church Virgin mostprudent Virgin most renowned Virgin most powerful Virgin mostmerciful Virgin mostfaithful Minor of justice Seat of wisdom Causeofourjoy Spiritualvessel Vessel of honor Singular vesselofdevotion Mystical rose Tower of David Tower of ivory House of gold Ark of Covenant` Gate of Heaven Morningstar Health of sick Refuge of sinners Comforter of the afflicted Help of Christians Queen of Ange1s Queen of Patriarchs Queen of Prophets Queen of Apostles Queen of Martyrs Queen of Confessors Queen of allsaints’ Queen conceived without original sin Queen assumedintoheaven Queen of the mostHo1yRosary QueenofPeace Lamb ofGod whotakesawaythe sins ofthe world SpareusOLord Lamb of God who takes away the sins of the World Graciouslyhear us OLord Lamb of God who takes away the sins of the world” Grantus Peace. Defend, we beseech O lord by the intercession of Blessed Mary, ever virgin this our family from a11 adversity and being merciful protect as from the snares of the enemy through Christ O Lord

The Hail Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness and our hope! To you do cry poor banished children ofEve; to you do we. send up our sighs, and mourning & weeping inthis vale of tears, turn then O most gracious advocate,your eyes of mercy towards us; and after this our exile, show unto us theBlessed fruit ofyour womb, Jesus. O clement, O Loving,O SweetVirgin Mary

The Memorare

Remember, O mostgracious Virgin that neverwas it known to anyone who fled to your protection, implored your helporsought your Intercession was left unaided, Inspired with this confidence, we fly unto you, 0 Virgin of Virgins, our Mother, to youdo we come, before you we kneel, sinful and sorrowful..O motherof Word Incarnate, despise not our petitions, but in your mercy. Hearandanswerus.Amen

Act of consecration to The Immaculate Heart of Mary

I (Name) a faithless sinner renew and ratifytoday in thy hands,O Immaculate Mother, the vows ofmy Baptism; I renounceforever satan, his pomps and works; andgive myselfentirely to Jesus Christ, the incarnate wisdom, to carry my cross after him all thedays of my life, and to be more faithful to Himall the daysof mylife, and to bemore faithful to Him than I have ever been before. In the presence of all the Heavenly court l choose thee this day,For my mother and mistress. I deliver and consecrate tothee, asThy slave,my bodyand soul, my goods, both interiorand exterior,and even theva1ue of my good actions, past; present and future;leaving tothee theentire and full right of disposing of me, and allthat belongs to me; without exception according to thy pleasure, forthe greater glory of God, in time and eternity. Amen

Prayer for confession

O most merciful God,I most humbly thank Thee for all Thymercies unto me. It is because of Thy great mercy that I have notfallen into greater and more grievous sins than those which I havecommitted, and that I have not been cut off & cast into hell. O Grant me, I beseech Thee, perfect contrition for my sins,ThatI may detest them with the deepest sorrowof heartSendforth Thy light into my soul, and discover to meall those sinswhichI ought to confessatthis time O Most gracious Virgin Mary, beloved Mother of Jesus Christ,Redeemer Intercede for me with him, Obtain for me remission of my sins and perfect amendment of life. Now try to out your sins, and if they are mortal, how oftenYou have committed -them.

Prayer for Repentance

O Lord, in your great goodness and mercy you promise forgiveness and sa1vation to those who repent of their sin againstyou. You, Lord, are the God of righteous people. But for sinnerslike me you have made repentance possible. I have committedmore sins than there are grains of sand along the seashore; Theyare so many, Lord, they are so many. If have done so much that iswrong that l am not worthy to turn my face towards heaven. I am crushed beneath the weight of my sin; I am bowed down by itsheavy iron chain. I can find no relief, for I have made you angry. Ihave set up idols everywhere; I have done what you hate. Butnow I bow in deep humility, praying for your mercy. Lord, I have sinned; I confess the wicked things I have done I beg you, Lord, I earnestly pray: forgive me, forgive me; Do notdestroy me because of my sins; do not be angrywith me foreveror store up punishment for me. Do not condemn me to the worldof the dead, for you, O Lord, forgive those who repent. Show meall your mercy and kindness and save me, even though I do notdeserve it. Then I will go on praising you as long as I live. All theheavenly powers sing your praises, and your glory endures forever.Amen

