ഒരു ഗ്ലാസിനൊക്കെ ഇപ്പോം എന്താ വില… വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ 😜🤪

ഒരു ഗ്ലാസിനൊക്കെ ഇപ്പോം എന്താ വില… വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ 😜🤪

Advertisements

A Salute To Lataji l K S Chithra

A Salute To Lataji l K S Chithra

Advertisements

A Salute To Lataji by Chithra

LataMangeshkar #KSChithra

Facebook : https://www.facebook.com/KSChithraOff…
Twitter : https://twitter.com/KSChithra
Instagram : https://www.instagram.com/KSChithra
Youtube : https://youtube.com/+KSChithra
Youtube : https://youtube.com/+Audiotracs

Advertisements

വേണമെങ്കിൽ കപ്പ മുകളിലും കായ്ക്കും

https://youtube.com/shorts/alMQrsLx4XI?feature=share

Watch “വേണമെങ്കിൽ കപ്പ മുകളിലും കായ്ക്കും” on YouTube

Advertisements

ഷാനിക്ക് വെളിവ് വീണപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട എസ് ഡി പി ഐ യുടെ മുഖം മൂടി നുരു നുരെ കീറിയെറിഞ്ഞു….

ഷാനിക്ക് വെളിവ് വീണപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ട എസ് ഡി പി ഐ യുടെ മുഖം മൂടി നുരു നുരെ കീറിയെറിഞ്ഞു….

How do I grow / care so many Tulsi plant 🪴 (holy basil) Gardening Video Tips | Bhavna’s Kitchen

How do I grow / care so many Tulsi plant 🪴 (holy basil) Gardening Video Tips | Bhavna’s Kitchen

Advertisements


Subscribe : http://bit.ly/2BZjdc3
How to plant Tulsi?
Propagation and Planting
Tulsi aka holly basil can be grown from the seeds.
Place the tulsi seeds on top of the soil, and tamp them for good soil to seed contact, cover the seeds with barely 1/4 inch layer of compost or soil. Mist the seeds with sprayer and place them where they receive warmth, bright shade, and some part morning sun.
Kitchen products at https://www.amazon.com/shop/bhavnas_k…
More recipes at http://www.bhavnaskitchen.com
Your Tulsi plant has to be kept in a spot that is warm and sunny. Select a table or windowsill which will let the plant get sunlight for at least 6 to 8 hours of indirect and bright sunlight. The cuttings have to be transferred into a pot of soil when the roots start growing. I usually keeps on throwing seeds in the pots from the plant and they regrow on it’s own the next season. I feed cow manure fertilizer to my all herbs plants including Tulsi.
How do you preserve green Tulsi leaves?
Freeze basil whole leaves in these 3 easy steps:
Blanch: Remove the basil leaves from the stem and blanch them in boiling water for 2 seconds.
Ice bath: Transfer the leaves to an ice bath.
Dry & freeze: Dry completely and store in a freezer-safe container, separating the layers with wax or parchment paper.

Download Bhavna’s Kitchen apps for Android, iPhone and iPad
FACEBOOK http://www.facebook.com/superveggiede…
TWITTER http://www.twitter.com/bhavnaskitchen
INSTAGRAM https://www.instagram.com/bhavnaskitc…
PINTEREST https://www.pinterest.com/bhavnaskitchen

Tired of always eating the same foods over and over again? Checkout my guide at https://bhavnaskitchen.retrieve.com/s… In this guide, I’ll teach you how to cook a variety of vegan and vegetarian recipes using a pressure cooker. This guide was made to make it easy for you to follow along step by step. And if anything goes wrong along the way, don’t forget you can use the search bar for help or send questions to me directly.
#bhavnaskitchen
#bhavnasrecipes
#gardeningwithbhavna
#bhavnatravels
#bhavnaskitchen&living

Advertisements

സ്ത്രീ ധനം ചോദിക്കുന്നവനെ ചൂലെടുത്തു തല്ലണം 😂😂മോള് കലക്കി തിമിർത്തു 👌

ദേവനന്ദ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി

സ്ത്രീ ധനം ചോദിക്കുന്നവനെ ചൂലെടുത്തു തല്ലണം 😂😂മോള് കലക്കി തിമിർത്തു 👌

Advertisements

അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു കാണിക്കും മോളൂട്ടി 😘😘

ദേവനന്ദ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി

അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു കാണിക്കും മോളൂട്ടി 😘😘

अन्नदाता | एक आम किसान की कहानी | ANNADHATHA | Anto Puthuva | Album | Real life of a farmer