After Confession

O Almighty and most merciful God, who, accordingto themultitude of Thy tender mercies, has been pleased once more toreceive me, afterso many times going astray. From Thee, and to admit me to thissacrament of forgiveness,Igive Thee thanks with all The powers of my soul for this and all other mercies, gracesand blessings bestowed on me. Let nothing in life or death everseparate me from Thee. I renounce with my whole soul all the sins of my past life. I renew my promises made in baptism, and fromthe moment I give myself entirely to Thy love and service. I begThy blessing on these my resolutions, for O Lord, without Thee Iam nothing but misery and sin. Supply also by Thy mercy what so ever defects have been in this my confession, and give me graceto, be now and always, a true penitent. Through Jesus Christ Thy Son.Amen. Mary, Mother of God, be a Mother to me

Prayers after Communion – Soul of Christ

Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, run through my veins Water flowing from the side of Christ, wash me Passion of Christ, strengthen me OgoodJesus,hearme Within Thy wounds hide me, Let me not to be separated from Thee Fromthe evil enemy defend me At the hour of death call me And bid me come to thee That with thy saints, I may Praise thee For all eternity.Amen

Prayer Before The Crucifix

Behold, Okind and most sweet Jesus, I cast myself onmyknees in thy sight, and with the most fervent desire of my soul, Ipray andbeseech thee, that Thou would impress upon my heart lively sentimentsof faith, hope and charity. With true repentancefor my sins and a firm desireof amendment, while with deep affection and grief of soul I ponder within myself and mentally con- template Thy five most precious wounds having before my eyesthat which Davidthe prophet spoke of thee,O Good Jesus. Theyhave pierced my hands and my feet, they have numbered all my bones.Say One Our Father, Hail Mary and Glory Be

Radiating Christ

Dear Jesus help me to spread your fragrance everywhere I go.Fill my soul with yourspirit and life. Penetrate and possessmyWhole being so utterly that all my life may only be a radiance ofyours. Shine through me, and be so in me, that every soul I comein contact with may feel your presence in my soul. Let them lookup and see no longer me, but only Jesus.Stay with me, and then I shall begin to shine as You shine, tobea light to others. The Light, O Jesus will all be from you. None ofit will be mine: it will be you shining on others through me, let methus praise you in the way you love best, by shining on thosearound me. Let me preach you without preaching, not by words,but my example by the catching force, the sympathetic influenceof what I do, -the evident fullness of the love my heartbears to you.Amen.

Imitating Christ

Teach me, my Lord, to be serene and gentle in all the eventsofmy life, in disappointments, in the thoughtlessness of others. In theinsincerity of those I trusted, in allthe unfaithfulness of those on whom I relied. Let me put myself aside, to think of the happiness of others; tohide mylittle pains and heartaches, so that Imay be the only oneto suffer from them. Teach me to profit by the suffering that comes across my path,let me so use it, that it may make me patient, not irritable, that itmay make me broad in my forgiveness, not narrow, haughty and Overbearing. May no one be less good for having come within my influence no one less pure, less true, less kind, less noble having been afellow traveller on our journey towards eternal life. Consecration of the Human Race to the Sacred Heart of Jesus Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look downupon us I humbly prostrate before Thy altar. We are thine andthine we wish to be; but to be more surely united with thee, behold each one of us freely consecrates himself today to thy mostSacredHeart.Many indeed have never known thee; many too, despising thyprecepts, have rejected thee. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to thy Sacred Heart.Be thou King, 0 Lord, not only of the faithful who havenever Forsaken thee, but also of the prodigal children who have abandoned thee; grant that they may quickly return to their Father ’shouse, lest they die of wretchednessand hunger.Be thou King of those who are deceived byerroneous opinions or whom discord keeps aloof,and call themback to the, harbour of truth and unity of faith, so that soon there may be butOne flock and one Shepherd. Grant, O Lord, to thy Church assurance of freedom and immunity from harm; give peace and order to all nations, and makethe earth resound from pole to pole with one cry : “Praise to the Divine Heart that wrought our salvation; to it be glory and honorfor ever. Amen.

The Chaplet of Divine Mercy

On an ordinal pair of Rosary beads, begin with one Our Father, one Hail Mary, and I Believe in God…. Then on’ each of the Our Father beads, as you begin each decade say,”Eternal father, I offer you the body & bloodSoul and Divinity of Your dearly beloved Son, our lordJesus Christ, inatonement for your sins andthose of the whole world. Then oneachHail Mary bead say, “For the sake of his sorrowful passionhave mercy on us& on the whole world.” Concludewith HolyGod, HolyMightyOne, Holy immortal one Havemercy onusand on the whole world (Three times) (This will continue until each all 5 decades have been completed)

The Miracle Prayer

Lord Jesus, I come before you, just as I am, I am sorry for myI sins, I repent for my sins, please forgive me. In your name I forgive all others for what they have done against me, I renounce.satan, the evil spirit and all their works. I give you my entire self,Lord Jesus, now and forever, I invite you into my life Jesus Iaccept you as may Lord; God and Savior, Heal me, change me,strengthen me in Body, soul and spirit.Come Lord Jesus, cover me with your precious Blood, and fillme with your Holy Spirit, I love You Lord Jesus. I praise YouJesus, I thank you Jesus I shall follow You every day of my life. Amen.Blessed Virgin Mary help me. Amen. (Continue praising for 3 minutes)

Prayer of Salvation

Lord Jesus, come into my heart. l desire that yoube the Lordof my life, so that Imay be a child of the light to know you as mypersonal savior, for I know and believe thatyoudied onthecross for my sins. You rose again from the dead on the third dayand you are coming again in glory. I believe in your forgivenessand I desire that you help me refrain from any temptations thatwould keep me separated from your everlasting love. Come Lord Jesus, cover me with your precious Blood, and fillme with your Holy Spirit, I love You Lord Jesus. I Praise YouJesus, I thank You Jesus I shall follow youevery day of my life. Amen. Blessed Virgin Mary Help me Amen. (Continue praising for 3 minutes)

Prayer to make Jesus Your Personal Friend

Lord Jesus Christ, son of the Living God, I know that you cameinto the world to die on the Cross and save me from my sins. Iwant to change my life I want to commit my heart, mind and soulto you. I want to inviteyou into my life right now. I want you to bemy best friend and savior, the Lord of my Life. Come Lord Jesusinto my heart. Clean the garbage out of my life, fill me with yourHoly spirit. Wash me, cleanse me and turn my life around, so that I can live for you alone.

Prayer for Protection through the Precious blood of Jesus

Lord Jesus, by faith in your Inerits, I now take your PreciousBlood and anoint myself right from the crown of my head to thevery soles of my feet. I claim total and complete protection for mylife Lord Jesus keep me free today from evil, sin, temptation, satan’sattacks and afflictions, fear of darkness, fear of man, sickness,diseases, doubts, anger, all calamities and from all that is not of Thy Kingdom Fill me Lord Jesus with the gifts of your Holy Spirit and grantme the gifts of wisdom, knowledge and discernment so that I willlive today for your Glory by doing what is right. Jesus I Praise You, Jesus I Thank You, Jesus I Love You, Jesus I Adore You.

Prayer to St. Michael the Archangel

Most GloriousPrince of the Heavenly Armies, ‘St. Michael theArchangel, defend us in our battle against principalities and powersagainst the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in thehigh places(Eph. 6: 12) Come to the assistance of men whom God has created to his likeness and whom hehas redeemed at agreat price from the tyranny of the devil. Holy Church venerates thee as her guardian and protector. To thee theLord has entrusted the soul of theredeemedto be led into heaven.Pray therefore, the God of Peace to crush satan beneath our feet, that he may no longer retain men captive and do injury to theChurch. Offer our prayers to the Most High that without delay,they may draw his mercy down uponus, Take hold of the dragon,the old serpent, which is the devil and Satan. Bind him and casthim into the bottomless pit so that he may nolonger seduce thenations. (Acts -20:2)St. Michael’ the Archangel, defend us in the day of battle, beour safeguard against, the wickedness and snares of the devil.May God rebuke him, we humbly pray and do thou prince ofheavenly host, by the power of God, cast into hell, satan and all other evil spiritswho roam throughout the world, seeking the ruinofsouls.Amen