अन्नदाता | एक आम किसान की कहानी | ANNADHATHA | Anto Puthuva | Album | Real life of a farmer

Advertisements

“बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता हूं, मैं एक किसान हूं, चैन से कहां सो पता हूं।” Real life of real farmers is very miserable . This video is focussing on the real farmer’s life. No professional Artists acted in this but a poor farmer and his family from Maharashtra who totally depending on agriculture and farming.

The Biggest Myth In Education

The Biggest Myth In Education

Advertisements

You are not a visual learner — learning styles are a stubborn myth. Part of this video is sponsored by Google Search.

Special thanks to Prof. Daniel Willingham for the interview and being part of this video.
Special thanks to Dr Helen Georigou for reviewing the script and helping with the scientific literature.
Special thanks to Jennifer Borgioli Binis for consulting on the script.
MinutePhysics video on a better way to picture atoms — https://ve42.co/Atom

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
References:

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological science in the public interest, 9(3), 105-119. — https://ve42.co/Pashler2008

Willingham, D. T., Hughes, E. M., & Dobolyi, D. G. (2015). The scientific status of learning styles theories. Teaching of Psychology, 42(3), 266-271. — https://ve42.co/Willingham

Massa, L. J., & Mayer, R. E. (2006). Testing the ATI hypothesis: Should multimedia instruction accommodate verbalizer-visualizer cognitive style?. Learning and Individual Differences, 16(4), 321-335. — https://ve42.co/Massa2006

Riener, C., & Willingham, D. (2010). The myth of learning styles. Change: The magazine of higher learning, 42(5), 32-35.— https://ve42.co/Riener2010

Husmann, P. R., & O’Loughlin, V. D. (2019). Another nail in the coffin for learning styles? Disparities among undergraduate anatomy students’ study strategies, class performance, and reported VARK learning styles. Anatomical sciences education, 12(1), 6-19. — https://ve42.co/Husmann2019

Snider, V. E., & Roehl, R. (2007). Teachers’ beliefs about pedagogy and related issues. Psychology in the Schools, 44, 873–886. doi:10.1002/pits.20272 — https://ve42.co/Snider2007

Fleming, N., & Baume, D. (2006). Learning Styles Again: VARKing up the right tree!. Educational developments, 7(4), 4. — https://ve42.co/Fleming2006

Rogowsky, B. A., Calhoun, B. M., & Tallal, P. (2015). Matching learning style to instructional method: Effects on comprehension. Journal of educational psychology, 107(1), 64. — https://ve42.co/Rogowskyetal

Coffield, Frank; Moseley, David; Hall, Elaine; Ecclestone, Kathryn (2004). — https://ve42.co/Coffield2004

Furey, W. (2020). THE STUBBORN MYTH OF LEARNING STYLES. Education Next, 20(3), 8-13. — https://ve42.co/Furey2020

Dunn, R., Beaudry, J. S., & Klavas, A. (2002). Survey of research on learning styles. California Journal of Science Education II (2). — https://ve42.co/Dunn2002


▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Special thanks to Patreon supporters: Mike Tung, Evgeny Skvortsov, Meekay, Ismail Öncü Usta, Paul Peijzel, Crated Comments, Anna, Mac Malkawi, Michael Schneider, Oleksii Leonov, Jim Osmun, Tyson McDowell, Ludovic Robillard, Jim buckmaster, fanime96, Juan Benet, Ruslan Khroma, Robert Blum, Richard Sundvall, Lee Redden, Vincent, Marinus Kuivenhoven, Alfred Wallace, Arjun Chakroborty, Joar Wandborg, Clayton Greenwell, Pindex, Michael Krugman, Cy ‘kkm’ K’Nelson, Sam Lutfi, Ron Neal

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Research and Writing by Derek Muller and Petr Lebedev
Animation by Iván Tello
Filmed by Emily Zhang and Trenton Oliver
Edited by Trenton Oliver
Music by Epidemic Sound https://epidemicsound.com
Additional video supplied by Getty Images
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Advertisements