Prayer of Exorcism

In the name of Jesus Christ, our God and Lord, strengthenedby the intercession of the immaculate Virgin Mary, Mother of God,blessed Michael and Archangel, of the blessed Apostles Peterand Paulandall the saints, we confidently undertake to repulsethe attacks and deceits of the devil. (Psalm 67) God arises, his enemies are scattered and those who hate him fleebefore him as smoke is driven away so are they driven, as waxmelts before the fires, so the wicked perish at the presence of God. v. Behold the Cross or the Lord, Flee band of enemiesHe has conquered, the lion of thetribe. of Judah, the offspringOfDavid V. May Thy mercy, Lord, descend upon us, R. As our great hope in thee. (The crosses indicate a blessing to ‘be given if a Priest recites ‘the Exorcism. a lay person recites it he may make thesign ‘of the Cross.) We drive you from us, whoever you may be unclean spirits,allsatanic powers, all infernal invaders, all wicked legions, assemblies and sects; in the name and by the Power of our Lord JesusChrist, may you be snatched away and driven from the Church ofGod and from the souls made to the image and likeness of God and redeemed by the Precious Blood of the Divine Lamb. Mostcunning serpent, you shall no more dare to deceive the humanrace, persecute the Church, torment God’s elect and sift them aswheat. TheMost High God commands you, He with whom, inyour great insolence, you still claim to be equal,”He who wantsall men to be saved and come to the knowledge of the truth.” (1Tim – 2:4) God the Father commands you + God the Son commands you + God the Holy Spirit commands you +.Christ, God’sword made flesh, commands you + He who save our raceoutdone through your envy, Humbled himself, becoming obedient even unto death”(Phil. 2: 8) He who has built His Church onthe firmrock and declared that gates of hell shall not prevail againsther, because he will dwell with her All days even to the End ofthe world(Mt. 28:20). The sacred signs of the cross commandsyou as does also the power of the mysteries of the Christianfaith +The Glorious Mother of God, the virgin Mary, commandsyou, +. She who by her humility and from the first moment of her Immaculate Conception, crushed your proud head. The faith of the Apostles Peter and paul and of the other Apostles commandsyou + The Blood of the Martyrs and the pious intercession of allthe Saints command you + thus, curseddragon and you, diabolical legions, we adjure you bythe living God + By thetrue God +by the Holy God, + bythe God who soloved theworld that hegave up his only Son, that every soulbelieving in him might notperish but have everlasting life. (John 3: 1.6). Stop deceiving humancreatures and pouring outonthem the poison of eternal damnation; stop harming theChurch and hindering her liberty. Begonesatan, inventor and master of all deceit,enemy of man’s’ salvation. Give place to Christ in whom you have found none of your works;give place to the one Holy Catholic and Apostolic Church acquired by Christ at the price of His Blood. Tremble and flee whenwe invoke the Holy and terrible Name of Jesus, this Name whichcauses hell to tremble, this Name to which the virtues, powersand dominations of heaven are humbly submissive, this Name towhich Cherubim and Seraphim praise unceasingly Repeating;Holy; Holy, Holy. is the Lord, the God ofArmies V. O Lord, hear my prayer. R. And let my cry come unto thee. V.May the Lord be with Thee. R.AndWiththy Spirit. Let us pray God of heaven, God of earth, God of Angels, God of Archangels, God of Patriatchs, God of Prophets, God of Apostles,Godof Martyrs, God of Confessors, God of Virgins, God who has thepower to give life after death and rest after work because there isno other God than Thee and there can be no other, for Thou artthe creator of all things, visible and invisible, of whose reign thereshall be no end, we humbly prostrate ourselves before thy glorious majesty we beseech thee to deliver us by the power fromal the tyranny of the infernal spirits, from their snares, their liesand their furious wickedness; deign O Lord to grant us thy powerfulprotection and to keep us safe and sound “we beseech thee through Jesus Christ our Lord. Amen. From the snares of the devil, deliver us, O Lord, that thy Churchmay serve thee in peace and liberty; we beseech thee to hear us.That thou may crush down allenemies of thy church. We beseech Theetohearus.

The way of the Cross

The Sign of the Cross In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit.Amen Opening Prayer Almighty, ever living God, you have given the human race JesusChrist our savior as a model of humility. He fulfilled your will bybecoming man and giving his life on the cross. Help us to bear witness to you by following his example of suffering make usworthy to share in his resurrection. We ask this through our lordJesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and theHoly Spirit, one God, forever and ever. Amen.

The First Station: Jesus is Condemned to Death

We adore You, O Christ, and we praise youBecause by your Holy Cross You have redeemed the whole world Behold the Lord. Arrested because of envy & falsely condemned because of fear, Jesus is accused of stirring up a revolt.Ironically, this description fits Barabbas, who is released insteadOf Christ. Humbly the Son of God accepts what His Father has permitted, order that all that had been foretold of Him would come topass Friends, let us reject envy, avarice and the desire for any otherGain that is not meant for us. God knows our needs and those ofOurneighbor. Our Father,HailMary, Glory Be Have mercy on us OLord + Have mercy on us . May the- souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen

Thesecond Station: Jesus Bears His Cross.

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. Recognizing the way set before Him, the way of the cross,there is no demand by the Anointed One for His rights, Instead,He picks up the cross and begins His journey. Hidden but recognized by Jesus in all of this is God’s will. He isdedicated to it. Jesus knows that human life is limited in manyways, and He accepts it from His Father with love. Our lives are really very simple, but its meaning deep. Throughthe grace of God we can fulfill our everyday work and throughthis glorify our creator Our Father,HailMary, Glory Be Have mercy on us O Lord + Have mercy on us . May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen

The Third Station: Jesus Falls the First time.

We adore You, O Christ, and we praise You,Because by your Holy Cross. You have redeemed the world. The road is hard and carrying a cross is not an easy thing. TheLord falls as He goes along. As difficult as it is He gets up andresolutely begins again. Detachment is necessary to free us from all worldliness andanxiety. Self-denia1 frees us to follow God. The Lord Himself hasgiven us an example. Sisters and Brothers, we should put aside everything that doesnot help us to follow the call of God Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the MercyofGod restinpeace. Amen.

The Fourth station: Jesus Meets HisMother

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. Jesus was not the only one who suffered the cross that dayMary, His mother was there and shared it in another way.The most intense trial of her life must have weakened her. Butnow, seeing His face, she sees more than only His pain. She detects His resolve, His utter fearlessness. She is strengthened by it.Courage is required to persevere in faithfulness to God. It is not willpower of our own. Amid trials and temptations to “take it easy”We need to cling to Him and the gift is He. . Our Father, Hail mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on usMay the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest inpeace Amen.

The Fifth Station: Simon-Helps Jesus Carry His Cross.

We adore You, 0 Christ, and we praiseYouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. The soldiers enlisted the help of a man coming along to carrythe heavy wood. Mercifully there was someone to help We do not know the heart of Simon. We only know the heart ofGod who provided him. Fellow lovers of God, let us put on the clothes of mercy, generosity, compassion and service to others. The Lord is present there. Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us 0 Lord – Have mercy on usMay the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen

The Sixth station: Veronica wipes the Face of Jesus

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your holy cross you have redeemed the whole world. When Veronica wiped Jesus face his image was left upon thecloth. That image was of the eternal God.Single minded devotion to God lead us into the way of all truth.Then shall we see God. Our Father, Hail Mary, Glory be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

The Seventh Station: Jesus Falls the Second Time.

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross, You have redeemed the world. Falling again, Jesus heard the jeering and felt the proddingofthe men trying to move Him along. When He rose to go on again,it was not because these people compelled Instead Hewasspurred on His own desire to redeem them, to bring them backinto His friendship. Salvific love is the gift and privilege we enjoy as Christians. Thesincere loveof enemies is what Christ’s mission is about. Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercyon us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace.Amen.

The Eighth Station: Jesus Consoles the Women of Jerusalem

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. Seeing some women on the way who were in great sorrowbecause of Him, the Lord said, “Do not weep for me . . . but foryour children. Though Jesus work was just ending these women’s was beginning. Great diligence is required for those who wish to share inGod’s saving work. The mind must keep to the task. But thesepoor in spirit will be blessed if they persevere. And there ward forthem and those for whom they play is no less than the kingdom of God Our Father, Hail Mary. Glory Be Have mercy on us O Lord Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

The Ninth Station: Jesus Falls the Third Time.

We adore You, O Christ; and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the whole world. Jesus, nearing the place of his execution fell yet again. Now Hewas at His weakest and at the threshold of Calvary, Beneath thedirt and sweat and blood that covered was the most incredible meekness, ad meekness that could not find_fau1t with HisFather’s plan. He arose again to gain the promise of the covenant. We are members of Christ’s Body – the Church. Like Abrahamwho was promised the land, Jesus promises us: “And whoeverperseveres to the end shall be saved.” Our Father, Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

The tenth station: Jesus is stripped of his cloths

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the whole world. Now the Lord’s clothes are wrenched off of him. All that remains is the flesh which He took on in order to be one of us.All earthly things have been deprived Him, even clothes, foodor emotional support. Jesus told us that worldly are fools: “. ..to whom will all thesethings go? (Lk 12:16-21)”.”Comfort belongs to those who take”nothing with them in spirit. (1 Cor 7:31-32)” Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

The Eleventh Station: Jesus is Nailed to the Cross.

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. Blood flowed profusely as Jesus was fastened to the wood thatHe had carried. Nails were driven completely through Him. Itwas even more acute because of His highly sensitive nature. Theperfection of God’s mercy to us here cannot be articulated orimagined Brothers and sisters in Christ Mercy is something that we arecalled to. We have received it from the Lord but it is perfected inus by our own willingness to pour ourselves out for others. Remember Mary Magdalene as she washed the feet of Jesus withher tears. The Lord said: “I tell you, her sins, many as they are willbe forgiven her because she has loved much.” Our Father, Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through, the Mercy ofGod rest in peace.Amen.

The Twelth Station: Jesus Dies on the Cross.

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by’ your Holy Cross You have redeemed the world. Pure in heart, the Lord Jesus persevered in showing all thegoodness of God till His death. Then His side was pierced, andout flowed blood and water. In life, charity leads to continuing conversion. The purity of aperson is interior. Grace and mercy flow from there. And Godbecomes known. Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

The Thirteenth Station: Jesus is Taken Down from the Cross.

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. Consider how Jesus’s body, after merciless treatment and finalpiercing was removed from the instrument of His death. Only theholy relic that once held the person of the Son of God remained; St. Paul was.to tell us that our bodies,like His, are holy, – templesof the Holy Spirit – and that we must not use them for any ofbanal Purpose. Let us then resolve to renounce all selfishness, which makes usunhealthy, hurts our relationships with others andkeepsusfromknowing the God for whom we are made,Then we will be called Peacemakers and the Sons of God (Mt. 5:9) Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace.Amen.

The Fourteenth Station: Jesus is Laid in the Tomb

We adore You, O Christ, and we praise YouBecause by your Holy Cross You have redeemed the world. His body now laid in a tomb. Jesus lookeddefeated; What hadI been gained? Even His closest friends had had their doubts.But since His life was the gift He gave, the reverse of all appearances turn out to betrue.Christ continues His work through others, till the Good Newsreaches the very ends of theearth. He rose from his own death. We are witnesses of this. And all heaven now awaits the gloriousrevealing ofthe sons ofGod! Our Father; Hail Mary, Glory Be Have mercy on us O Lord – Have mercy on us May the souls of the faithful departed through the Mercy ofGod rest in peace. Amen.

Prayer of Repentance

Lord Jesus lam sorry for my critical attitude towards (x). Inyour name Irelease her/him from my unkind judgement, accusation or condemnation, under which I hadp1aced throughmy lack of charity. I pray your Spirit may move freely into his/herlife and your loving plan for him/her will be fully realized. Amen.

Prayer of Forgiveness and asking Forgiveness

Write down names or initials of persons who hurt you and whomYouhate, dislike or; avoid. Tell Jesus how you feel aboutthat person; Bring before Jesus the hurt along with that person. Ask Jesusto heal you and give youa forgiving heart with great love for thatperson. Pray for that person, bless that person, keep praising andthanking for that person. Jesus will lead you to meet that personto come back to normal love relationship. Keep saying,”In thename of JesusI forgiveyou (name). In the name of Jesus I loveyou” (Repeat until it comes from the heart). In the same way ask forgiveness of those people whom youhave hurt. Pray for that person to be healed of the hurt; Bring thatperson before Jesus. Ask him/her, “In the name of Jesus I askyour forgiveness. Keep repeatingandrelease thatperson in the name of Jesus from all negative feelings towardsyou

Forgiveness Prayer

Father forgive him/her for.. . I hold up to your love, Lord…(name of the person) who turbed my peace. Remembering Jesus, I pray: father forgive himhe knows not what he does. In the name of Jesus, send your love heal his wounds that cause him to wound others. Let your lovemelt down the crush of evil,For he wasborn in your image. He isnot truly alive until Yourshines on him. Let my forgiving love workin him set him free from his burden. Redeem him& transform himby your love, Lord Jesus, as I remove one stone from the channel of your love fill me with your loving peace & healing.

Healing Prayer

Jesus may your pure & healthy blood circulateIn my poor ailing organism & may yourPure & healthy body transform my weakunhealthy body andmay a healthy and vigorouslife flow onceagain withinme, if itistruly Your holy will.

Seven Gifts of the Holy Spirit

The Spirit of the Iord will give him Wisdom and the Knowledgeand skill to rule his People. He Will know the lords will and have reverence for him. 1. Wisdom 2.Understanding 3.Counsel 4. Fortitude 5. Knowledge 6. Piety 7. Fear of the Lord.

Twelve Fruits of The Holy Spirit ( Gal 5:16-26)

But the fruit of the Spirit is Love, Joy, Peace, Patience,Kindness,Goodness. Gentleness and Self Control againstsuch thingsthere is no law. 1. Love 2. Joy 3. Peace 4. Patience 5. Kindness 6.Goodness 7.Gentleness 8. Mildness 9. Faith 10. Modesty 11.selfControl 12.Chastity.

Charisms ofThe.Hoiy Spirit(1Cor.12:8-10)

To one there is given through the Spirit the message of Wisdom, to another, the message of knowledge by means of the sameSpirit, to another faith by the same Spirit, to another Gift of Healing bythat one Spirit, to another miraculous powers to anotherprophecy, to another distinguishing between spirits,to anotherspeaking in different kinds of tongues and still to another interpretationoftongues Seven Sacraments 1 .Baptism 2. Holy Eucharist 3. Confirmation 4. Penance 5 ..Extreme Unction 6. Holy Orders 7. Matrimony

Seven Corporal works of Mercy

1.To feed the hungry 2. To bury the dead 3 To visit the sick 4.To clothe the naked 5.To shelter the homeless 6.To visit the imprisoned 7. To give drink to the thirsty

Seven Spiritual Work of Mercy

1.Counsel the doubtful 2. Instruct the ignorant 3. Admonish Sinners 4.Comfort the afflicted 5.Gentleness 6.Bear wrongs patiently 7. Pray for the living & dead

The Seven Deadly Sins

Pride, Covetousness, Lust, Anger, G1uttony, Envy and Sloth,

The Opposite Virtues of Seven deadly Sins

Humility, Liberality,Chastity, Meekness, Temperance, Brotherly Loveand Diligence

The three theological Virtues

Faith, Hope and Charity

The Four Cardinal Virtues

Prudence,Justice,Fortitude Temperance.

Nalla Mathave Mariye, Vanakkamasam Song Lyrics

നല്ല മാതാവേ മരിയേ (വണക്കമാസ ഗീതം)

നല്ല മാതാവേ, മരിയേ!

നിമ്മല യൂസേപ്പിതാവെ!

നിങ്ങളുടെ പാദ പങ്കജത്തിൽ

ഞങ്ങളെ വച്ചിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ.

 

ആത്മ ശരീരേന്ദ്രിയങ്ങളായ

ധീസ്മരണാദി വശങ്ങളെയും

പോയതുമുള്ളതും മേലിലേതും

കണ്ണുതിരിച്ചു     കടാക്ഷിച്ചതിൽ

തണ്യതു സർവമകറ്റിക്കൊണ്ട്       

പുണ്യമായുള്ളതു   കാത്തവറ്റാൽ

ധന്യരായ് ഞങ്ങളെയാക്കീടുവിൻ.

 

മുമ്പിനാൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുവന്ന

തുമ്പം തരും ദുഷ്ട പാതകരാം

ചൈത്താന്മാർ ഞങ്ങളെ കാത്തീടുവാൻ

ചത്താലും ഞങ്ങൾക്കതിഷ്ടമല്ല.

 

ആ ദുഷ്ടർ ഞങ്ങളെ കാത്തീടുകിൽ

ഹാ! കഷ്ടം ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടരാക്കി

ഇമ്പം കാണിച്ചു പ്രിയം വരുത്തി

പിമ്പവർ ഞങ്ങളെ   നാശമാക്കും.

 

അയ്യോ മാതാവേ പിതാവേ അവറ്റെ

അയ്യായിരം കാതം ദൂരമാക്കി

ഞങ്ങളെ കൈകളിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ടു

നിങ്ങളുടെ പുത്രനു ചേർത്തുകൊൾവിൻ.